472/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 15 b § 6 mom., 15 d § 2 och 3 mom. samt 29 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 b § 6 mom. samt 15 d § 2 och 3 mom. i lag av den 5 februari 1982 (105/82) och 29 § 3 mom. i lag av den 9 februari 1990 (104/90), samt

fogas till 15 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 9 februari 1990, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom., till 15 d §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982 och lag av den 22 december 1983 (1055/83), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 17 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 februari 1990, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 32 a § som följer:

15 a §

Är pensionstagaren gift, är tilläggsdelens hela belopp 10 632 mark om året i första och 10 080 mark om året i andra kommungruppen.


15 b §

Utan hinder av denna paragraf är den tilläggsdel som hör till begynnelsepensionen alltid i första kommungruppen minst 43 procent och i andra kommungruppen minst 40 procent av den fulla tilläggsdel som nämns i 15 a § 3 eller 4 mom.


15 d §

Är pensionstagaren gift, är det belopp som nämns i 1 mom. 12 430 mark om året.

Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras änkans övriga på tilläggsdelen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 5 700 mark.

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas även då vid fastställandet av tilläggsdelen till inkomsten hänförs sådan livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst samt sådan avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74) som har börjat utbetalas före den 1 januari 1983.

17 §

Ingår pensionstagaren äktenskap eller upplöses hans äktenskap, skall tilläggsdelen rättas till sitt belopp eller dras in. Dessutom skall 1 och 2 mom. tillämpas, om de inkomster som inverkar på tilläggsdelen har förändrats.

29 §

Om efterlevandepensionens basdel, tilläggsdel och bostadsbidrag gäller 15 a § 2-7 mom.

32 a §

Har en gift pensionstagare inte gemensamt hushåll med sin make, tillämpas vid fastställandet av hans tilläggsdel vad som i denna lag stadgas om tilläggsdel för en pensionstagare som inte är gift.

Lever en man och en kvinna utan att ingå äktenskap fortlöpande i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, kan vid fastställandet av deras tilläggsdelar tillämpas vad denna lag stadgar om makar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Har en mottagare av familjepension omedelbart före ikraftträdandet med stöd av 15 a § 3 mom. erhållit sådan tilläggsdel till fortsättningspension som är avsedd för ensamstående, fastställs tilläggsdelen fortfarande såsom tilläggsdel för en ensamstående tills familjepensionstagarens make beviljas

1) folkpensionens basdel eller tilläggsdel,

2) frontmannapension, eller

3) familjepensionens basdel eller tilläggsdel, eller tills

4) tilläggsdelen skall justeras enligt 17 § 3 mom. på grund av att äktenskap har ingåtts.

Efter en ändring som avses i 2 mom. fastställs tilläggsdelen enligt 15 a § 4 mom.

Beloppen i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90
Lagmotion 113/90
Lagmotion 116/90
Socialutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 211/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.