341/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 2 §, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter samt i 10 § avsnitten Apotekstillstånd och Mutsedel,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag av den 23 december 1988 (1196/88), den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 16 juli 1990 (657/90) samt de i 10 § ingående avsnitten Apotekstillstånd och Mutsedel i lag av den 2 december 1988 (1021/88), som följer:

2 §

Befriade från att betala stämpelskatt är, utöver vad som stadgas nedan, staten och dess inrättningar, med undantag av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87), folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab, Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab, Finlands Bank och Jubileumsfonden för Finlands självständighet samt i tjänsteangelägenheter statens myndigheter.

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, utbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, bilregistercentralen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket och social- och hälsostyrelsen.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas avkasta, enligt social- och hälsostyrelsens prövning, minst 3 650 och högst 61 000 mark.


Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet minst 600 mark och högst 2 500 mark eller, då mutsedeln utges till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller till en sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, minst 5 000 mark och högst 8 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991. Stadgandet i 4 § om den tredje myndighetsgruppen tillämpas likväl på utbildningsstyrelsen från och med den 1 april 1991. På skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen tillämpas stadgandet till och med den 31 mars 1991 sådant det lydde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 278/90
Statsutsk. bet. 96/90
Stora utsk. bet. 300/90

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.