415/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 21 december 1973 om utredande av dödsursak (948/73) 17 och 18 §§ samt

ändras 5 § 1 mom., 11 § 2 och 4 mom., 14 §, 16 § 2 mom. samt 24 och 26 §§ som följer:

5 §

Har sjukvårdsanstalt eller hälsovårdscentral inte godkänts såsom plats för medicinsk obduktion, skall länsstyrelsen samt vederbörande överläkare vid sådan sjukvårdsanstalt och ansvarig läkare vid hälsovårdscentral såsom obduktionsplats bestämma sådan sjukvårdsanstalt, hälsovårdscentral eller universitet eller annan högskola, som är godkänd såsom plats för medicinsk obduktion, och med vars upprätthållare det kommunalförbund eller den kommun, som upprätthåller ifrågavarande sjukvårdsanstalt eller hälsovårdscentral, har ingått avtal om verkställande av sådana medicinska obduktioner som den är i behov av att få utförda. Vid bestämmandet av obduktionsplats skall i övrigt beaktas av social- och hälsostyrelsen meddelade allmänna anvisningar härom.


11 §

De rättsmedicinska obduktionerna verkställs i första hand av rättsläkare. Även länsläkare, som har av social- och hälsostyrelsen godkänt utbildning för uppgiften, kan verkställa rättmedicinska obduktioner.


Kan vissa rättsmedicinska obduktioner inte verkställas på sätt som avses i 2 och 3 mom., kan social- och hälsostyrelsen på framställning av länsstyrelsen, även godkänna annat förfarande för verkställande av obduktioner. Rättsläkare eller i 2 mom. avsedd länsläkare är likväl berättigad att på anhållan av annan länsstyrelse även utans särskilt godkännande verkställa rättsmedicinska obduktioner jämväl utanför sitt egentliga verksamhetsområde, såframt den länsstyrelse, vid vilken han tjänstgör, ger sitt samtycke härtill.

14 §

Över rättsmedicinsk obduktion skall föras protokoll på sätt social- och hälsostyrelsen bestämmer.

16 §

Obducenten skall vid första tillfälle efter slutförd undersökning sända en av honom till riktigheten styrkt avskrift av obduktionsprotokollet och -utlåtandet till utfärdaren av obduktionsförordnandet.

24 §

Yttre likbesiktning och obduktion samt till dem ansluten provtagning skall verkställas med iakttagande av social- och hälsostyrelsens anvisningar.

26 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om de uppgifter, som sköts på åtgärd av polisen, av inrikesministeriet, sedan ministeriet hört social- och hälsostyrelsen, och till övriga delar av social- och hälsostyrelsen, sedan denna har hört inrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.