354/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) en ny 87 a §, till 108 §, sådan den lyder i lag av den 13 november 1981 (741/81), ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 114 a § som följer:

87 a §

Har i de fall som avses i 86 § till en främmande stat betalts skatt eller förskott på skatt, avräknas de medel som överförts från den främmande staten till Finland från det belopp som har debiterats i samband med skatterättelse, efterbeskattning eller beskattning som en rättsmedelsinstans har återsänt för att verkställas på nytt, om överföringen har skett före debiteringen. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om behandlingen av de överförda medlen.

108 §

Förskottsåterbäring eller den del därav som överförs till en främmande stat betalas inte till den skattskyldige.

114 a §

Sådan återbäring eller del därav som avses i 113 eller 114 § och som överförs till en främmande stat betalas inte till den skattskyldige. På det belopp som överförs betalas inte ränta.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 281/90
Statsutsk. bet. 97/90
Stora utsk. bet. 301/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.