471/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 § 2 mom., 27 § 2 och 3 mom., 30 § samt 32 a § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 25 § 2 mom., 27 § 3 mom., 30 § och 32 a § 1 och 3 mom. i lag av den 5 februari 1982 (103/82) samt 27 § 2 mom. i lag av den 22 december 1983 (1053/83), som följer:

25 §

Är pensionstagaren gift, är tilläggsdelens fulla belopp 10 632 mark om året i första och 10 080 mark om året i andra kommungruppen.


27 §

Är pensionstagaren gift, är det belopp som nämns i 1 mom. 12 430 mark om året.

Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras den försäkrades övriga på tilläggsdelen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 5 700 mark.


30 §

Uppbär folkpensionstagarens make inte folkpension, frontmannapension eller sådan efterlevandepension som avses i familjepensionslagen (38/69) och kan maken, på grund av vården av familjens små barn eller av annat synnerligen tvingande, fortgående skäl som inte har samband med denna makes hälsotillstånd, inte anses ha möjlighet att förvärva inkomst genom arbete för egen eller annans räkning, betalas till pensionen ett maketillägg som utgör 2 436 mark om året.

32 a §

Har en ändring som inte beror på indexbundenheten skett i de inkomster som inverkar på tilläggsdelen, skall denna rättas till sitt belopp eller dras in. Känner pensionsanstalten till att det finns förutsättningar för höjning av tilläggsdelen, kan höjningen beviljas utan ansökan.


Ingår pensionstagaren äktenskap eller upplöses hans äktenskap, skall tilläggsdelen rättas till sitt belopp eller dras in. Dessutom skall 1 och 2 mom. tillämpas, om de inkomster som inverkar på tilläggsdelen har förändrats.Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Tidigare beviljade tilläggsdelar ändras den 1 september 1991 så att de stämmer överens med denna lag.

Har bara den ena av makarna omedelbart före ikraftträdandet erhållit tilläggsdel som har fastställts enligt 25 § 1 mom., bestäms tilläggsdelen dock fortfarande enligt 25 § 1 mom. till dess tilläggsdelen skall justeras enligt 32 a § 3 mom.

Har bara den ena maken omedelbart före ikraftträdandet erhållit tilläggsdel som har fastställts enligt 25 § 1 mom., beaktas av de förmåner som nämns i 27 § fortfarande högst det belopp som nämns i 27 § 1 mom. till dess tilläggsdelen skall justeras enligt 32 a § 3 mom.

Stadgandena i 32 a § 1 mom. skall tillämpas när en förändring efter ikraftträdandet har skett i de inkomster som inverkar på tilläggsdelen. När denna justeras enligt 32 a § 3 mom. skall likväl också ändringar som skett i inkomsterna före ikraftträdandet beaktas oberoende av deras storlek.

Markbeloppen i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90
Lagmotion 113/90
Lagmotion 116/90
Socialutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 211/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.