530/1991

Given i Helsingfors den 15 mars 1991

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 18 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 30 mars 1978 (233/78) och 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 mars 1986 (227/86), samt

fogas till lagen en ny 4 a §, till 6 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 6 a § som följer:

4 §
Semesterperioden

Semesterperiod är tiden från och med den 2 maj till och med den 30 september. Semester ges som sommarsemester under semesterperioden på den tid som bestäms av arbetsgivaren. Den del av den årligen intjänade semestern som överstiger 24 semesterdagar ges dock som vintersemester efter semesterperiodens utgång före ingången av följande års semesterperiod på den tid som bestäms av arbetsgivaren. Utan arbetstagarens samtycke får arbetsgivaren dock inte bestämma att semestern eller en del därav skall börja på en dag som är ledig dag för arbetstagaren, om detta skulle medföra minskning av antalet semesterdagar. Innan semestern bestäms skall arbetsgivaren ge arbetstagaren eller dennes företrädare tillfälle att uttala sig om tiden för semestern.


4 a §
Sparande av semester

Utan hinder av 4 § har en arbetstagare, utom i fråga om vintersemestern, rätt att spara den del av sina årliga semesterdagar som överstiger 18 dagar och hålla denna del under följande semesterperiod eller därefter såsom sparad ledighet, om det inte finns vägande hinder för detta. Ett sådant hinder kan endast vara att sparandet av semester, med beaktande av arbetsplatsens storlek samt den produktions- och serviceteknik som används, åsamkar arbetsgivaren eller verksamheten i en rörelse, en inrättning eller ett ämbetsverk betydande olägenhet.

Om sparande av semester och om antalet semesterdagar som sparas skall förhandlas med arbetsgivaren senast när denne enligt 4 § ger arbetstagaren tillfälle att uttala sig om tiden för semestern. När rätten till sparad ledighet enligt 1 mom. fastställs skall vintersemesterdagarna räknas bort från den totala semestern.

Den sparade ledigheten skall ges arbetstagaren under det eller de kalenderår som arbetstagaren bestämmer och vid de tider som arbetsgivaren och arbetstagaren närmare kommer överens om. Om överenskommelse inte kan nås om tiden för den sparade ledigheten, skall arbetstagaren senast fyra månader före ledighetens början meddela när han ämnar ta ut ledigheten.

Har om lönen överenskommits för en kortare tid än en vecka eller såsom ackordslön, bestäms lönen för tiden för sparad ledighet enligt lönen under kvalifikationsåret närmast före den tidpunkt då den sparade ledigheten eller en del av den började. Om rätten att skjuta fram den sparade ledigheten och om semesterlönen i övrigt under sparad ledighet gäller på motsvarande sätt 5 § 2 och 3 mom. samt 7 och 8 §§. När ett arbetsförhållande upphör skall ersättning för sparad ledighet som inte har tagits ut betalas enligt 10 §. Ombildas ett arbetsförhållande till ett arbetsförhållande på deltid eller blir arbetstagaren permitterad tills vidare, har han rätt att enligt 10 § få ersättning för sparad ledighet som han inte har tagit ut. När ersättningen räknas ut skall i tillämpliga delar iakttas vad som här stadgas om bestämmande av lön under tiden för sparad ledighet.

6 §
Arbetsförhållandets fortbestånd

Ett arbetsförhållande anses inte avbrutet till följd av att företaget byter ägare eller innehavare.

Arbetsförhållandet avbryts inte heller av den orsaken att arbetstagaren övergår direkt i ett sådant företags tjänst där hans tidigare arbetsgivare har bestämmanderätten. Den tidigare arbetsgivaren anses ha bestämmanderätten även när han har andel i vartdera företaget och han, antingen ensam eller tillsammans med någon medlem av sin familj, har bestämmanderätten i dem båda.


6 a §
Arbetsgivarens konkurs

Om arbetsgivaren försätts i konkurs, skall den semesterlön eller semesterersättning som arbetstagaren har tjänat in före den dag då arbetsgivaren försätts i konkurs betalas senast denna dag, dock inte i det fall som nämns i 6 § 2 mom.

7 §
Semesterlön

Till en arbetstagare som inte avses i 1 mom. skall betalas semesterlön, som fås genom multiplicering av arbetstagarens medeldagslön med en koefficient som har räknats ut på basis av det antal semesterdagar som nämns i 3 § och som framgår av tabellen nedan.

Antalet semesterdagar Koefficient
2 1,8
sa 3 2,7
4 3,6
5 4,5
6 5,4
7 6,3
8 7,2
9 8,1
10 9,0
11 9,9
12 10,8
13 11,8
14 12,7
15 13,6
16 14,5
17 15,5
18 16,4
19 17,4
20 18,3
21 19,3
22 20,3
23 21,3
24 22,2
25 23,2
26 24,1
27 25,0
28 25,9
29 26,9
30 27,8

Om semesterdagarna är fler än 30, höjs koefficienten med talet 0,9 för varje semesterdag.


16 §
Stadgandenas ovillkorlighet

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar med hela landet såsom verksamhetsområde har likväl rätt att ingå avtal om att låta vintersemestern ingå i en mellan parterna överenskommen förkortning av arbetstiden, om semesterperioden, om semesterns längd då den fastställs enligt andra meningen i 3 § 3 mom., om sparad ledighet, om uppdelning av semester samt om uträkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning även på något annat sätt än det som stadgas i denna lag. Sådana bestämmelser i kollektivavtal får en av avtalet bunden arbetsgivare tillämpa även på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas arbetsförhållanden dess bestämmelser i övrigt iakttas. Har så överenskommits i arbetsavtalet, får sådana bestämmelser i kollektivavtalet iakttas även efter det att detta har upphört att gälla, tills ett nytt kollektivavtal har trätt i kraft i de arbetsförhållanden på vilka bestämmelserna skulle få tillämpas, om kollektivavtalet fortfarande vore i kraft.


18 §
Bokföringsskyldighet

På varje arbetsplats där arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsynen över att stadgandena om arbetstid iakttas skall arbetsgivaren föra bok över arbetstagarnas semestrar och sparade ledigheter samt över semesterlöner och semesterersättningar som har betalts till dem. Av bokföringen skall framgå tiderna för semestrarna och storleken av lönerna och ersättningarna samt de grunder enligt vilka semestertiden samt lönernas och ersättningarnas storlek har bestämts.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Stadgandena i 4 § 1 mom. och 4 a § tillämpas dock redan på semester som har tjänats in under det kvalifikationsår som löper ut den 31 mars 1991.

Sådana avtal om sparad ledighet som nämns i 16 § får ingås innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 314/90
Socialutsk. bet. 60/90
Stora utsk. bet. 296/90

Helsingfors den 15 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.