390/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens konstmuseums prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 1 och 6 §§, 7 § 2 mom. och 8 § förordningen den 31 augusti 1990 om avgifter som skall uppbäras för statens konstmuseums prestationer( 749/90 )samt

fogas till förordningen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

För undersökningar som statens konstmuseum utför på beställning, för andra prestationer och för användning av dess lokaler samt för inträde till de utställningar och andra tillställningar som museet ordnar uppbärs avgifter till staten enligt denna förordning.

6 §

I inträdesavgift till utställningar av statens konstmuseums permanenta samlingar uppbärs 10 mark. För grupper på mer än 10 personer uppbärs i inträdesavgift 8 mark per person. Av beväringar, pensionärer och studerande uppbärs i inträdesavgift 5 mark per person.

För uppbörd av inträdesavgift indelas statens konstmuseums specialutställningar i tre avgiftsklasser enligt deras innehåll, omfattning och andra egenskaper. Statens konstmuseum bestämmer om de avgiftsklasser till vilka specialutställningar hör. Inträdesavgiften är

i I avgiftsklassen 45 mark
i II avgiftsklassen 25 mark och
i III avgitsklassen 15 mark.

För grupper på mer än 10 personer uppbärs i inträdesavgift per person

i I avgiftsklassen 40 mark
i II avgiftsklassen 20 mark och
i III avgiftsklassen 10 mark.

Av beväringar, pensionärer och studerande uppbärs i inträdesavgift

i I avgiftsklassen 30 mark
i II avgiftsklassen 15 mark och
i III avgiftsklassen 5 mark.

De som har betalt inträdesavgift till en specialutställning har rätt till inträde även till en utställning av permanenta samlingar.

6 a §

Inträdesavgift uppbärs inte av personer under 18 år, studerande och forskare inom konstområdet, yrkeskunniga personer inom museiväsendet, bildkonstnärer, terapigrupper vid sjukhus samt av personer som har frikort som statens konstmuseum har beviljat.

7 §

Av personer under 18 år uppbärs inte inträdesavgift.

Statens konstmuseum kan i auditoriet ordna avgiftsfria tillställningar, om det är motiverat med hänsyn till konstfostran eller främjande av bildkonst.

8 §

Statens konstmuseum kan bevilja frikort till sina utställningar och andra tillställningar då detta är motiverat med hänsyn till konstfostran, forskning, yrkesverksamhet, främjande av museiverksamhet eller av andra motsvarande skäl.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.