560/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Omsättningsskatteförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av omsättningsskattelagen den 22 mars 1991 (559/91):

1 kap.

Registrering av affärshändelser och verifikation

1 §

För att den skatt som skall redovisas för varje kalendermånad skall fås fram bör den skattskyldige registrera de affärshändelser som påverkar omsättningsskattens belopp i kronologisk ordning enligt den tidpunkt då den skatt, som skall betalas eller dras av på basis av affärshändelserna, skall beaktas vid beräkningen av den skatt som skall redovisas för kalendermånaden.

Anteckningarna kan göras i en särskild faktureringsbok eller annan bok så att deras samband med bokföringen enligt bokföringslagen (655/73) kan konstateras utan svårighet.

2 §

Affärshändelser, som påverkar beloppet av den skatt som skall redovisas, skall registreras månadsvis senast den 25 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad.

3 §

Affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som skall redovisas skall grunda sig på verifikation enligt bokföringslagen.

Beloppet av den skatt som enligt 41 § 1 mom. 2 punkten eller 47 eller 50 § omsättningsskattelagen (559/91) får dras av för en importerad vara skall klarläggas genom förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar.

4 §

Den skattskyldige skall i de handlingar som gäller affärstransaktioner mellan skattskyldiga göra anteckningen "Oms reg.", som anger skattskyldigheten.

5 §

Den skattskyldige skall på försäljningsverifikatet anteckna beloppet av den skatt som skall betalas för försäljningen, då försäljningen sker till en annan skattskyldig. Skall skatt inte betalas för försäljning till en annan skattskyldig, skall anteckning om skattefriheten göras på försäljningsverifikatet.

6 §

En vara eller en skattebelagd tjänst anses vara köpt av en skattskyldig, om säljaren är införd i registret över omsättningsskattskyldiga.

7 §

Säljaren skall på begäran av en skattskyldig köpare lämna uppgifter om att det är fråga om försäljning av en produkt ur säljarens egen primärproduktion eller en vara som varit i säljarens eget bruk eller att säljaren är producent av sådana gödselämnen eller foderämnen som avses i 28 § omsättningsskattelagen.

En skattskyldig rörelseidkare, som avses i 31 § omsättningsskattelagen, och en i lagens 33 § avsedd person, som fortsätter med rörelsen, skall på säljarens begäran lämna uppgifter om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

2 kap.

Beskattningsförfarandet

8 §

I månadsdeklarationen skall den skattskyldige anteckna

1) sitt namn samt sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum,

2) de sammanlagda beloppen av de skatter som skall betalas respektive avdras för kalendermånaden samt beloppet av den skatt som skall redovisas,

3) beloppet av den skatt som skall dras av med stöd av 70 § 1 mom. eller 107 § 1 mom. omsättningsskattelagen och som inte har dragits av eller som har uppgetts till ett för högt belopp för de föregående kalendermånaderna,

4) skattetillägg som avses i 97 § 4 mom. omsättningsskattelagen.

9 §

I räkenskapsperiodsdeklarationen skall den skattskyldige anteckna

1) sitt namn samt sin personbeteckning eller sitt affärs- och samfundssignum,

2) de sammanlagda, per månad specifierade beloppen av de skatter som skall betalas, dras av respektive redovisas för räkenskapsperiodens kalendermånader,

3) övriga uppgifter som behövs för övervakningen av räkenskapsperioden.

En skattskyldig fysisk person och en sammanslutning av fysiska personer skall i räkenskapsperiodsdeklarationen anteckna den i enlighet med 12 § omsättningsskattelagen uträknade skattepliktiga omsättningen under räkenskapsperioden, om den skattskyldige har rätt till en återbetalning som avses i 102 § i den nämnda lagen.

3 kap.

Export och import

10 §

Boningsorten för en utländsk köpare som avses i 30 § 4 mom. omsättningsskattelagen skall kontrolleras med hjälp av dennes pass eller anteckningar om uppehålls- eller arbetstillstånd i passet eller med hjälp av andra handlingar, som på ett tillförlitligt sätt klarlägger boningsorten.

Som bevis i enlighet med 30 § 4 mom. omsättningsskattelagen på att köparen har fört ut varorna från Finland anses ett intyg som utfärdats av en återbäringsaffär som erhållit tillstånd enligt förordningen angående organisering av omsättningsskattefri försäljning till resande (485/85). Då försäljningen försiggår i en flygstations avgångshall för utrikestrafik anses även det kontrollkort för utrikesflyg som köparen uppvisar som ett intyg över att köparen själv för ut varorna från Finland. Angående försäljningen skall då ifyllas en av skattestyrelsen godkänd blankett för omsättningsskattefri försäljning.

11 §

En skatteåterbäring som avses i 37 § omsättningsskattelagen beviljas på yrkande av importören i samband med förtullningen av varan. Om yrkandet framförs senare, iakttas vad tullagen (573/78) stadgar om ändringssökande.

Om den skatteåterbäring som nämns i 1 mom. återkrävs hos importören i sådana fall som avses i 39 § omsättningsskattelagen, skall importören ge tullmyndigheten en kopia av beslutet om skatteåterbäring.

4 kap.

Särskilda stadganden

12 §

På omsättningsskatt, som skall återbäras och avses i 103 § omsättningsskattelagen, betalas ränta i enlighet med 11 § förordningen om skatteuppbörd (903/78).

13 §

För kopior, som avses i 134 § 1 mom. omsättningsskattelagen, skall betalas lösen i enlighet med vad som stadgas om lösen för handlingar som utfärdas av en myndighet som hör till 2 gruppen i 1 § förordningen om expeditionslösen och förrättningsarvode.

14 §

Omsättningsskatterätten skall sända handlingar som gäller besvärsärenden till länsskatteverket för förvaring.

Högsta förvaltningsdomstolen skall genom omsättningsskatterättens förmedling sända handlingar som gäller besvärsärenden till länsskatteverket för förvaring.

15 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.