274/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1972 om arbetarskyddsförvaltningen (574/72) 4 § 1 mom. och 6 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 1 mom. i lag av den 13 januari 1989 (33/89) och 6 § 2 mom. i lag av den 12 september 1975 (735/75), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag samt lagen av den 12 december 1973 och den 4 december 1987 (40/73 och 937/87), ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 4 december 1987 som följer:

4 §

För behandling av principiella frågor som angår arbetarskyddet, för förenhetligande och främjande av arbetarskyddet samt för utvecklande av samarbetet på området finns i samband med arbetarskyddsstyrelsen en arbetarskyddsdelegation. Sammansättningen av delegationen bestäms av statsrådet för tre år i sänder. Härvid skall beaktas att dels sakkunskapen inom arbetarskyddets olika områden, de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna, finansministeriet, företagare från de mest representativa branscherna och kommunala arbetsmarknadsverket, dels andra organisationer och sammanslutningar som är viktiga för arbetarskyddets utvecklande skall vara företrädda.


6 §

Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet styrs och övervakas av en direktion som skall representera sakkunskapen inom arbetslivet. En direktionsmedlem utnämns på förslag av de mest representativa arbetsgivarorganisationerna och en på förslag av de mest representativa arbetstagarorganisationerna. Vardera medlemmen har två personliga suppleanter. Om utnämning av direktionen samt om dess sammansättning och uppgifter stadgas i övrigt genom förordning.

Vid arbetarskyddsstyrelsen finns dessutom en övervakningsnämnd som behandlar besvär som har anförts med stöd av 18 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden. Om nämndens sammansättning och verksamhet stadgas närmare genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 212/90
Socialutsk. bet. 41/90
Stora utsk. bet. 194/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.