561/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 36 a § 1 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordning av den 23 juli 1982 (592/82), och

fogas till förordningen en ny 36 b § som följer:

36 a §

För att få ett sådant intyg över att förskottsinnehållning har verkställts i Finland som avses i en internationell överenskommelse som syftar till att undvika att skatteförskott uppbärs i mer än en stat skall arbetsgivaren meddela länsskatteverket arbetstagarens namn, personbeteckning, tjänstgöringstider i annan avtalsslutande stat samt övriga behövliga uppgifter.


36 b §

En arbetsgivare som i enlighet med 30 § lagen om förskottsuppbörd inte verkställer förskottsinnehållning på lön är skyldig att göra anmälan därom till länsskatteverket, om arbetsstaten är Danmark, däri inbegripet Färöarna och Grönland, eller Island, Norge eller Sverige.

Anmälan som avses i 1 mom. skall göras på en blankett som skattestyrelsen har fastställt till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen. Av anmälan skall framgå

1) arbetsgivarens namn, adress och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum i Finland samt, om möjligt, adress och motsvarande beteckning eller signum i arbetsstaten,

2) uppdragsgivarens namn och adress i arbetsstaten,

3) arbetstagarens namn, adress och personbeteckning i Finland samt, om möjligt, adress och motsvarande beteckning i arbetsstaten,

4) arbetstagarens arbetstid i arbetsstaten specificerad per kalenderår samt

5) arbetsgivarens underskrift.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.