269/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1982 om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1057/82) 1 § 2 mom. samt 4 och 5 §§ som följer:

1 §

I 1 mom. angivna åtgärder finansieras helt och hållet med skogsförbättringspengar som enligt skogsförbättringslagen (140/87) årligen upptas i statsbudgeten.


4 §

Har inom tjugo år från det ett arbete slutförts försummelse inträffat med avseende på skötseln av ett skogsodlingsområde, varvid med skötsel avses plantskogsröjning och gräsbekämpning, och har försummelsen inte avhjälpts inom en av skogsnämnden utsatt tillräckligt lång tid, kan jord- och skogsbruksministeriet besluta att de medel som har använts för arbetet helt eller delvis skall återbetalas. Innan beslut fattas skall markägaren höras.

5 §

Ändring i skogsnämndens beslut enligt 4 § om föreläggande att avhjälpa försummelse inom viss tid får sökas genom besvär hos jord- och skogsbruksministeriet. Besvär skall anföras inom trettio dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. I beslut som jord- och skogsbruksministeriet har meddelat i ett besvärsärende får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Handläggningen av de ärenden som är anhängiga vid forststyrelsen då denna lag träder i kraft överförs på jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringens proposition 229/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 223/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T.Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.