609/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Lag om ändring av 7 § sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/87) 7 § 2 mom. och

fogas till 7 § nya 3-5 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 6 mom., som följer:

3 kap.

Skötseln av sysselsättningen

7 §
Arbetskraftsservice

Arbetskraftsservice är i synnerhet arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, ordnande av utkomstskydd vid flyttning, lokaliseringsrådgivning, handledning till sysselsättning på eget initiativ, internationellt praktikantutbyte och informationsservice.

Arbetskraftsservicen skall ordnas så att handikappade klienter har tillgång dels till ovan nämnda serviceformer och dels till sådan specialservice som de behöver. Om specialservicen stadgas närmare genom förordning.

Kan de tjänster som en klient inom arbetsförvaltningen behöver inte ändamålsenligt ordnas i form av arbetskraftsservice, skall arbetskraftsmyndigheten vid behov hänvisa klienten till social-, hälso- och sjukvårds- eller undervisningsmyndigheterna, till folkpensionsanstalten eller till någon annan organisation som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

När service ordnas för handikappade klienter skall dessutom iakttas lagen om rehabiliteringssamarbete (604/91).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90
Socialutsk. bet. 49/90
Stora utsk. bet. 253/90

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.