534/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72) 4 § 1-3 mom., 4 a § 1 mom. samt 5 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, den 15 december 1989 (1130/89), som följer:

4 §

Hos en patient som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs i ersättning för uppehälle 87 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen har införts i bäddavdelningens böcker endast antingen om dagen (dagsjukvård) eller om natten (nattsjukvård) sköts på en bäddplats vid hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för upphälle 44 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen införts i den övervakade hemsjukvårdens böcker om dagen vårdas på hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 44 mark per dygn.


4 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 4 § 1 mom., såsom i 21 a § 1 mom. folkhälsolagen avsedd avgift en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 5 400 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut, som fattats av tjänsteinnehavare, som är underställd hälsovårdsnämnden skall hänskjutas till nämndens behandling skall framställas skriftligen hos hälsovårdsnämnden.


5 §

För mun- och tandvård utförd vid en hälsovårdscentral uppbärs hos patienten en grundavgift om 17 mark per besök.

Förutom den i 1 mom. nämnda grundavgiften uppbärs hos patienten för undersöknings- och behandlingsåtgärder följande avgifter:

1) Undersökning, profylaktisk behandling och grundvård av stödjevävnader

Undersökning av tuggorganet, regelbunden kontroll, efterkontroll, undersökning av patient som behöver akut vård 17,-
Bakterie-, blod- och salivprov eller biopsi 17,-
Röntgenundersökning per bild 11,-
Röntgenfotografering av käkarna eller hela tandgården 33,-
Grundvård av tänder och stödjevävnader, per besök
begränsad vård 22,-
omfattande vård 44,-

2) Tandfyllning och rotbehandling

Fyllning på en eller två tandytor 50,-
Fyllning på tre tandytor 66,-
Större fyllningsarbete än de föregående, per tand 83,-
Rotbehandling per tand 88,-

3) Övrig behandling av sjukdomar

Tanduttagning med bedövning
en tand 44,-
varje ytterligare tand vid samma behandlingstillfälle 22,-
Åtgärder som ingår i K- och I-gruppen i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 17,-
Kirurgiska och ortodontiska åtgärder som ingår i II-IV grupperna i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 33,-
Åtgärder som ingår i V-XII grupperna i den för tillfället gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 66,-

4) Protetisk behandling

Kronor och bryggor per tand 350,-
Plattproteser
plattans grundpris 132,-
tillägg per tand och klammer 17,-
tillägg för metallstommen 99,-
Protesreparationer
protesreparation som förutsätter avtryckstagning 71,-
annan protesreparation 44,-


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.