572/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1991

Statsrådets beslut om ersättande av kostnader för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever

Statsrådet har på föredragning från undervisningsministeriet och med stöd av 26 c § gymnasielagen (477/83), sådan den lyder i lag av den 25 januari 1991 (172/91) samt 5 § 2 mom. 1 a punkten lagen den 28 december 1978 om statsandelar och -understöd samt lån åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 juni 1983 (496/83), om ersättande av kostnaderna för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever bestämt följande:

1 §

Kostnader som föranletts av anordnandet av avgiftsfri daglig skolskjuts för gymnasieelever och av ersättning som betalts för skolresor för dessa elever hör till de kostnader som berättigar till statsandel enligt de grunder som nämns i detta beslut.

2 §

Daglig skolskjuts kan ordnas eller också kan kostnaderna för skolresan ersättas för en gymnasieelev, vars skolresa är över fem kilometer i en riktning eller vars skolresa skulle bli för svår eller ansträngande för eleven med hänsyn till dennes hälsotillstånd.

Den tid som åtgår för elevens dagliga skolresor med väntetider får inte vara längre än tre timmar. Om skolskjutsen ordnas som en del av grundskolans eller en yrkesläroanstalts skolskjutsarrangemang, kan dock den tid som åtgår till den dagliga skolresan med väntetider vara högst fyra timmar.

Elev i gymnasiets högsta årsklass kan ges de tidigare i denna paragraf nämnda förmånerna också efter det att det egentliga skolarbetet har slutat de dagar då förhör i enlighet med 42 § gymnasieförordningen (719/84) samt prov som ingår i studentexamen ordnas.

3 §

Avgiftsfri daglig skolskjuts skall ordnas med anlitande av det skjutssätt som är mest ekonomiskt. I kommunalt gymnasium skall skolskjutsen om möjligt ordnas i samarbete med kommunens andra skolskjutsar eller med någon yrkesläroanstalts skjutsar. Likaså ersätts elevernas kostnader för dagliga skolresor enligt billigaste färdsätt.

Kostnaderna för en elevs avgiftsfria dagliga skolskjuts eller skolresa får för varje elev som får denna förmån uppgå till högst den fastställda persontaxan i allmänna trafikmedel, minskad med den rabatt som ges för regelbundet återkommande resor. Såvida en elev, på grund av att allmänna trafikförbindelser inte finns, måste använda andra färdmedel, ersätts kostnaderna för detta till högst det ovan nämnda maximibeloppet per elev.

Om skolresan för en gymnasieelev ordnas så, att för den används skjutsar som är avsedda för eleverna i grundskola eller yrkesläroanstalt ersätts de kostnader som föranleds av denna skolresa till högst det i 2 mom. nämnda maximibeloppet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1991 och det tillämpas från och med den 1 februari 1991.

Helsingfors den 21 mars 1991

Undervisningsminister
Ole Norrback

Undervisningsråd
Jouko Könnölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.