287/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av kemikalieförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 25 § 3 mom., 26 och 27 §§, 29 § 1 mom. 2 punkten, 30 § 1 mom., 31 § 1 och 3 mom., 32 och 38 §§, 40 § 2 mom., 42 §, 48 § 2 punkten samt 51 och 52 §§ kemikalieförordningen av den 29 juni 1990 (620/90) som följer:

25 §
Undantag från anmälningsskyldigheter

Om det nya ämne som avses i 2 mom. är giftigt eller mycket giftigt, skall anmälaren eller importören, även om anmälan inte enligt 2 mom. behöver göras, tillställa social- och hälsostyrelsen uppgifter om de säkerhetsåtgärder som krävs för att ämnet skall kunna användas på ett säkert sätt samt uppgifter om säkerhetsåtgärder vid olyckor och anvisningar för behandlingen av förgiftningar.

26 §
Förlängning av befrielse från anmälningsskyldighet

Social- och hälsostyrelsen kan i de fall som avses i 25 § 2 mom. 4 punkten på ansökan av tillverkaren eller importören besluta att ett ämne som avses i den nämda punkten får tillverkas och importeras under ytterligare ett år utan anmälan.

27 §
Upplysningar om nya ämnen som befriats från anmälningsskyldigheten

Behöver anmälan inte göras om ett ämne som avses i 25 § 2 mom. 3 punkten, skall tillverkaren eller importören ha en utredning om ämnet och dess sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Utredningen skall på begäran tillställas social- och hälsostyrelsen.

Även om en anmälan enligt 20 § kemikalielagen inte med stöd av 25 § 2 mom. 4 punkten i denna förordning behöver göras om ett ämne, skall tillverkaren eller importören underrätta social- och hälsostyrelsen om ämnets namn och sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Därvid skall användningsmängden motiveras och visas en försäkran av kunden om att ämnet endast kommer att behandlas av kundens personal under övervakade förhållanden och att det inte kommer att överlåtas för konsumtion.

29 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan enligt 22 § kemikalielagen, om


2) han har fått kännedom om sådana betydande forskningsresultat beträffande ämnets verkningar på hälsan och miljön som inte har anmälts till social- och hälsostyrelsen,


30 §
Hänvisning till en anmälan

Anmälaren behöver inte tillställa social- och hälsostyrelsen uppgifter om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper eller om undersökningar av ämnets farlighet för hälsan och miljön, om han kan visa att det ämne som han anmält, inbegripet dess renhetsgrad och orenheter, är detsamma som ett ämne som tidigare anmälts till social- och hälsostyrelsen.


31 §
Sekretess

Anmälaren skall i samband med sin anmälan föreslå social- och hälsostyrelsen vilka av de uppgifter och utredningar som avses i 24 § som skall hållas hemliga samt motivera sitt förslag.


Social- och hälsostyrelsen kan på begäran av anmälaren besluta att på ett nytt ämne, som inte har klassificerats som farligt, får användas ett kodnamn under tre år efter det anmälan gjordes.

32 §
Behandling av anmälan

Social- och hälsostyrelsen granskar anmälan och begär vid behov utlåtande om det nya ämnets verkningar på miljön av vatten- och miljöstyrelsen samt om dess brand- och explosionsfarlighet av tekniska kontrollcentralen och om de arbetarskyddsåtgärder som föreslås i anmälan av arbetarskyddsstyrelsen.

Social- och hälsostyrelsen skall underrätta den som har anmält det nya ämnet om huruvida anmälan innehåller de uppgifter som förutsätts i 24 §.

38 §
Behandling av ansökan och anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samband med behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande av en skyddskemikalie eller en anmälan om en skyddskemikalie vid behov av social- och hälsostyrelsen begära utlåtande om kemikaliens verkningar på hälsan samt av arbetarskyddsstyrelsen om sådana i ansökan eller anmälan angivna säkerhetsåtgärder som en säker användning förutsätter.

40 §
Innehållet i anmälan

Om de omständigheter som nämns i anmälan förändras, skall förändringarna anmälas till social- och hälsostyrelsen.

42 §
Behandling av anmälan

Social- och hälsostyrelsen skall på grund av en anmälan som avses i 40 § granska om en giftig eller mycket giftig kemikalie kan överlåtas till minutförsäljning. Om förbud mot överlåtelse och uppställande av villkor för överlåtelse stadgas i 40 § kemikalielagen.

48 §
Registerföring

Myndigheterna svarar för kemikalieregistrets delregister enligt följande:


2) för registret över nya ämnen och registret över giftiga och mycket giftiga kemikalier i minutförsäljning svarar social- och hälsostyrelsen,


51 §
Tillsyn över import och export av kemikalier

Tullverket skall övervaka att kemikalier som inte får behandlas i Finland inte importeras, att en anmälan enligt 20 § kemikalielagen görs hos social- och hälsostyrelsen om nya ämnen som importeras samt att en anmälan enligt 42 § kemikalielagen görs hos vatten- och miljöstyrelsen om sådana kemikalier som avses i den nämnda paragrafen och som exporteras.

52 §
Lokal tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall särskilt övervaka att kemikalierna klassificeras, märks och förpackas på behörigt sätt, att skyddsinformationsblad utarbetas för kemikalierna, att anmälningar görs om nya ämnen som tillverkas i Finland, att förhandsgodkännande för skyddskemikalier söks eller att anmälningar om dem görs samt att giftiga och mycket giftiga kemikalier som överlåts till minutförsäljning anmäls till social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNOKOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.