281/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer och av den prislista som utgör bilaga till den

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 1 § förordningen den 11 juli 1986 om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer (567/86) och

fogas till den prislista som utgör bilaga till nämnda förordning, sådan listan lyder i förordning av den 24 augusti 1990 (736/90), en ny 13 punkt som följer:

1 §

För laboratorieundersökningar som utförs vid statens veterinärmedicinska anstalt, för sådan besiktning som statens veterinärmedicinska anstalt utför beträffande kött och köttprodukter som införs till landet och för andra prestationer som utförs vid anstalten uppbärs till staten avgifter enligt denna förordning och den prislista som utgör bilaga till den.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

För sådan besiktning av kött eller köttprodukter som införs till landet som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs dock en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T.Pohjala

PRISLISTA

PRESTATION


13. Besiktning av kött och köttprodukter som införs till landet
För varje varuparti som separat har anmälts till förtullning uppbärs en besiktningsavgift som följer:
13.1. Kött och lever
13.1.1. Färskt kött och färsk lever 1 000 mk
13.1.2. Djupfryst kött och djupfryst lever 850 mk
13.2. Köttprodukter och råvaror
13.2.1. Konserver och andra köttprodukter 400 mk
13.2.2. Blodmjöl och andra råvaror 450 mk
Om partiet är större än 20 000 kilogram, uppbärs för varje påbörjad mängd om 10 000 kilogram en tilläggsavgift om 100 mark.
För ett parti kött eller lever vars vikt inte överskrider 100 kilogram och som kan anses ha införts till landet som prov, uppbärs en besiktningsavgift om 350 mark.
Utöver besiktningsavgiften uppbärs i sin helhet kostnaderna för tjänster som för besiktningen har köpts hos utomstående.
Om besiktningen på importörens begäran utförs under någon annan tid än den tjänstetid som iakttas vid statens ämbetsverk, uppbärs avgiften förhöjd med 50 procent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.