449/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Utlänningsförordning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91):

1 §
Pass

I det pass som krävs av en utlänning skall finnas hans namn och övriga uppgifter som behövs för fastställande av hans identitet samt uppgift om hur länge passet är i kraft. I passet skall dessutom finnas ett fotografi på vilket passinnehavaren utan svårighet kan kännas igen.

En utlännings make och barn som inte har fyllt 16 år kan använda utlänningens pass, om deras namn samt makens fotografi finns i det.

Om passets giltighetsområde inte finns angivet i passet, skall det anses att Finland hör till detta område.

En utlänning skall vid inresa och utresa på uppmaning visa sitt pass för passkontrollören.

2 §
Dokument som ersätter pass

I stället för pass kan ett identitetsbevis godkännas, om det till sina väsentliga delar uppfyller kraven på pass. Utrikesministeriet beslutar om godkännande efter att ha hört inrikesministeriet.

Av särskilda skäl kan i enstaka fall såsom tillfälligt pass godkännas även ett identitetsbevis eller ett motsvarande dokument som inte uppfyller kraven på pass. Anvisningar om godkännande meddelas av inrikesministeriet.

3 §
Sällskapspass

Såsom pass för en grupp av utlänningar som reser tillsammans godkänns ett sällskapspass, av vilket skall framgå namnen på deltagarna i resan och deras födelsedatum. I ett sällskapspass får endast medborgare i den stat som har utfärdat passet finnas antecknade.

Reseledaren skall ha ett personligt pass. Var och en som finns antecknad i sällskapspasset skall ha ett identitetsbevis som har utfärdats av en myndighet i hans hemland.

Vid inresa och utresa skall på uppmaning en förteckning över dem som reser på sällskapspasset lämnas till passkontrollören. Av förteckningen skall framgå namnen på deltagarna i resan och deras födelsedatum.

4 §
Främlingspass och anteckningar i det

Ett främlingspass kan utfärdas för högst tio år. Ansökan om främlingspass skall göras på en blankett som är avsedd för ändamålet.

En utlänning får uppehålla sig i Finland med giltigt främlingspass endast om passet innehåller ett giltigt uppehållstillstånd.

Inrikesministeriet kan begränsa användningen av ett främlingspass genom anteckningar i det.

5 §
Resedokument för flykting

En flykting ges ett dokument som nämns i artikel 28 i konventionen angående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 77/68). Ett resedokument för flykting kan utfärdas för högst tio år. Ansökan om resedokument för flykting skall göras på en blankett som är avsedd för ändamålet.

6 §
Tillfälligt omhändertagande av pass

En utlännings pass kan, utöver vad som nämns i 45 § 2 mom. utlänningslagen (378/91), tillfälligt omhändertas av inrikesministeriet, passkontrollören eller polisen för

1) behandling av ett ärende som gäller visering, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, främlingspass eller resedokument,

2) behandling av asylansökan,

3) beredning och verkställighet av utvisning eller avvisning av utlänningen, eller för

4) beredning och verkställighet av utreseförbud.

Intyg skall utfärdas över att passet har omhändertagits tillfälligt.

7 §
Tillståndsförfarande och anteckning av tillstånden

Ansökan om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd skall göras på blanketter för ändamålet. Det första uppehållstillståndet och det första arbetstillståndet skall sökas i det land där sökanden bor stadigvarande. Om det med hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller arbetets natur är oskäligt att kräva att tillståndet söks i det land där han bor stadigvarande, får tillstånd sökas också i det land där han uppehåller sig lagligen.

Ansökan om tillstånd skall utomlands ges in till en finsk beskickning. En utlänning som uppehåller sig i Finland skall lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd till polisen på den ort där han vistas.

Visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd antecknas i utlänningens pass eller i ett separat dokument. Visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljats gemensamt för utlänningar som reser tillsammans antecknas i en särskild förteckning.

En utlänning som har fått ett nytt pass skall för att bevara sin rätt i detta låta göra den tillståndsanteckning som fanns i det tidigare passet.

8 §
Visum

Visum kan beviljas gemensamt för flera inresande om syftet med inresan är att de tillsammans skall delta i ett konst-, vetenskaps- eller sportevenemang. En finsk beskickning som av utrikesministeriet har fått särskilt tillstånd därtill kan bevilja personer som tillsammans i turistsyfte reser in i och ut ur landet gemensamt visum.

Den som beviljar visum får i det göra anteckningar om dess syfte. Ett visum som antecknats i ett pass som är gemensamt för flera familjemedlemmar gäller inte utan särskild anteckning make och barn.

Inrikesministeriet meddelar anvisningar om anteckningar på visum som beviljas i Finland.

9 §
Viseringsfrihet

Visum krävs inte av en medborgare i en stat med vilken Finland har ingått avtal om viseringsfrihet, om hans vistelse i landet inte överstiger den tid som nämns i avtalet.

Av innehavaren av ett giltigt främlingspass som utfärdats av en dansk, isländsk, norsk eller svensk myndighet krävs inte visum, om hans vistelse i landet inte överstiger tre månader och om passet berättigar honom att återvända till det land som har beviljat det.

Om viseringsfrihet för innehavaren av ett resedokument för flykting stadgas i den europeiska överenskommelsen om avskaffande av viseringstvång för flyktingar (FördrS 36/90).

Innehavaren av ett engångsvisum får under dess giltighetstid utan nytt visum återvända till Finland efter en resa i Norden.

10 §
Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Finska beskickningar kan endast bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan beviljas gemensamt för personer som har för avsikt att tillsammans resa in i och ut ur landet och som får arbetstillstånd enligt 12 § 1 mom.

Den som beviljat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan i tillståndet göra anteckningar om dess syfte.

Inrikesministeriet meddelar anvisningar om anteckningar i uppehållstillstånd som beviljas i Finland.

11 §
Permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd beviljas inte, om grunden för utlänningens uppehåll är

1) studier, erhållande av utbildning eller praktik,

2) arbete som hänför sig till ett tidsbegränsat projekt eller arbete för vilket arbetstillstånd enligt arbetsministeriets beslut beviljas endast för viss tid,

3) arbete som han utför i egenskap av arbetstagare som är utsänd av en utländsk arbetsgivare,

4) tjänstgöring i en internationell organisation i uppgifter som ansluter sig till främjandet av organisationens syften,

5) tjänstgöring i ett religiöst eller ideellt samfund, då arbetet hänför sig till strävandena inom religions- eller idériktningen i fråga eller anställning som spelare eller tränare i en idrottsförening eller dess bakgrundsorganisation,

6) arbete i en uppgift eller befattning för vilken enligt 14 § 1 mom. 3-9 punkten inte krävs arbetstillstånd, eller

7) annat kortvarigt besök.

Om grunden för en utlännings vistelse ändras, kan han beviljas permanent uppehållstillstånd två år efter det att han på denna grund fick tillstånd att stanna i landet permanent.

12 §
Arbetstillstånd och undantag som gäller dess giltighetstid

Arbetstillstånd kan beviljas gemensamt för personer som tillsammans utför ett arbete. Till ansökan om arbetstillstånd skall då fogas personuppgifter för gruppens medlemmar.

Arbetstillstånd kan beviljas för kortare tid än ett år, då det är fråga om

1) ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft vid ett enskilt företag eller ett tidsbegränsat projekt,

2) ett säsongartat arbete eller

3) ett arbete för vilket arbetstillstånd enligt arbetsministeriets beslut beviljas endast för viss tid.

Arbetstillstånd kan beviljas för kortare tid än ett år också på ansökan. Tillståndet kan då enligt arbetsmyndighetens prövning dock beviljas även för en längre tid, om utlänningen vill arbeta en längre tid än vad som nämns i ansökan och om det på grund av efterfrågan på arbetskraft inte finns hinder för att bevilja arbetstillstånd för en längre tid.

13 §
Begränsningar i arbetstillstånd

Den bransch för vilken ett arbetstillstånd beviljas fastställs enligt arbetsministeriets gällande yrkesklassficering. Ett arbetstillstånd kan beviljas också för flera branscher. Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om saken.

Ett arbetstillstånd kan begränsas så att det gäller en bestämd arbetsplats eller en bestämd arbetsgivare, då det är fråga om

1) en arbetstagare som utsänts av en utländsk arbetsgivare hos vilken han är anställd,

2) ett arbete som hänför sig till ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft vid ett enskilt företag eller till ett tidsbegränsat projekt, eller

3) ett arbete som till sin natur är sådant att arbetstillstånd för branschen enligt arbetsministeriets beslut inte kan beviljas.

Ett arbetstillstånd som gäller en viss bransch kan på basis av arbetets natur begränsas ytterligare så som arbetsministeriet beslutar.

Arbetsministeriet meddelar anvisningar om anteckningar i arbetstillstånd.

14 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

I samband med uppehållstillstånd som beviljas en utlänning som är befriad från skyldigheten att ha arbetstillstånd skall uppgift om befrielsen antecknas.

Förutom de utlänningar som nämns i 25 § utlänningslagen krävs inte arbetstillstånd av en utlänning som

1) idkar en näring för vilken han har fått behövligt tillstånd,

2) idkar gårdsbruk på en lägenhet till vars ägande eller besittning han har förvärvat rätt enligt vad som stadgas särskilt,

3) utför arbete på grund av vilket utrikesministeriet har beviljat uppehållstillstånd,

4) är sjöman och har anställts på ett finskt fartyg någon annanstans än i Finland, om det fartyg på vilket han tjänstgör huvudsakligen går i trafik mellan utländska hamnar,

5) för en utländsk arbetsgivares räkning i Finland arbetar i en uppgift som närmare definieras genom beslut av arbetsministeriet,

6) tillfälligt fungerar som gästföreläsare, lärare eller den som på annat sätt utför eller utarbetar en skriftlig eller muntlig framställning, som utövande konstnär eller som professionell idrottsman, så som närmare bestäms i beslut av arbetsministeriet,

7) fullgör uppgifter vilka hänför sig till bilateralt eller multilateralt samarbete mellan stater, om det separat har överenskommits om befrielse från skyldigheten att ha arbetstillstånd,

8) deltar i ett officiellt eller internationellt, av organisationer anordnat program för utbyte av stipendiater, studenter eller ungdomar, enligt vad som arbetsministeriet beslutar närmare,

9) av en arbetsmyndighet har anvisats arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, arbetspraktik som hör till denna utbildning eller annan arbetspraktik i syfte att främja en placering i arbete.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter och beslutar i vilka med de i 1 mom. nämnda fallen jämförbara fall en utlänning kan befrias från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

15 §
Utredningar för arbetstillstånd

Den utredning som avses i 28 § utlänningslagen skall fogas till den första ansökan om arbetstillstånd.

Den som ansöker om arbetstillstånd skall lämna uppgifter om arbetsplatsen på ett intyg av arbetsgivaren, uppgjort enligt fastställt formulär. Av intyget skall framgå arbetsuppgiften, arbetsförhållandets varaktighet, löne- och arbetsvillkor samt en motivering för att en utlänning anställs.

Arbetsministeriet meddelar anvisningar om när i 1 och 2 moment nämnda utredningar inte behövs.

16 §
Arbetstillståndsmyndigheter

De utlåtanden som hänför sig till ett arbetstillstånd avges av arbetsministeriet, när en beskickning eller inrikesministeriet begär utlåtande. Utlåtandena avges av arbetskraftsbyrån, när begäran framställs av den lokala polisen. Innehavaren av ett giltigt uppehållstillstånd beviljas arbetstillstånd av arbetskraftsbyrån. Arbetsministeriet kan på grund av branschens särskilda karaktär avvika från bestämmelsen beträffande den som ger utlåtandena.

Arbetsministeriet kan till beskickningarna, inrikesministeriet och den lokala polisen avge ett allmänt utlåtande om sådana grupper av sökande, om vilkas arbetstillstånd utan särskilda skäl inte behöver begäras utlåtande av arbetsmyndigheten. Arbetsministeriet kan också årligen till beskickningarna avge ett allmänt utlåtande om maximiantalet arbetstillstånd som beviljas arbetstagare som utför säsongartat arbete.

Ett företag som planerar att i landet ta in en grupp utländska arbetstagare kan på förhand hos arbetsministeriet höra sig för om ministeriets ståndpunkt i arbetstillståndsfrågan. Förfrågan inges till arbetskraftsbyrån. Arbetsministeriets förhandsbesked i det aktuella fallet är bindande för den arbetsmyndighet som fattar beslut eller avger utlåtande.

17 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Den försäkran som avses i 29 § 2 mom. utlänningslagen skall ges i det intyg av arbetsgivaren som nämns ovan i 15 §.

18 §
Asylprövning

Asylprövningen utförs av polisen. Syftet med prövningen är att klarlägga den asylsökandes identitet och de skäl på vilka han grundar sin ansökan.

19 §
Avstående från avvisning

Även om någon av de grunder för avvisning av en utlänning som nämns i 37 § 1 mom. utlänningslagen föreligger kan inresa tillåtas, ifall det anses att

1) det är fråga om en affärs- eller kongressresa eller om inresan är av betydelse för Finland,

2) en avvisning vore oskälig med hänsyn till utlänningens eget eller någon honom närståendes hälsotillstånd, eller att

3) en avvisning vore oskälig av någon annan orsak som kan jämföras med dem som anges ovan.

Passkontrollören kan i de fall som nämns i 1 mom. enligt inrikesministeriets anvisningar bevilja engångsvisum för högst 14 dygn eller genomresevisum. Härvid skall beaktas rekommendationsbrev av en finsk honorär konsul som utrikesministeriet har beviljat rätt att utfärda rekommendationsbrev.

20 §
Genomresande

För direkt genomresa med ett fartyg eller ett luftfartyg behöver en utlänning inte ha pass eller visum, om han under resan genom finskt territorium inte avlägsnar sig från fartyget eller luftfartyget eller från det område som är reserverat för genomresande i hamnen eller på flygstationen.

Av särskilda skäl kan inrikesministeriet eller, enligt ministeriets anvisningar, polisen eller passkontrollören på inresestället godkänna även någon annan vistelseplats för en genomresande.

21 §
Trafikidkares anmälan

Befälhavaren på ett fartyg eller luftfartyg som anländer till Finland eller trafikidkarens representant i något annat trafikmedel skall ge polisen eller passkontrollören på inresestället en manskapsförteckning samt uppgifter om personalen på trafikmedlet, passagerarna och andra som finns ombord. Befälhavaren eller trafikidkarens representant skall se till att ingen före behörig granskning går i land som inte har rätt till det.

22 §
Stadganden om kryssningsdeltagare

Den som deltar i en kryssning ombord på ett passagerarfartyg som är besiktat för persontrafik får gå i land utan pass och visum när fartyget är i Finland. Till passkontrollören skall innan passagerarna går i land ges en passagerarförteckning som befälhavaren har styrkt.

En kryssningsdeltagare skall återvända till fartyget innan det avgår till annan ort.

23 §
Personalen på fartyg och luftfartyg

En sjöman som innehar en sådan nationell identitetshandling som avses i konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/70) har rätt att gå i land utan pass och visum under den tid fartyget normalt ligger i hamn.

Stadgandena och föreskrifterna om pass och visum tillämpas inte på den som hör till personalen på ett luftfartyg, när han anländer till eller beger sig från Finland på flygresor som hör till hans normala uppgifter. Han skall dock ha ett identitetsbevis som försetts med fotografi och som utfärdats av en luftfartsmyndighet i hans hemland.

24 §
Mönstring

Fartygsbefälhavaren skall på förhand underrätta polisen på mönstringsorten om mönstring av en utländsk sjöman.

En utländsk sjöman som har mönstrat av eller på i Finland betraktas som en utlänning som reser in i eller ut ur Finland.

Fartygsbefälhavaren skall utan dröjsmål underrätta sjöfartsstyrelsen om att en utländsk sjömans arbetsförhållande har börjat eller slutat.

25 §
Meddelanden

Polisen skall omedelbart underrätta inrikesministeriet om en mottagen asylansökan.

En finsk beskickning, passkontrollören och polisen skall underrätta inrikesministeriet om visum och uppehållstillstånd som de har beviljat så som närmare bestäms. Passkontrollören och polisen skall dessutom underrätta inrikesministeriet då de avvisat utlänningar och om andra sådana omständigheter som de har fått kännedom om och som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet, deras vistelse och arbete här samt deras naturalisation i Finland.

En finsk beskickning och polisen skall underrätta arbetsmyndigheten om arbetstillstånd som de har beviljat samt om omständigheter som kan ha betydelse med tanke på utlänningens arbete.

Befolkningsregistercentralen skall meddela polisen om sådana ändringar i registret som gäller utlänningen som uppehåller sig i Finland.

Fångvårdsmyndigheterna skall underrätta inrikesministeriet om att en utlänning har intagits i fängelse. Inrikesministeriet skall också i god tid meddelas om att en utlänning friges samt att en utlänning sänds till någon annan stat eller från en sådan till Finland för att avtjäna sitt straff.

26 §
Stämplar och blanketter

Utrikesministeriet fastställer modeller för de stämplar och blanketter som i finska beskickningar skall användas i ärenden enligt utlänningslagen och denna förordning.

Inrikesministeriet fastställer, efter att ha hört respektive ministerium, modeller för övriga stämplar och blanketter som skall användas i ärenden enligt utlänningslagen och denna förordning.

27 §
Användning av främmande språk

Såsom sådan delgivning av beslut som avses i 68 § utlänningslagen anses tolkning av beslutet till engelska, tyska, franska, spanska eller ryska. Beslutet skall enligt behov och möjligheter också tolkas till ett annat språk.

28 §
Delgivning

Polisen på utlänningens vistelseort verkställer på begäran delgivningen av beslut som har fattats med stöd av utlänningslagen.

29 §
Personregister över utlänningar

Inrikesministeriets utlänningscentral för ett riksomfattande utlänningsregister i vilket antecknas uppgifter som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet samt deras vistelse, arbete och naturalisation i Finland.

I varje polisdistrikt kan över utlänningar som är stadigvarande bosatta eller tillfälligt inkvarterade i distriktet föras ett personregister. I registret antecknas uppgifter som behövs för den övervakning av utlänningar som ankommer på polisen.

Polisen har rätt att få behövliga uppgifter ur det personregister som nämns i 1 mom. när den fullgör åligganden enligt utlänningslagen eller, på det sätt som nämns i 6 § förordningen om polisens personregister (1056/87), när den sköter andra uppgifter som föreskrivs för polisen. Samma rätt har tull- och gränsbevakningsmyndigheterna när de enligt förordningen angående samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (1051/78) sköter sådana ovan nämnda uppgifter som hör till polisen.

Arbetsmyndigheterna har rätt att ur det personregister som nämns i 1 mom. få de uppgifter som de behöver som underlag för beslut eller utlåtanden, när de fattar ett beslut eller avger ett utlåtande som gäller arbetstillstånd.

30 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Inrikesministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning på sitt förvaltningsområde efter att ha hört respektive ministerium.

Utrikesministeriet meddelar de finska beskickningarna föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av förordningen.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna förordning till den del den gäller sådant beviljande av arbetstillstånd och avgivande av utlåtande om ansökan om arbetstillstånd, som ankommer på arbetsmyndigheterna.

31 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.