271/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) 6 och 7 §§ samt 9 § 2 mom. som följer:

6 §

En skogsvårdsförening skall genom förmedling av respektive skogsnämnd insända sina stadgar till föreningsregistret för att införas där.

7 §

Om inte något annat följer av denna lag eller en med stöd av den given förordning, skall föreningslagen (503/89) tillämpas på skogsvårdsföreningarna.

9 §

Ändring i skogsnämndens beslut, som har meddelats med anledning av en i 1 mom. nämnd anhållan eller genom vilket samtycke till betalning av en fjärdedels avgift har återkallats, får sökas hos jord- och skogsbruksministeriet inom trettio dagar från delfåendet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Handläggningen av de ärenden som är anhängiga vid forststyrelsen då denna lag träder i kraft överförs på jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringens proposition 229790
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 223/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T.Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.