486/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Förordning om arbetarskyddsförvaltningen

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 6 § 2 och 3 mom. och 10 § lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72), av dessa lagrum 6 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 8 februari 1991 (274/91) samt med stöd av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

Arbetarskyddsstyrelsens uppgifter och verksamhetsenheter
1 §

Arbetarskyddsstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som lyder under arbetsministeriet.

Arbetarskyddsstyrelsen har till uppgift att leda arbetarskyddsförvaltningen samt att utföra sådana andra uppgifter som enligt lagen om arbetarskyddsförvaltningen eller andra stadganden och bestämmelser ankommer på den.

2 §

Vid arbetarskyddsstyrelsen finns

1) en utvecklingsavdelning, till vars uppgifter hör forskningsverksamhet och riksomfattande utvecklingsverksamhet,

2) en tillsynsavdelning, till vars uppgifter hör tillsynen över arbetsplatser samt planering, styrning, övervakning och utvecklande av arbetarskyddsdistriktens verksamhet och ekonomi,

3) en produkttillsynsavdelning, till vars uppgifter hör de produktsäkerhetsärenden som ingår i arbetarskyddet, dock så att frågor gällande arbetarskydd och säkerheten hos produkter som används i arbetet ankommer på tillsynsavdelningen, om de har samband med arbetarskyddsdistriktens styrning och övervakning samt

4) en administrativ avdelning, till vars uppgifter hör frågor som gäller den allmänna förvaltningen, personalen och ekonomin, i den mån frågorna inte hör till någon annan avdelnings verksamhetsområde.

I arbetarskyddsstyrelsens arbetsordning bestäms om indelning av avdelningarna i enheter och om den närmare arbetsfördelningen. I arbetsordningen kan även bestämmas om enheter som står utanför avdelningarna.

Vid arbetarskyddsstyrelsen finns dessutom en tillsynsnämnd.

Arbetarskyddsstyrelsens direktion
3 §

Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet styrs och övervakas av en direktion, som tillsätts av statsrådet för högst tre år i sänder.

Till direktionen hör arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör som ordförande och en representant för arbetsministeriet som vice ordförande. Dessutom har direktionen fem andra medlemmar, av vilka en utses på framställning av arbetsgivarnas och en på framställning av arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer samt en på framställning av arbetarskyddsförvaltningens personalorganisationer. De medlemmar som utses på framställning av centralorganisationerna har vardera två personliga suppleanter. Den medlem som föreslagits av arbetarskyddsförvaltningens personalorganisationer har en suppleant, som utses på framställning av personalorganisationer som hör till olika centralorganisationer.

Arbetsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen har till uppgift att

1) bereda arbetarskyddsstyrelsens förslag för de förhandlingar om resultatmålen som skall föras med arbetsministeriet och att fastställa arbetarskyddsdistriktens resultatmål samt att besluta om allmänna verksamhetsprogram och anvisningar och följa hur de genomförs,

2) besluta om budgetförslaget, verksamhets- och ekonomiplanen, personalplanen, de allmänna verksamhetslinjerna och de praktiska målen,

3) besluta om grunderna för hur arbetarskyddsförvaltningen skall ordnas internt,

4) leda arbetarskyddsstyrelsens normgivning,

5) behandla utlåtanden och framställningar som har principiell och vittbärande betydelse,

6) avge utlåtanden i ärenden som gäller utnämning av generaldirektören, överdirektören, en avdelningschef eller en distriktschef,

7) besluta om viktiga projekt som gäller beredning av författningar eller utveckling, planering eller uppföljning,

8) främja växelverkan mellan arbetarskyddsförvaltningen och dem som den samarbetar med samt att

9) behandla andra frågor som är viktiga för arbetarskyddsförvaltningen.

5 §

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Vid direktionens möte avgörs ärendena i händelse av meningsskiljaktighet med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötets ordförande har omfattat. Vid val avgörs saken dock genom lottning.

Direktionen fastställer närmare föreskrifter om hur ärendena skall behandlas i direktionen.

6 §

De ärenden som skall behandlas i direktionen föredras av generaldirektören, överdirektören eller en avdelningschef.

Överdirektören har rätt att vara närvarande och yttra sig i direktionen.

Arbetarskyddsstyrelsens personal och dennas uppgifter
7 §

Chef för arbetarskyddsstyrelsen är en generaldirektör. Ställföreträdare för generaldirektören är överdirektören.

Generaldirektören leder arbetarskyddsförvaltningen i enlighet med de resultatmål som har uppställts. Dessutom skall han sköta om beredningen av ärenden som skall föredras för direktionen samt att direktionens beslut verkställs.

Arbetarskyddsstyrelsen har en överdirektör som vid sidan av generaldirektören leder arbetarskyddsstyrelsen, särskilt i frågor som gäller samordning av olika funktioner och frågor som hör till administrativa avdelningen eller utvecklingsavdelningen.

Dessutom har arbetarskyddsstyrelsen annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

8 §

Personer i chefsställning vid arbetarskyddsstyrelsen skall leda verksamheten i enlighet med de resultatmål som har uppställts.

Avgörande av ärenden
9 §

De ärenden som hör till arbetarskyddsstyrelsen avgörs av direktionen, generaldirektören, överdirektören, en avdelningschef eller någon annan tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen som i arbetsordningen har tilldelats denna befogenhet.

Tillsynsnämnden avgör de besvär som med stöd av 18 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden har anförts hos arbetarskyddsstyrelsen.

10 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte avgörs i direktionen eller tillsynsnämnden och som han enligt arbetsordningen skall avgöra eller som han har förbehållit sig rätten att avgöra.

Generaldirektören ställer upp resultatmål för avdelningarna efter att ha rådgjort med överdirektören och avdelningscheferna samt beslutar om de resurser som behövs för att nå målen.

Överdirektören avgör de ärenden som inte enligt gällande bestämmelser ankommer på direktionen, generaldirektören eller någon annan tjänsteman.

11 §

En avdelningschef avgör de ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde, om beslutanderätten inte tillkommer direktionen, generaldirektören, överdirektören eller någon annan tjänsteman.

12 §

Generaldirektören, överdirektören eller en avdelningschef förbehålla sig rätten att behandla och avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en tjänsteman som lyder under honom.

13 §

Vid förhinder för generaldirektören är överdirektören ställföreträdare eller, om också överdirektören har förhinder, den avdelningschef som generaldirektören bestämmer.

Ställföreträdare för överdirektören är den avdelningschef som generaldirektören på framställning av överdirektören bestämmer.

Ställföreträdare för en avdelningschef är den tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen som generaldirektören på framställning av avdelningschefen bestämmer.

14 §

I arbetsordningen ges närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och om hur ärendena avgörs vid arbetarskyddsstyrelsen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören med beaktande av de grunder som direktionen har bestämt för hur arbetarskyddsförvaltningen skall ordnas internt.

Tillsynsnämnden
15 §

Ordförande för tillsynsnämnden är överdirektören och öviga medlemmar är cheferna för avdelningarna vid arbetarskyddsstyrelsen samt en medlem som arbetsministeriet utser och som har god förtrogenhet med rättsskipningsförfarande och som har avlagt juris kandidatexamen.

Tillsynsnämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Om en medlem av tillsynsnämnden är förhindrad att delta i nämndens sammanträde, deltar i hans ställe den tjänsteman som förordnats till hans ställföreträdare. Vid varje sammanträde skall dock minst två ordinarie medlemmar vara närvarande.

Vid behandlingen av ärenden iakttas laga rättegångsordning. Uppstår meningsskiljaktighet om avgörandet av ett ärende, fattas beslutet med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

Om tillsynsnämndens verksamhet bestäms i övrigt i arbetarskyddsstyrelsens arbetsordning.

Distriktsförvaltningen
16 §

För den regionala skötseln av arbetarskyddsförvaltningens uppgifter är landet indelat i arbetarskyddsdistrikt. Arbetarskyddsmyndighet inom distrikten är arbetarskyddsbyråerna, som leds och övervakas av arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsdistriktens namn och gränser samt de orter på vilka det skall finnas arbetarskyddsbyråer bestäms av statsrådet.

Arbetarskyddsstyrelsen bestämmer på vilka andra orter arbetarskyddsdistrikten skall ha verksamhet.

17 §

En arbetarskyddsbyrå ansvarar inom sitt område för utvecklandet av och tillsynen över arbetsförhållandena i enlighet med förvaltningens verksamhetsprinciper och resurser samt de resultatmål som arbetarskyddsstyrelsen har uppställt för distriktet på basis av överläggningar mellan det centrala ämbetsverket och distriktet.

18 §

Varje arbetarskyddsbyrå leds av en distriktschef. Dessutom kan arbetarskyddsbyrån ha annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

Chef för en arbetarskyddsbyrå inom ett arbetarskyddsdistrikt för skogs- och jordbruket är dock en av arbetarskyddsstyrelsen förordnad tjänsteman inom arbetarskyddets distriktsförvaltning. I fråga om denna tjänsteman skall i tillämpliga delar iakttas vad som i denna förordning stadgas om en distriktschef.

19 §

En distriktschef skall inom sitt arbetarskyddsdistrikt se till att arbetarskyddsmyndigheternas uppgifter sköts i enlighet med de resultatmål som har uppställts. Distriktschefen skall se till att personalens verksamhet är ändamålsenlig och fördela arbetarskyddsbyråns uppgifter mellan de anställda i enlighet med arbetsordningen och i syfte att nå de resultatmål som har uppställts.

20 §

Arbetarskyddsstyrelsen bestämmer om placeringen av distriktsförvaltningens personal vid arbetarskyddsdistrikten. Arbetarskyddsbyrån bestämmer om placeringen av arbetarskyddsdistriktets personal på de orter där distriktet har verksamhet.

En tjänsteman vid en arbetarskyddsbyrå är skyldig att på förordnande av arbetarskyddsstyrelsen utföra även sådana uppgifter som ankommer på en annan arbetarskyddsbyrå eller på arbetarskyddsstyrelsen.

21 §

I arbetarskyddsbyråns arbetsordning bestäms närmare om byråns verksamhet, personalens uppgifter och vem som skall avgöra olika ärenden.

Arbetsordningen fastställs av distriktschefen med beaktande av de grunder som arbetarskyddsstyrelsens direktion har bestämt för hur arbetarskyddsförvaltningen skall ordnas internt.

Behörighetsvillkor för tjänstemännen
22 §

Behörighetsvillkor är

1) för generaldirektören god ledarförmåga och god förtrogenhet med arbetslivsfrågor,

2) för överdirektören juris kandidatexamen samt god ledarförmåga och god förtrogenhet med förvaltningsärenden,

3) för avdelningscheferna god ledarförmåga och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt

4) för distriktscheferna god ledarförmåga och god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor.

Besättande av tjänster
23 §

Generaldirektören och överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Avdelningscheferna utnämns av statsrådet.

De tjänstemän vid arbetarskyddsstyrelsen som är chef för någon annan verksamhetsenhet än en avdelning utnämns av direktionen.

Övriga tjänstemän vid arbetarskyddsstyrelsen och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns respektive anställs av generaldirektören, överdirektören eller vederbörande avdelningschef på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

Distriktscheferna utnämns av statsrådet. En ingenjör som utför tillsynsuppgifter inom distriktsförvaltningen och en tjänsteman i motsvarande eller högre tjänsteställning samt sådana tjänstemän som utför tillsynsuppgifter, och vilka förutsätts inneha flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete, utnämns av direktionen på framställning av distriktschefen. Övriga tjänstemän som utför tillsynsuppgifter inom distriktsförvaltningen utnämns på framställning av distriktschefen av generaldirektören, överdirektören eller avdelningschefen på det sätt som bestäms i arbetsordningen. Övriga tjänstemän vid ett arbetarskyddsdistrikt utnämns av distriktschefen.

Tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av den som utnämner motsvarande ordinarie tjänsteinnehavare.

24 §

Generaldirektörs-, överdirektörs- och avdelningschefstjänsterna besätts utan att de förklaras lediga.

Om skötseln av en tjänst förutsätter i 23 § 5 mom. nämnd erfarenhet av praktiskt yrkesarbete, skall tjänsten ledigförklaras på ett sådant sätt att vetskap om saken effektivt sprids bland arbetstagarna, och innan tjänsten besätts skall utlåtande begäras hos arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.

Tjänstledighet och förordnande av vikarie
25 §

Generaldirektören och överdirektören beviljas tjänstledighet av arbetsministeriet.

En tjänsteman som har utnämnts av statsrådet beviljas tjänstledighet av generaldirektören.

Andra än i 1 eller 2 mom. avsedda tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av den myndighet som utnämner tjänstemannen eller anställer personen i arbetsavtalsförhållande.

26 §

Arbetsministeriet beslutar om skötseln av generaldirektörs- eller överdirektörstjänsten under en tjänstledighet och om anställande av någon att sköta den vakanta tjänsten interimistiskt.

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar om skötseln av en avdelningschefs- eller distriktschefstjänst under en tjänstledighet och om anställande av någon att sköta den vakanta tjänsten interimistiskt.

I fråga om övriga tjänster inom arbetarskyddsförvaltningen beslutar den utnämnande myndigheten om skötseln av tjänsten under en tjänstledighet och om anställande av någon att sköta den vakanta tjänsten interimistiskt.

En vikarie för en distriktschef utses av generaldirektören på framställning av distriktschefen.

Särskilda stadganden
27 §

Vid arbetarskyddsstyrelsen finns en tjänstemannanämnd om vars uppgifter och sammansättning stadgas särskilt.

28 §

Arbetarskyddsstyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel i samtliga ärenden som gäller arbetarskyddsstyrelsen vid domstolar och skiljemannaförfarande samt vid andra myndigheter och förrättningar.

Om hur distriktsförvaltningsmyndigheterna företräds vid domstol stadgas särskilt.

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen har rätt att utan särskilt bemyndigande bevaka eller befullmäktiga ett ombud att bevaka statens rätt och fördel i samtliga fall som avses i 1 mom.

29 §

I fråga om samarbetet mellan arbetarskyddsstyrelsen och arbetarskyddsbyråerna inom arbetarskyddsdistrikten samt personalen vid dessa iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i de avtal som har ingåtts med stöd av den.

Ikraftträdande
30 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 maj 1973 om arbetarskyddsförvaltningen (372/73) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.