369/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) 1 § 2 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 januari 1990 (85/90), som följer:

1 §

Barnbidragets och det fortsatta barnbidragets belopp är 366 mark per kalendermånad. För det andra barnet till en i 3 § nämnd person som har rätt att uppbära barnbidrag betalas dock 413 mark, för det tredje barnet 512 mark, för det fjärde barnet 645 mark samt för det femte och varje följande barn 842 mark per kalendermånad, utom då barnet vårdas på anstalt enligt 6 §. Att fortsatt barnbidrag betalas påverkar inte barnbidragen för övriga barn.

8 §

Om betalning av barnbidrag beslutar socialnämnden enligt 2 kap. socialvårdslagen (710/82).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 234/90
Socialutsk. bet. 37/90
Stora utsk. bet. 178/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.