297/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om marknadsdomstolen

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om marknadsdomstolen (508/78) 1, 3-5 och 10 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i förordning av den 2 december 1988 (1027/88) och 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 2 december 1988, ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 3 a §, som följer:

1 §

Överdomaren i marknadsdomstolen skall se till att de uppgifter som ankommer på marknadsdomstolen blir skötta behörigen och snabbt. Han skall även följa att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i marknadsdomstolens avgöranden.

2 §

Sekreteraren utnämns av överdomaren sedan han hört marknadsdomstolen. Överdomaren utnämner eller anställer övrig personal vid marknadsdomstolen.

3 §

Sekreteraren vid marknadsdomstolen åligger att föredra de administrativa ärenden som skall avgöras av marknadsdomstolen eller överdomaren samt dra försorg om skötseln av övriga administrativa ärenden. I arbetsordningen kan det bestämmas att sekreteraren skall behandla ekonomiska förvaltningsärenden som annars skulle avgöras av överdomaren.

Sekreteraren skall enligt anvisningar av överdomaren eller marknadsdomstolens vice ordföranden bistå vid uppgifter i samband med anhängiggörandet av ärenden som skall behandlas av marknadsdomstolen samt vid beredningen av ärendena.

Den övriga personalens åligganden bestäms av överdomaren i marknadsdomstolen.

3 a §

Tjänsten som överdomare i marknadsdomstolen besätts utan att tjänsten har förklarats ledig.

4 §

Tjänstledighet beviljas överdomaren i marknadsdomstolen av justitieministeriet för högst tre månader om året och för längre tid av republikens president.

Vid hinder för överdomaren i marknadsdomstolen handhas hans åligganden av vice ordföranden. När även denne är förhindrad sköts ordförandens åligganden av den ledamot som avses i 3 § 2 mom. lagen om marknadsdomstol och som varken företräder näringsidkarnas eller konsumenternas intressen.

5 §

Tjänstledighet beviljas sekreteraren och den övriga personalen av överdomaren i marknadsdomstolen.

Överdomaren bestämmer också om skötseln av de tjänster som avses i 1 mom. under tjänstledighet och då tjänsterna är vakanta.

10 §

Närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden och hur verksamheten i övrigt skall ordnas meddelas vid behov i arbetsordningen, som marknadsdomstolen fastställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.