262/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 2 mom., 18 § 2 mom. och 21 § 5 mom. gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83),

av dessa lagrum 21 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (133/84), som följer:

17 §

Såsom undervisningsspråk får även användas något annat språk än gymnasiets undervisningsspråk, om det är ändamålsenligt med tanke på undervisningen. Gymnasiet kan dessutom ha en eller flera undervisningsgrupper i vilka undervisningen ges på något annat språk än gymnasiets undervisningsspråk. Deltagandet i sistnämnda undervisning är frivilligt för eleverna.

18 §

Läroplanen kan utöver vad som stadgas i 1 mom. även omfatta andra ämnen som hör till gymnasiets uppgifter. En elev som bor inom samernas hembygdsområde kan i läroämnet modersmålet undervisas i samiska. Till läroplanen hör även ämnesövergripande temastudier. I gymnasiet kan finnas elevklubbar. Gymnasieundervisning kan även meddelas utanför skolan.


21 §

Om timantalet för undervisning på främmande språk samt undervisning i modersmålet och det andra inhemska språket för tvåspråkiga elever gäller vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 197/90
Kulturutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 213/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.