630/1991

Given i Helsingfors den 5 april 1991

Lag om ändring av 11 a och 31 §§ lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 11 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 11 januari 1985 och den 18 maj 1990 (28/85 och 451/90), samt

fogas till lagen en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom lag av den 17 september 1982 (698/82) som följer:

11 a §

Kommunen skall, utöver vad som stadgas i 11 §, sörja för att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare, efter utgången av den tid för vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) får betalas, kan få en sådan av kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 2 eller 3 mom. och att barnet kan få dagvård tills det såsom läropliktigt enligt grundskolelagen (476/83) börjar i grundskolan eller motsvarande skola. Dagvård skall dock anordnas under en del av dagen, när barnet innan att ha nått den i grundskolelagen nämnda läropliktsåldern deltar i förundervisning i skolan. Dagvården skall om möjligt anordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan till dess barnet fyller fyra år efter eget val få antingen av kommunen anordnad dagvårdsplats enligt 1 mom. eller stöd enligt lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85).

Genom förordning stadgas om hur dagvårdsplats skall sökas samt om den tid inom vilken barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare skall göra detta.

31 §

I socialnämndens beslut om antagande av ett barn till dagvård får ändring inte sökas genom besvär.

Utan hinder av 1 mom. får ändring i socialnämndens beslut dock sökas genom besvär enligt 46 § socialvårdslagen (710/82), om beslutet gäller antagande till dagvård av ett barn som avses i 11 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1995, dock så att 11 a § 2 och 3 mom. skall iakttas från och med den 1 januari 1993. Stadgandena i 31 § skall dock tillämpas på de ärenden som avses i 11 a § 1 mom. från och med den 1 februari 1995 och på de ärenden som avses i 11 a § 2 mom. från och med den 1 juli 1992.

I de realiseringsplaner som med stöd av 7 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården skall utarbetas för åren i fråga skall kommunerna inkludera de åtgärder som förutsätts i 8 § i nämnda lag och som behövs för anordnandet av vårdplatser enligt 11 a § i denna lag för barn som har fyllt tre år.

Kommunerna får även före ikraftträdandet vidta andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Regeringens proposition 319/90
Socialutsk. bet. 62/90
Stora utsk. bet. 327/90

Helsingfors den 5 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.