503/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 118 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 17 december 1976 (985/76), samt

ändras 117 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66), som följer:

117 §

Har kommunfullmäktige beslutat att stadsplan skall uppgöras, tillämpas på motsvarande sätt på det område som beslutet gäller vad som i 5, 12 och 16 §§ samt i II och IV avdelningen stadgas om stad.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Finns inom en kommun, som inte var stad före 1986, fastställd stadsplan när denna lag träder i kraft, tillämpas på stadsplaneområdet tidigare stadganden om byggnadsförbud, om inte kommunfullmäktige har fattat ett sådant beslut om planeområdet som avses i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 8 mars 1991 om ändring av lagen om skifte inom planläggningsområde (502/91).

Regeringens proposition 35/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 29/90
Stora utsk. bet. 185/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.