413/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom. samt 38 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63),

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 4 § 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 24 mars 1972 (233/72), 4 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 februari 1977 (159/77) och 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 20 juli 1973 (630/73), som följer:

1 §

Såsom av läkare given vård anses vård, vilken ges av person, som har rättighet att utöva läkaryrket i Finland. Såsom av tandläkare given vård anses på motsvarande sätt vård, vilken ges av person, som har rättighet att utöva tandläkaryrket i Finland.


2 §

Såsom i 5 § 1 mom. 2 punkten sjukförsäkringslagen avsett laboratorium eller röntgeninstitut anses i 15 § folkhälsolagen (66/72) avsedd hälsovårdscentral och lagen om privat hälso- och sjukvård (152/90) avsedd serviceproducent ävensom i fråga om undersöknings- och vårdåtgärder, som kunna utföras av sådan undersökningsanstalt, laboratorie eller röntgenavdelning och poliklinik vid sjukhus samt av staten eller universitet ägd medicinsk undersökningsanstalt.


4 §

Vid bestämmandet av grunderna för i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda taxor och vid fastställandet av taxorna skall avseende fästas vid undersökningens eller vårdåtgärdens art samt det arbete den kräver och de kostnader den föranleder. Därutöver skall av grunderna framgå maximibeloppet av taxan för respektive åtgärdsgrupp. Innan grunderna bestämms och taxorna fastställs skall social- och hälsostyrelsen och organisation, som representerar läkarna, bereds tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämms skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

Grunderna för i 11a § sjukförsäkringslagen avsedda taxor för sjukvård och sjuktransport skall bestämmas och taxorna fastställas gruppvis genom att såsom grund använda indelningen enligt förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72). Innan grunderna bestämms och taxorna fastställs skall social- och hälsostyrelsen och kommunernas centralorganisationer bereds tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämms skalla dessutom folkpensionsanstalten höras.

5 §

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som social- och hälsostyrelsen i förteckningen över hälsovårdspersonal infört såsom sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut eller laboratorieskötare.


38 §

För handläggning av medicinska frågor i samband med sjukförsäkringen tillsätter folkpensionsanstaltens styrelse för tre år i sänder en socialmedicinsk delegation, i vilken finns ordförande och högst femton andra medlemmar. I delegationen skall de för genomförande av sjukförsäkringen viktigaste medicinska specialområdena samt tillräckligt antal läkare, vilka äro förtrogna med sjukförsäkringens praktiska verkställande, vara representerade. Vid förordnande av medlemmar skall beaktas, att social- och hälsostyrelsen, medicinska fakulteterna vid Helsingfors, Åbo och Uleåborgs universitet och organisation, som representerar läkarna, skall vara representerade i delegationen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.