381/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 39 § 2 mom. 4 punkten,

ändras 24 § 1 mom., 40 § 1 mom., 41 § 4 och 6 mom. samt 45 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 24 § 1 mom. och 45 a § i lag av den 2 mars 1979 (255/79), 40 § 1 mom. i lag av den 25 juli 1986 (591/86) samt 41 § 4 och 6 mom. i lag av den 23 december 1988 (1177/88), samt

fogas till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 2 mars 1979, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 32 c, 39 a och 41 b §§ som följer:

24 §
Permittering

I ett arbetsförhållande kan överenskommelse träffas om att utförandet av arbetet och lönebetalningen skall avbrytas tills vidare eller för viss tid, medan arbetsförhållandet i övrigt består. Under de förutsättningar, under vilka arbetsgivaren skulle få uppsäga eller häva arbetsavtalet, och med iakttagande av anmälningstid, som för befälhavare är 90 dagar, för det övriga befälet 30 dagar och för andra än här nämnda arbetstagare 14 dagar, kan arbetsgivaren, i stället för att säga upp eller häva arbetsavtalet, bestämma om permittering av arbetstagaren för viss tid eller tills vidare. Genom avtal kan permitteringsrätten utvidgas.

En arbetstagare kan enligt 1 mom. permitteras för högst 90 dagar, om arbetet har minskat tillfälligt och om arbetsgivaren inte skäligen kan ordna något annat arbete eller sådan utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov.


32 c §
Tillfällig vårdledighet

Om en arbetstagares eget barn under tio år eller annat i hans hem varaktigt boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar för att ordna vård för barnet eller för att vårda det, förutsatt att arbetstagaren både går i land och åter går ombord på fartyget i en hamn i Finland.

Av barnets föräldrar kan endast en i sänder ta ut tillfällig vårdledighet. Arbetstagaren skall genast underrätta arbetsgivaren om att han håller tillfällig vårdledighet och om orsaken till ledigheten.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön till arbetstagaren för tiden för tillfällig vårdledighet, om inte något annat har överenskommits.

Ett avtal som begränsar arbetstagarens rättigheter enligt denna paragraf är ogiltigt.

39 a §
Uppsägningsgrunder som avser ekonomin och produktionen

Arbetsgivaren har rätt att säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, om arbetet av ekonomiska skäl eller produktionsorsaker eller av andra med dem jämförbara skäl har minskat mera än endast obetydligt och inte endast tillfälligt, och arbetstagaren inte med beaktande av hans yrkesskicklighet och förmåga skäligen kan omplaceras eller utbildas för nya uppgifter.

Grund för uppsägning enligt 1 mom. anses åtminstone inte föreligga, då

1) uppsägningen har föregåtts eller följts av att en ny arbetstagare har anställts i liknande uppgifter, och ändringar i arbetsgivarens verksamhetsbetingelser inte har inträffat under samma tid,

2) den omorganisering av arbetsuppgifterna som har uppgivits som orsak till uppsägningen i själva verket inte minskar det arbete som arbetsgivaren kan erbjuda eller ändrar arbetsuppgifternas art,

3) som orsak till uppsägningen har uppgivits anskaffning av maskiner eller anläggningar, men arbetstagaren med hänsyn till hans yrkesskicklighet genom arbetsgivarens försorg kunde ha utbildats till att använda dessa maskiner och anläggningar eller

4) som orsak till uppsägningen har uppgivits kostnadsbesparing genom minskning av arbetskraften, men denna inbesparing är så liten att den inte med beaktande av arbetsgivarens och arbetstagarens förhållanden kan anses vara den verkliga orsaken till uppsägningen.

Vad som stadgas i 39 § 3 mom. om begränsning av uppsägningsrätten gäller på motsvarande sätt också de uppsägningsgrunder som nämns i denna paragraf.

40 §
Rätt att återuppta arbetet i vissa fall

En arbetstagare, som medan arbetsförhållandet varar är borta från fartygstjänstgöring till följd av barnsbörd, sjukdom, kroppsskada, i 32 § 1 mom. nämnd moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet eller i 32 c § 1 mom. angiven tillfällig vårdledighet, har rätt att återvända i första hand till det fartyg som arbetstagaren av här nämnd orsak har lämnat.


41 §
Uppsägning och uppsägningstid

Har arbetsförhållandet pågått utan avbrott och har inte något annat överenskommits, skall arbetsgivaren då han säger upp arbetsavtalet iaktta

1) en uppsägningstid på två månader, om arbetsförhållandet har varat högst fem år,

2) en uppsägningstid på tre månader, om arbetsförhållandet har varat mer än fem, men högst nio år,

3) en uppsägningstid på fyra månader, om arbetsförhållandet har varat mer än nio, men högst 12 år,

4) en uppsägningstid på fem månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 12, men högst 15 år, och

5) en uppsägningstid på sex månader, om arbetsförhållandet har varat mer än 15 år.


Arbetstagaren skall å sin sida vid uppsägning av arbetsavtalet iaktta en uppsägningstid på en månad. Om arbetsförhållandet har varat mer än tio år, är uppsägningstiden två månader.


41 b §
Uppsägningstid och kompensationsledighet samt lön under uppsägningstiden

Har en arbetstagares arbetsavtal sagts upp med stöd av 39 a §, har arbetsgivaren inte rätt att placera i 14 § sjöarbetstidslagen (296/76) angiven eller avtalad kompensationsledighet, som arbetstagaren har intjänat före uppsägningen men inte hållit, så att ledigheten pågår samtidigt som uppsägningstiden. Detta gäller inte, om något annat har överenskommits.

I lönen under uppsägningstiden ingår grundlönen jämte eventuella fasta tillägg och naturaförmåner.

45 a §
Återanställning av uppsagd arbetstagare

I det fall att en arbetsgivare, som har sagt upp ett arbetsavtal av andra orsaker än sådana som beror av arbetstagaren, inom nio månader efter uppsägningstidens utgång behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall arbetsgivaren hos arbetskraftsmyndigheten förfråga sig om en tidigare arbetstagare söker arbete genom myndighetens förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dessa arbetstagare arbete.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

På arbetsavtal som ingåtts innan lagen trätt i kraft tillämpas, om inte något annat överenskommits, de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. Har avtalet ingåtts att gälla tills vidare, tillämpas dessa stadganden likväl inte under längre tid än om arbetsgivaren hade sagt upp avtalet den dag lagen träder i kraft. Om avtalet sedan lagen trätt i kraft skulle upphöra att gälla på grund av uppsägning eller utgången av en avtalad tid eller av någon annan orsak, men arbetet fortsätter med stöd av 42 § sjömanslagen, skall denna lag efter den tysta förlängningen enligt 42 § tillämpas på avtalsförhållandet.

Inom de branscher, för vilka gäller ett riksomfattande kollektivavtal som skall anses vara allmänt, med bestämmelser om sådana rättigheter för arbetstagarna som motsvarar den rätt till frånvaro som avses i 32 c § 1 mom., tillämpas denna lag dock först sedan giltighetstiden för kollektivavtalet har gått ut.

Om ett kollektivavtal som har ingåtts innan denna lag trätt i kraft står i strid med lagen, skall kollektivavtalet oberoende av den följas under den tid som avtalet gäller.

Regeringens proposition 294/90
Socialutsk. bet. 53/90
Stora utsk. bet. 257790

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.