285/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om bevakningsföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/83) 1, 3 och 4 §§ som följer:

1 §

Med drivande av bevakningsföretag avses i denna lag sådan verksamhet i förvärvssyfte som baserar sig på uppdragsavtal och består i bevakning av egendom eller skyddande av någons personliga integritet. Lagen tillämpas inte på ordningsmannaverksamhet.

Med bevakningsområde avses i lagen en fastighet, en byggnad, ett rum, en konstruktion, någon annan plats eller något annat område eller en del därav som närmare anges i uppdragsavtalet. Bevakningsområdet kan vara en allmän eller enskild plats.

Med bevakningsobjekt avses en person samt ett föremål eller annan egendom som skall bevakas enligt uppdragsavtalet.

3 §

Ett bevakningsföretag får inte ta emot uppdrag som innebär en förbindelse att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och företagsverksamheten får inte försvåra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. Ett bevakningsföretag får dock ta emot ordningsmannauppdrag.

4 §

En väktare har rätt att från bevakningsområdet avlägsna den som vistas där utan tillstånd, om området skall anses som en enskild plats eller om vistelserätten inom området har begränsats genom beslut av myndigheterna.

Från ett bevakningsområde som avses i 1 mom. eller från dess omedelbara närhet får en väktare avlägsna den som på sannolika grunder kan misstänkas komma att göra sig skyldig till brott mot bevakningsobjektet eller som med hänsyn till sitt våldsamma, hotfulla eller högljudda uppträdande kan förmodas komma att orsaka störning eller äventyra säkerheten på bevakningsområdet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 90/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 27/90
Stora utsk. bet. 162/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.