502/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av lagen om skifte inom planläggningsområde

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60) 2 § 1 mom., 11 och 20 §§, 21 § 1 mom., 23, 32 och 36 §§, 38 § 3 mom., 45 och 47 §§, 50 § 2 mom. samt 128, 137, 138 och 140 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 juli 1977 (582/77), 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 januari 1990 (29/90), 23 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 19 januari 1968 och den 23 april 1971 (40/68 och 292/71) samt 45 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 12 januari 1990,

ändras 1 §, 2 § 2 mom., 3 och 8 §§, 9 a § 1 mom., 18 § 2 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 27 § 1 mom., 29 §, rubriken för 3 kap., 34, 35 och 37 §§, 39 § 1 mom., 40 §, 41 § 2 mom., 44 § 1 och 2 mom., 48 § 1 mom., 49 §, 50 § 3 mom., 51 och 59 §§, 64 § 2 mom., 68 §, 75 § 1 mom., 76 § 3 mom., 77 och 80 §§, i 82 § det inledande stycket och 1 punkten i 1 mom. samt 4 mom., 83 § 2 mom., rubriken för 6 kap., 85 § 2 mom., 86 och 87 §§, 88 § 1 mom., 90 § 1 mom., 97 §, rubriken för 7 kap., 108 § 1 och 2 mom., 109 § 1 mom. 1 punkten, rubriken för 8 kap., 115 § 2 mom., i 117 § det inledande stycket och 1 punkten samt 2 mom., 119, 123, 124, 124 b, 124 c, 124 g, 125, 126 och 129 §§, 130 § 1 mom., 131 och 133 §§, 136 § 1 mom. samt 137 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 8, 124 b, 124 c och 124 g §§ samt 137 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 4 januari 1974 (31/74), 9 a § 1 mom. och 27 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 23 april 1971, 18 § 2 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 35 § och 83 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 12 januari 1990, 39 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juli 1977 (605/77), 49 och 77 §§, 82 § 4 mom. och 86 § sådana de lyder i nämnda lag av den 19 januari 1968, 50 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1983 (944/83) och 97 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 19 januari 1968, samt

fogas till lagen en ny 2 a § och till 88 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Denna lag gäller fastighetsbildning och förrättningar i samband därmed inom planläggningsområden.

2 §

Vad denna lag stadgar om fastighetsdomare gäller i en häradsrätts domkrets domhavanden eller häradsrätten.


2 a §

I en kommun kan finnas en tjänst som fastighetsingenjör. Tjänsten kan innehas som bisyssla. Två eller flera kommuner kan ha en gemensam fastighetsingenjör. Fastighetsingenjören utses av kommunen.

Behörighetsvillkor för fastighetsingenjörstjänsten är diplomingenjörsexamen vid en teknisk högskola inom utbildningsprogrammet för lantmäteri.

Om fastighetsingenjörens rätt att utföra lantmäteriförrättningar stadgas genom förordning.

3 §

På en fastighet som har införts som tomt eller allmänt område i tomtboken eller fastighetsregistret får inte verkställas sådan lantmäteriförrättning som avses i lagen om skifte (604/51), med undantag av flyttning av råmärke.

Begränsningen enligt 1 mom. gäller inte tomter eller allmänna områden som ligger inom ett område vars stadsplan har upphävts.

8 §

Anser förrättningsmännen vid verkställande av ägobyte eller nyskifte eller vid förrättning enligt 34 § som avser inlösen av en byggnadsplatsdel att den stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning som gäller inom området bör ändras, skall förrättningsingenjören göra anmälan därom till kommunstyrelsen och samtidigt i mån av möjlighet lägga fram ett ändringsförslag. Kommunstyrelsen skall inom tre månader från det anmälningen eller förslaget gavs in meddela förrättningsingenjören om saken har föranlett åtgärder eller inte.

9 a §

Inom ett byggnadsplane- eller strandplaneområde kan, om sakägarna kommer överens om det, för en lägenhet såsom servitut på en annan lägenhets område grundas ständig rätt att anlägga och begagna förvarings- och parkeringsplatser för bilar, för befolkningsskyddet behövliga byggnadsverk samt gemensam värmecentral. Men eller skada som servitutet vållar ersätts i pengar.


18 §

Annan än i 1 mom. nämnd lantmäteriförrättning inom ett stadsplaneområde får inte, om inte något annat följer av 19 § eller kommunstyrelsen på förrättningsingenjörens framställning ger sitt samtycke därtill, utföras så att en ny fastighetsgräns uppstår i byggnadskvarteret eller på ett sådant allmänt område som avses i 75 § 2 mom och som är under bildning.

19 §

Ligger inom ett stadsplaneområde ett från en lägenhet överlåtet visst område inom ett byggnadskvarter, för vilket tomtindelning inte har godkänts och inte godkänns inom tre år från det godkännande av tomtindelning söktes av lägenhetens ägare eller innehavaren av området, får området avstyckas till en särskild lägenhet. I en sådan lägenhet får inte utan kommunens medgivande intas områden som avses i 36 § 1 mom. 2-8 punkten byggnadslagen, och lägenheten får inte heller tilldelas andel i lägenheters samfällda område.

21 §

I en lägenhet som inom ett byggnadsplaneområde är avsedd till byggnadsplats får inte intas ägor som ligger utanför byggnadskvarteret.


27 §

Förrättningsingenjören skall genom en skrivelse som har postats minst 14 dagar före förrättningens första sammanträde underrätta kommunstyrelsen om förrättningar som verkställs inom ett område för vilket generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller strandplan har fastställts eller inom ett område som avses i 25 § 1 mom. i denna lag eller i 4 § 1 mom. eller 123 a § 1 mom. byggnadslagen, eller inom ett område i fråga om vilket förrättningsingenjören anser en i 25 § 3 mom. nämnd underställning av frågan om behovet av en strandplan vara möjlig.


29 §

Lantmäterikontoret skall till kommunen sända kopior av handlingarna över en lantmäteriförrättning som har införts i jordregistret eller fastighetsregistret eller som med anledning av besvär skall behandlas av jorddomstolen, om kommunen har anhållit därom hos förrättningsingenjören.

3 kap.

Inlösen av byggnadsplatsdel

34 §

Är det nödvändigt att till en lägenhet på byggnadsmark inom ett byggnads- eller strandplaneområde eller till ett inom ett sådant område beläget visst område, som skall bildas till lägenhet, för bildande av en i 17 § 2 mom. nämnd och till planen anpassad byggnadsplats foga ett område som tillhör någon annan, och kan ändring av rårna inte åstadkommas genom ägobyte, får området inlösas vid en lantmäteriförrättning (inlösen av byggnadsplatsdel) och anslutas till inlösarens lägenhet.

Vill flera utöva lösningsrätt, har den företräde vars byggnadsplatsdel jämte byggnader och anläggningar har det största värdet. Är byggnadsplatsdelarna likvärdiga, har den lösningsrätt som först har anhängiggjort inlösningsanspråk.

35 §

Förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel får sökas hos lantmäteribyrån av ägaren till en lägenhet eller ett visst område som avses i 34 § 1 mom.

37 §

Förrättningsmännen skall besluta om vem som har rätt till inlösen samt bestämma den ersättning som skall betalas till varje rättsinnehavare. Belastas byggnadsplatsdelen av ett servitut eller en nyttjanderätt eller någon annan sådan rätt, skall förrättningsmännen även bestämma om den skall kvarstå eller inlösas eller regleras på något annat sätt och om ersättning för detta.

39 §

Vid en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel skall, om inte något annat följer av denna lag, vid bestämmande av värde, pris eller ersättning för byggnadsplatsdelen de stadganden om ersättningsgrunder och bestämmande av ersättning som ingår i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77), dock inte 31 §, iakttas i tillämpliga delar.


40 §

Vid en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel skall ett byggnadsplatsområde avskiljas till en enda lägenhet genom styckning, om inte något annat följer av 4 mom. Området avskiljs till en enda lägenhet även i det fall att byggnadsplatsområdet utom ett visst område omfattar en lägenhet i sin helhet.

Utgör en del av byggnadsplatsområdet samfällt område för flera lägenheter, får styckningen för dess vidkommande utföras utan ändring av mantalen. I styckningsinstrumentet skall antecknas de lägenheter till vilka det samfällda området har hört samt vars och ens andel däri.

Hör en del av byggnadsplatsområdet inte till någon lägenhet, fogas den till den lägenhet som har bildats eller genom styckning skall bildas av återstoden av byggnadsplatsen med iakttagande i tillämpliga delar av vad 240 § lagen om skifte stadgar om fogande av fristående områden till en lägenhet.

För åtgärder som nämns i denna paragraf fordras inte sådant samtycke av inteckningshavare som avses i 344 § lagen om skifte. Omfattar likväl en byggnadsplatsdel, som redan tillhör den som inlöser byggnadsplatsdel, ägor från två eller flera lägenheter, skall i 182 § 3 mom. lagen om skifte stadgade förutsättningar föreligga för att dessa ägor skall kunna bildas till en enda lägenhet.

41 §

Har den som är berättigad till inlösen inte iakttagit vad som stadgas i 1 mom., har förrättningen förfallit. Hade likväl även ägaren till en annan byggnadsplatsdel framställt inlösningsanspråk vid inlösningsförrättningen, skall förrättningen visas åter till förrättningsingenjören för behandling av anspråken.


44 §

Sedan en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel har införts i jord eller fastighetsregistret, är det inlösta området befriat från de inteckningar som har belastat det, med undantag för sådan inteckning eller registrering av nyttjanderätt eller annan dylik rätt som enligt 37 § inte har inlösts.

Har byggnadsplatsområdet i samband med en förrättning som avser inlösen av byggnadsplatsdel bildats till en enda lägenhet, gäller inteckning som belastar ett område, vilket redan tillhör inlösaren, hela den bildade lägenheten.


48 §

Inom stadsplaneområden avskiljs i tomtindelningen utsatta tomter till en självständig fastighet genom tomtmätning.


49 §

Tomtmätning får sökas av ägaren eller innehavaren av en tomt eller tomtdel. Byggnadsnämnden kan även utan ansökan förordna om tomtmätning då den anser att sådan behövs. I byggnadsnämndens förordnande får ändring inte sökas.

50 §

På förordnande av fastighetsingenjören kan tomtmätning utföras även av en i tjänsteförhållande hos kommunen anställd person som har avlagt teknikerexamen vid en teknisk skolas studieriktning för lantmäteriteknik.

51 §

Angående jäv för en fastighetsingenjör gäller vad som stadgas om domarjäv. Jäv prövas av fastighetsingenjören. Förkastar han jävsanmärkningen, fortsätts förrättningen om inte byggnadsnämnden bestämmer något annat.

Är fastighetsingenjören förhindrad att utföra tomtmätningen, skall byggnadsnämnden förordna en annan för fastighetsingenjörstjänsten behörig person att utföra förrättningen. Detsamma gäller då fastighetsingenjörstjänsten är vakant och någon vikarie inte har förordnats.

59 §

Avviker de mätningsresultat som har erhållits vid tomtmätning som avses i 48 § 2 mom. betydligt från resultaten av en tidigare tomtmätning eller föreligger annars ovisshet om gränsens sträckning, skall fastighetsingenjören vid behov avbryta förrättningen och underställa byggnadsnämndens prövning om och i vilken omfattning tomtmätning skall verkställas även på andra tomter i kvarteret. Fastighetsingenjören skall härvid bifoga ett eget förslag i saken.

64 §

Har tomtmätningen verkställts utan ansökan på förordnande av byggnadsnämnden, skall tomtens ägare betala kostnaderna. Har andelar eller områden av tomten skilda ägare, deltar dessa i kostnaderna i förhållande till sina andelar eller till arealen av sina områden.

68 §

Har alla sakägare vid förrättningen eller därefter genom sin namnteckning godkänt tomtmätningen, kan byggnadsnämnden granska och godkänna förrättningen före besvärstidens utgång.

75 §

Med allmänt område avses i denna lag en fastighet som kommunen äger och som har införts såsom allmänt område i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret och bildats av ett område som i stadsplanen är avsatt till gatuområde, torg, öppen plats, rekreationsområde, trafikområde, faroområde, specialområde eller vattenområde, eller av en del av ett sådant område.


76 §

Ett gatuområde som kommunen enligt 47 § 1 mom. och 117 § byggnadslagen får i sin ägo avskiljs genom i 1 mom. nämnd mätning av allmänt område. Avskiljandet anses anhängiggjort när förrättningens påbörjande har delgivits eller förrättningen påbörjats enligt 53, 54 och 55 §§.

77 §

Mätning av allmänt område utförs på ansökan av kommunen. Byggnadsnämnden kan även utan ansökan förordna om mätning av allmänt område då den anser att sådan behövs. I byggnadsnämndens förordnande får ändring inte sökas.

80 §

Kostnaderna för mätning av allmänt område betalas av kommunen.

82 §

Ett allmänt område som skall bildas införs på grundvalen av mätning av allmänt område såsom fastighet i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret utan sådant medgivande av fastighetsdomaren som avses i 7 kap., om

1) området ägs av kommunen eller kommunen har i 47 § 1 mom. byggnadslagen nämnd rätt till det, och


Om införande av anteckning enligt 1 mom. beslutar byggnadsnämnden i samband med granskningen av mätning av allmänt område. Har besvär anförts över förrättningen, meddelar byggnadsnämnden förordnandet först när mätningen av det allmänna området har vunnit laga kraft. Erhåller kommunen äganderätt till ett område eller befrias ett område som kommunen äger från inteckning efter att förrättningen har godkänts, beslutar byggnadsnämnden på anhållan av kommunen särskilt om områdets införande i registret. I byggnadsnämndens beslut får ändring inte sökas.

83 §

Har kommunen blivit ägare av ett allmänt område genom något annat fång än inlösen eller med stöd av 46 § eller 47 § 1 mom. byggnadslagen, skall ett meddelande om detta inom 30 dagar från det förrättningen infördes i registret över allmänna områden sättas upp på kommunens anslagstavla för tre månader enligt vad som stadgas om offentliga kungörelser. Meddelandet behövs likväl inte om kommunen har fått lagfart på det område av vilket det allmänna området har bildats.


6 kap.

Tomtservitut och andra med dem jämförliga rättigheter

85 §

Sådan rätt som nämns i 1 mom. 1 punkten kan grundas även för kommunen.


86 §

För en tomt kan på en annan tomt eller på en i 284 § 1 mom. lagen om skifte nämnd fastighets område samt för en dylik fastighet på tomtområdet grundas interimistisk rätt till väg, ledande av vatten eller utläggning av vatten- eller avloppsledning eller elektrisk eller annan sådan ledning för den tid detta anses nödvändigt. Här angiven rätt kan grundas även för kommunen.

87 §

För grundande av servitut och i 86 § nämnd rätt krävs att den berättigade fastigheten eller kommunen anses vara i behov därav och att den belastade fastigheten inte åsamkas avsevärt men.

88 §

Servitut kan grundas, om ägarna av tomterna eller tomtägaren och kommunen kommer överens därom eller, om tomterna har samma ägare, på ägarens anhållan.


Servitut för väg eller annan färdled kan för en tomt grundas på en annan tomts område utan samtycke av den sistnämnda tomtens ägare genom tomtmätning som avses i 48 § 1 mom.

90 §

Servitut kan upphävas, flyttas eller ändras till innehållet genom en överenskommelse mellan tomtägarna eller, om servitutet har grundats för kommunen, mellan kommunen och tomtägaren.


97 §

Byggnadsnämnden kan, om den anser att byggande, hygieniska omständigheter eller något allmänt intresse kräver det, vägra godkänna annan än i 94 och 94 a §§ nämnd åtgärd för grundande, flyttning, ändring eller upphävande av servitut eller rättighet.

Byggnadsnämnden kan även vägra godkänna en åtgärd som avser grundande av servitut, om den anser att det mål som eftersträvas genom servitutet inte kan nås genom det ingångna avtalet.

7 kap.

Fastighetsdomarens medgivande till bildning av tomt och allmänt område

108 §

Har byggnadsnämnden inte med stöd av 82 § förordnat att ett allmänt område som skall bildas skall införas såsom fastighet i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret, skall fastighetsdomarens medgivande till bildning av allmänt område inhämtas.

Fastighetsdomarens medgivande behövs likväl inte, om det allmänna område som skall bildas i sin helhet har förvärvats till kommunen på ett sätt som nämns i 100 § 2 mom.


109 §

Medgivande till bildning av allmänt område skall lämnas, ifall

1) området ägs av kommunen eller kommunen har i 47 § 1 mom. byggnadslagen nämnd rätt därtill och


8 kap.

Registrering av tomt och allmänt område

115 §

Tomtboken förs av fastighetsingenjören under byggnadsnämndens tillsyn eller av särskilda skäl av någon annan tjänsteinnehavare som byggnadsnämnden förordnar (tomtbokförare).

117 §

Mätning av allmänt område i syfte att bilda en fastighet skall när den har vunnit laga kraft införas i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret, om

1) byggnadsnämnden med stöd av 82 § 4 mom. så har förordnat, eller


Har på ett område som har förvärvats av kommunen på det sätt som nämns i 100 § 2 mom. utförts mätning av allmänt område, vilken har vunnit laga kraft, införs området på ansökan av kommunen i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret utan byggnadsnämndens förordnande eller fastighetsdomarens medgivande.

119 §

Ett i fastighetsregistret eller jordregistret infört område som avses i 75 § 1 mom. och som har inlösts till kommunen, samt en fastighet som kommunen äger och vars område kommunen enligt 47 § 1 mom. och 117 § byggnadslagen har fått i sin ägo innan denna lag träder i kraft kan på ansökan av kommunen överföras såsom allmänt område enligt denna lag till registret över allmänna områden eller fastighetsregistret.

123 §

Byggnadsnämnden kan på anhållan av kommunen besluta att i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret såsom särskilda fastigheter införda allmänna områden, vilka har avsatts för samma ändamål, skall sammanslås till en enda fastighet. I byggnadsnämndens beslut får ändring inte sökas.

124 §

Kostnaderna för upprättande och förande av tomtboken betalas av kommunen.

124 b §

Om det finns förutsättningar för att utan tomtmätning införa en lägenhet eller ett område såsom tomt i tomtregistret eller fastighetsregistret och om fastighetsingenjören anser att åtgärden är ändamålsenlig, skall han göra en framställning därom till byggnadsnämnden. Ägaren till lägenheten eller området kan hos fastighetsingenjören ta initiativ till att framställning görs.

124 c §

Anser byggnadsnämnden att det finns förutsättningar för att godkänna framställningen, skall den bestämma att lägenheten eller området skall införas såsom en ny tomt i tomtregistret eller fastighetsregistret. I byggnadsnämndens beslut får ändring inte sökas.

124 g §

Vid ansökan om lagfart på en tomt som har bildats på det sätt som nämns i detta kapitel skall till ansökan i stället för ett i 10 § 1 mom. lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30) nämnt utdrag ur mätebrev fogas en avskrift av eller ett utdrag ur fastighetsingenjörens i 124 b § nämnda framställning jämte byggnadsnämndens i 124 c § nämnda beslut.

125 §

I en kommun som har en fastställd stadsplan skall av de ledamöter i jorddomstolen som utses av kommunfullmäktige åtminstone två vara förtrogna med stadsplane- eller byggnadsangelägenheter.

När jorddomstolen behandlar en tvist som har orsakats av en förrättning på ett stadsplane- eller generalplaneområde skall åtminstone den ena av domstolens valda ledamöter ha i 1 mom. nämnd behörighet.

126 §

Besvär över förrättningar som enligt denna lag har utförts på ett stadsplaneområde skall behandlas i brådskande ordning.

129 §

På en fastighet som ägs av kommunen och vars område kommunen har fått i sin ägo enligt 47 § 1 mom. och 117 § byggnadslagen får lagfart inte beviljas. Fastigheten får inte heller intecknas eller utmätas.

130 §

Har en tomt enligt ett beslut som byggnadsnämnden har fattat med stöd av 71 § införts som fastighet i tomtregistret eller i fastighetsregistret och belastas någon av de fastigheter av vilkas enskilda ägor tomten är bildad av en inteckning, gäller denna hela den bildade tomten.


131 §

Har en del av en tomt, som har införts i tomtregistret eller i fastighetsregistret enligt ett förordnande av byggnadsnämnden med stöd av 71 § eller med stöd av ett i 100 § nämnt medgivande av fastighetsdomaren, förvärvats genom ett fång som skall lagfaras, skall hela tomten lagfaras i föreskriven ordning.

133 §

Ett allmänt område som enligt byggnadsnämndens beslut med stöd av 82 § 4 mom. har införts som fastighet i registret över allmänna områden eller i fastighetsregistret är befriat från inteckningar som nämns i 82 § 2 och 3 mom.

136 §

Har en i 7 § 3 mom. nämnd ersättning eller en i 41 § 1 mom. nämnd löseskilling deponerats hos länsstyrelsen eller i en penninginrättning, är deponenten skyldig att ersätta den som är berättigad till ersättningen eller löseskillingen för de oundvikliga kostnader som orsakats av att den har lyfts. Förfaller en förrättning som gäller inlösen av byggnadsplatsdel av någon orsak som nämns i 41 § 2 mom., skall likaså den som har ansökt om inlösen ersätta den skada som på grund av att inlösningen inte har slutförts har orsakats ägaren av det område som skulle lösas in.


137 a §

För tomtmätning, förrättning som avses i 84 § 2 mom., servitutsförrättning, komplettering av tomtkarta och åtgärder som avses i 8 a kap. betalas ersättning enligt en taxa som kommunfullmäktige godkänner.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Finns inom en kommun, som inte var stad före 1986, fastställd stadsplan när denna lag träder i kraft, tillämpas på fastighetsbildningen och förrättningar inom stadsplaneområdet tidigare stadganden. Kommunfullmäktige kan likväl besluta att på en sådan stadsplan skall tillämpas samma stadganden som på en stadsplan som fastställs efter att denna lag har trätt i kraft. Tidigare stadganden tillämpas även på de förrättningar som redan har påbörjats vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 35/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 29/90
Stora utsk. bet. 185/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.