598/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om affärs- och samfundssignum

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § lagen den 14 december 1990 om affärs- och samfundssignum (1126/90):

1 §

I den mån det är ändamålsenligt för verkställande av beskattningen tilldelas inom skatteförvaltningen juridiska personer som är skattskyldiga och arbetsgivare samt rörelseidkare och yrkesutövare affärs- och samfundssignum, vilka införs i skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum. I skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum kan även andra enheter införas, om det med avseende på skatteförvaltningens åligganden är ändamålsenligt.

I skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum införs förutom affärs- och samfundssignum även de andra av skattestyrelsen närmare fastställda uppgifter som behövs för identifiering av en enhet som skall registreras.

2 §

Statistikcentralen bestämmer vilka enheter som skall föras in i det allmänna registret över affärs- och samfundssignum.

3 §

Då avgifterna för uppgifter som utlämnas ur det allmänna registret över affärs- och samfundssignum fastställs skall i avgifterna beaktas skatteförvaltningens kostnader till den del de hänför sig till inrättandet eller upprätthållandet av det allmänna registret över affärs- och samfundssignum.

4 §

Ett affärs- och samfundssignum består av ett ordningsnummer och ett kontrollnummer, i nämnd ordning. Ordningsnumret är högst sjusiffrigt.

För uträknande av ett kontrollnummer multipliceras från höger till vänster ordningsnumrets

första siffra med talet  2
andra  ,,   ,, ,,   4
tredje ,,   ,, ,,   8
fjärde ,,   ,, ,,   5
femte  ,,   ,, ,,  10
sjätte ,,   ,, ,,   9
sjunde ,,   ,, ,,   7 samt

adderas de sålunda erhållna produkterna varefter summan divideras med talet 11. Kontrollnumret bestäms på basis av den rest som erhållits vid divisionen på följande sätt: om resten är noll, är kontrollnumret noll. Är resten större än ett, är kontrollnumret den skillnad som erhålls när resten subtraheras från talet 11. Är resten ett, lämnas det ordningsnummer som motsvarar kontrollnumret oanvänt.

5 §

Juridiska personer, rörelseidkare och yrkesutövare har under hela sin verksamhet ett och samma affärs- och samfundssignum. Affärs- och samfundssignumet kan kvarstå oförändrat då en enhets juridiska karaktär ändras eller då enheten fusioneras med en annan enhet.

Ett signum för en enhet som har avförts ur skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum får inte tas i bruk på nytt för någon annan enhet.

6 §

Skattestyrelsen meddelar behövliga närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när signum tilldelas, enheter införs i eller avförs ur skatteförvaltningens register över affärs- och samfundssignum samt när fel som har uppdagats i registret rättas.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.