259/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 9 februari 1990 om undervisningsministeriet (136/90) 36 § 1 mom. 2 och 4 punkten,

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., mellanrubriken före 7 §, 7 § 1 mom. 2 och 5 punkten samt den inledande satsen i 2 mom., 9 § 2 mom., 12 §, 14 § 1 mom. 4, 7 och 10 punkten, 15 §, 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 23 och 24 §§, 33 § 2 mom., 34 § 3 mom., 35 §, 38 §, i 39 § den inledande satsen samt 3 och 4 punkten samt 40 §,

fogas till 39 § en ny 5 punkt som följer:

Ministeriets organisation
1 §

Vid ministeriet finns dessutom en förvaltningsenhet, en ekonomiförvaltningsenhet, ett planeringssekretariat, en avdelning för internationella ärenden samt tjänstemän som inte är placerade vid dem eller vid de avdelningar som nämns i 1 mom.

2 §

Avdelningarna, förvaltningsenheten och ekonomiförvaltningsenheten vid ministeriet kan indelas i underenheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning. En enhet kan även bestå av tjänstemän som inte är placerade vid avdelningarna, förvaltningsenheten, ekonomiförvaltningsenheten eller planeringssekretariatet.

Skolavdelningen
3 §

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) utbildningsstyrelsen,

2) skolavdelningar vid länsstyrelserna samt

3) statens audivisuella central.

Förvaltningsenheten
7 §

Förvaltningsenheten handlägger ärenden som gäller


2) samordning av frågor som angår anställningsförhållanden samt byggnader, lokaler och fastigheter,


5) andra ärenden till den del de inte hör till någon avdelning eller till ekonomiförvaltningsenheten.

Till enheten hör dessutom ärenden som gäller


Avdelningen för internationella ärenden
9 §

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) Sovjetinstitutet samt

2) centret för internationellt personutbyte.

Ämbetsverk och inrättningar på ministeriets förvaltningsområde
12 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) utbildningsstyrelsen,

2) statens audivisuella central,

3) universiteten och högskolorna,

4) bildkonstakademin,

5) Finlands Akademi,

6) freds- och konfliktforskningsinstitutet,

7) forskningscentralen för de inhemska språken,

8) riksarkivet och landskapsarkiven,

9) Depåbiblioteket,

10) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länskonstkommissionerna,

11) biblioteket för synskadade,

12) museiverket,

13) statens konstmuseum,

14) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

15) Finlands filmarkiv,

16) statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd,

17) länsstyrelserna när de sköter uppgifter på undervisningsministeriets förvaltningsområde,

18) domkapitlen,

19) ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse,

20) statens studiestödscentral,

21) Sovjetinstitutet samt

22) centret för internationellt personutbyte.

14 §

Behörighetsvillkor är


4) för förvaltningsdirektören högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,


7) för en byråchef, ett undervisningsråd, högskoleråd, kulturråd, byggnadsråd och en konsultativ tjänsteman högskoleexamen och förtrogenhet med arbetsuppgifter som hör till tjänsten,


10) för en överingenjör, överarkitekt och byråingenjör vid högskola avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen,


15 §

Avdelningscheferna vid skolavdelningen samt högskole- och vetenskapsavdelningen har titeln överdirektör, och biträdande avdelningscheferna vid skolavdelningen titeln undervisningsråd.

17 §

Förvaltningsdirektören utnämner de övriga ordinarie tjänstemännen samt anställer de övriga tillfälliga tjänstemännen och den övriga personalen i arbetsavtalsförhållande. Han fastställer också lönen för dessa tjänstemän och arbetstagare.

18 §

Kanslichefen bestämmer ansökningstidens längd för de tjänster som nämns i 14 § 1 mom. 7-12 punkten. Förvaltningsdirektören bestämmer ansökningstidens längd för de övriga tjänsterna.

19 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller statens tjänstekollektivavtal eller motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av den tjänsteman vid förvaltningsenheten som anges i arbetsordningen.


23 §

Beslut i frågor som gäller bisyssla enligt 24 § statstjänstemannalagen (755/86) fattas av kanslichefen. I fråga om den personal som nämns i 17 § 2 mom. fattas dessa beslut dock av förvaltningsdirektören.

24 §

Förvaltningsdirektören avgör frågor som gäller betalning av lön till personalen vid studier eller domstolspraktik.

33 §

Kanslichefen avgör dessutom till ministeriets interna förvaltning hörande ärenden som gäller

1) den interna budgeten och anslag som anvisats för gemensam användning inom ministeriet samt fördelningen av dem på avdelningarna och enheterna,

2) förordnande om tjänsteresor för den personal som anges i ministeriets arbetsordning samt

3) övrig intern förvaltning och ordning vid ministeriet, om ärendet är av principiell betydelse eller annars viktigt.

34 §

Utom av chefen för en avdelning avgörs ärenden som nämns i 1 mom. 1 och 3-9 punkten och 2 mom., i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, av de tjänstemän vid avdelningen som anges i 14 § 1 mom. 6-11 punkten. Vidare avgör chefen för en underenhet, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, ärenden som gäller användningen av anslag som har anvisats enheten.

35 §

Förvaltningsdirektören avgör inom sin enhet de ärenden som nämns i 34 §. Utom av förvaltningsdirektören avgörs dessa ärenden, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, av de tjänstemän vid enheten som anges i 14 § 1 mom. 7-11 punkten.

Ekonomichefen och planeringschefen avgör inom sina enheter de ärenden som nämns i 34 § 1 mom. 1-3 och 9 punkten. Utom av dem avgörs dessa ärenden, i enlighet vad som bestäms i arbetsordningen, av de tjänstemän vid enheten som anges i 14 § 1 mom. 11 punkten.

38 §

Förvaltningsdirektören avgör utöver de ärenden som nämns i 34 § ärenden som gäller

1) den interna förvaltningen och ordningen vid ministeriet, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen,

2) användning av odelade anslag som anvisats ministeriet för allmänna konsumtionsutgifter samt för anskaffning av inventarier och anordningar,

3) ingående av avtal som avses i 30 § 1 mom. statstjänstemannalagen samt

4) avskrivningar av inventarier och därmed jämförbar egendom som hör till ministeriet.

39 §

De tjänstemän vid förvaltningsenheten som anges i 14 § 1 mom. 7-11 punkten avgör, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, ärenden som gäller


3) registrering, avsändande och arkivering av handlingar samt fastställande av blanketter och andra formulär som behövs vid ministeriet,

4) uppgifter som hör till ministeriet enligt sjukförsäkringslagen (364/63) samt

5) förande av talan för staten i dess egenskap av markägare enligt 4 § förordningen om förvaltningen av statens byggnadsmark.

40 §

Regeringssekreterarna vid förvaltningsenheten avgör utan föredragning de ärenden som gäller anteckning i registret över religiösa samfund.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.