466/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55) 28 §,

ändras 4 § 2 och 4 mom., 7 § 1 mom. och 26 §,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 augusti 1973 (663/73), samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. och det ändrade 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till lagen ett nytt 2 a kap. samt nya 26 a och 26 b §§ som följer:

2 kap.

Pensionsstiftelsens tillgångar och bokslut

4 §

En stiftelse har rätt att mot säkerhet låna ut sina medel till arbetsgivaren, som på lånet samt på sådan skuld till stiftelsen som har uppkommit på någon annan grund skall betala minst den ränta som gäller vid beräkningen av det i 7 § nämnda pensionsansvaret.

Om arrangemangen i fråga om säkerheter för placeringar och fordringar som hänför sig till verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare stadgas i 13 § i den lagen.


Social- och hälsovårdsministeriet får på ansökan medge undantag från 4 mom.

7 §

I pensionsstiftelsens balansräkning skall bland passiva upptas det belopp av stiftelsens pensionsansvar, beräknat enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter, som beror på

1) pensioner och andra förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen samt

2) framtida pensioner och andra förmåner, till den del ansvaret skall anses grunda sig på sådana arbetstagares tjänstgöring före bokslutsdagen som hör till stiftelsens verksamhetskrets.


2 a kap.

Pensionsstiftelsens frivilliga tilläggsförmåner och täckningen av dem

7 a §

Med en pensionsstiftelses frivilliga tilläggsförmåner avses i detta kapitel annat pensionsskydd enligt stiftelsens stadgar än det pensionsskydd som uppfyller minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Sådana frivilliga tilläggsförmåner som har registrerats med stöd av 11 § lagen om pension för arbetstagare betraktas inte som frivilliga tilläggsförmåner enligt detta kapitel.

7 b §

I fråga om frivilliga tilläggsförmåner skall pensionsstiftelsen täcka minst 75 procent av det pensionsansvar som följer av redan pensionerade personers löpande och framtida pensioner, deras förmånstagares framtida pensioner och andra förmåner.

Den täckning som nämns i 1 mom. skall bestå av

1) obligationer och andra skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av finska staten, en kommun eller ett kommunalförbund,

2) obligationer hörande till obligationslån som har upptagits av en finsk hypoteksförening eller bankinrättning,

3) fordringsbevis för vilka en finsk bankinrättning är ansvarig,

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av inteckning i fast egendom i Finland eller i anläggning på annans mark och i legorätten till själva marken, dock så att stiftelsens fordran samt de fordringar som har samma eller bättre förmånsrätt sammanlagt inte får överstiga 70 procent eller, då det är fråga om ett sådant företags egendom i vilket stiftelsen har absolut bestämmanderätt, 85 procent av det värde som den intecknade egendomen enligt en kompetent fackmans uppskattning kan anses ha,

5) fast egendom i Finland, dock så att det förtecknade värdet och de fordringar till säkerhet för vilka inteckning har fastställts i denna egendom sammanlagt inte får överstiga 85 procent av egendomens värde, beräknat enligt 4 punkten,

6) förbindelser och fordringar till säkerhet för vilka en finsk försäkringsgivare, en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utländsk försäkringsgivare eller pensionsskyddscentralen har beviljat kreditförsäkring, eller en finsk bankinrättning eller en av social- och hälsovårdsministeriet godkänd utländsk bankinrättning har ställt bankgaranti,

7) andra värdepapper och förbindelser som med hänsyn till arten och tryggheten kan likställas med dem som nämns i 1-4 punkten och som social- och hälsovårdsministeriet godkänner,

8) kreditförsäkring som en i 6 punkten angiven försäkringsgivare eller pensionsskyddscentralen har beviljat eller garanti som en bank har ställt såsom säkerhet för täckande av ansvarsunderskott som hänför sig till pensionsansvaret.

Stiftelsen skall registrera den täckning som avses i 1 mom. De värdepapper och förbindelser som ingår i den registrerade täckningen skall förvaras åtskils från stiftelsens övriga egendom.

Vad 1 mom. stadgar om täckning av en pensionsstiftelses frivilliga tilläggsförmåner skall i fråga om en i 33 § nämnd pensionsstiftelse tillämpas på arbetsgivarna var för sig.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från 1 mom.

7 c §

Har i bokslutet eller annars konstaterats att pensionsstiftelsen inte uppfyller kraven i 7 b §, skall stiftelsen uppfylla dem inom sex månader, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar en längre frist. I annat fall skall pensioner och andra förmåner enligt 7 a § minskas i den ordning som stadgas i 18 §.

7 kap.

Tillsynen över pensionsstiftelses verksamhet

26 §

Om en pensionsstiftelse inte följer lag, stiftelsens stadgar eller social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter, skall ministeriet uppmana stiftelsen att rätta till saken inom en viss tid, som utan tvingande skäl inte får vara längre än sex månader.

Ministeriet har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut som stiftelsens styrelse eller något annat förvaltningsorgan har fattat i ett ärende som nämns i 1 mom. Om beslutet redan har verkställts, kan ministeriet ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att få en rättelse till stånd.

Ministeriet kan förelägga vite för att förstärka en i denna paragraf nämnd uppmaning eller ett i denna paragraf nämnt förbud. Ändring i ett beslut om föreläggande av vite får inte sökas genom besvär. Länsstyrelsen i Nylands län dömer ut vitet.

26 a §

Om en uppmaning eller ett förbud enligt 26 § inte iakttas, om stiftelsens styrelse annars försummar sina uppgifter eller om stiftelsen inte har någon styrelse, kan ministeriet förordna en eller flera sysslomän att sköta stiftelsens angelägenheter tills saken har rättats till.

Ett ministeriebeslut enligt 26 § eller denna paragraf får verkställas trots besvär.

26 b §

Har styrelsen eller något annat förvaltningsorgan åsamkat stiftelsen skada så som nämns i 10 §, kan social- och hälsovårdsministeriet vidta sådana åtgärder att allmän åklagare förordnas att vid domstol framställa skadestånds- eller straffanspråk i saken. Styrelsen eller förvaltningsorganet kan då även förpliktas att fullgöra vad som har underlåtits.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Säkerhet enligt 4 § 2 mom. skall ställas för lån som en pensionsstiftelse beviljar sedan lagen har trätt i kraft.

Stiftelsen skall uppfylla kraven i 7 b § inom nio år från ikraftträdandet så att minst en niondedel har uppfyllts vid utgången av det första kalenderåret, minst två niondedelar vid utgången av det andra kalenderåret och vid utgången av de följande kalenderåren på motsvarande sätt så många niondedelar av täckningskravet som motsvarar det antal år som har förflutit från ikraftträdandet. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från detta moment.

Om det i en pensionsstiftelses stadgar ingår bestämmelser, enligt vilka även andra personer som har rätt till sådana frivilliga tilläggsförmåner som avses i 7 a § har samma förmånsrätt till stiftelsens tillgångar, om stiftelsen upplöses, som de personer som avses i 7 b § eller bättre förmånsrätt än dessa, skall stadgarna inom ett år från ikraftträdandet ändras så att den egendom som täcker pensionsansvaret för de frivilliga tilläggsförmåner som avses i 7 a § i första hand skall användas för tryggande av pensioner och andra förmåner för dem som avses i 7 b §.

Regeringens proposition 305/90
Socialutsk. bet. 57/90
Stora utsk. bet. 271/90

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.