253/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av släktnamnslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i släktnamnslagen av den 9 augusti 1985 (694/85) lagens rubrik, 1 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 §, 9 § 2 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom., 17 § 1 mom., 22 §, 26 § 1 mom., rubriken för 33 §, 33 § 1 och 3 mom., rubriken för 34 § och 34 § 2 mom. samt

fogas till lagen nya 4 a och 8 a §§, till 18 § ett nytt 2 mom. och till lagen ett nytt 6 a kap. som följer:

Namnlag

1 §
Namnplikt

Var och en skall ha ett släktnamn och ett förnamn.

Den som saknar släktnamn är skyldig att anta ett sådant. Om antagande av släktnamn gäller i tillämpliga delar vad 4 kap. stadgar om ändring av släktnamn till nytt släktnamn.

Den som saknar förnamn är skyldig att anta ett sådant enligt 6 a kap.

4 §
Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn

Föräldrarna kan komma överens om en sådan ändring av ett minderårigt barns släktnamn att barnet får sin fars släktnamn, om föräldrarna vid barnets födelse inte hade gemensamt släktnamn och faderskapet inte hade blivit fastställt och antecknat i befolkningsregistret när barnet anmäldes till befolkningsregistret.


4 a §
Ändring av barns släktnamn till föräldrarnas gemensamma släktnamn

Ingår ett minderårigt barns föräldrar äktenskap med varandra och antar de gemensamt släktnamn, kan föräldrarna, om de tillsammans är vårdnadshavare för barnet, komma överens om en sådan ändring av barnets släktnamn att barnet får deras gemensamma släktnamn.

5 §
Gemensamt släktnamn för barn till den ena maken

Ingår ett minderårigt barns förälder äktenskap med någon annan än barnets andra förälder och antar de gemensamt släktnamn, kan makarna under äktenskapet komma överens om att barnets namn skall ändras så att barnet får makarnas släktnamn, om föräldern ensam eller tillsammans med sin make är vårdnadshavare för barnet. Om barnets båda föräldrar tillsammans är vårdnadshavare för barnet, förutsätter ändring av barnets släktnamn på det sätt som avses ovan att föräldrarna är överens om detta.


6 §
Anmälan om ändring av barns släktnamn

Anmälan om ändring av ett barns släktnamn med stöd av 4, 4 a och 5 §§ skall göras skriftligen hos behörig befolkningsregisterförare.

8 a §
Anmälan under äktenskapet om personlig användning av tidigare släktnamn

Om en make, vars släktnamn har ändrats av den anledningen att makarna när de ingick äktenskap antog gemensamt släktnamn, inte före vigseln till vigselförrättaren har anmält att han personligen kommer att använda ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom., kan han under äktenskapet göra en anmälan om detta till befolkningsregisterföraren.

En make, som när äktenskapet ingicks har anmält till vigselförrättaren att han personligen framför det gemensamma släktnamnet kommer att använda ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom., kan under äktenskapet avstå från det namn han personligen använder genom att anmäla detta till befolkningsregisterföraren.

Maken kan dock endast en gång under samma äktenskap göra antingen en i 1 eller 2 mom. nämnd anmälan. Anmälan skall göras skriftligen till befolkningsregisterföraren.

9 §
Ändring av släktnamn efter upplösning av äktenskap

Har en make enligt 7 § 3 mom. eller 8 a § 1 mom. anmält att han framför det gemensamma släktnamnet kommer att använda det släktnamn som han hade när äktenskapet ingicks, kan han efter äktenskapets upplösning också anta detta namn som sitt släktnamn.


11 §
Allmänna hinder för godkännande av nytt släktnamn

Såsom nytt släktnamn kan inte utan synnerliga skäl godkännas namn som

1) i fråga om form eller skrivsätt står i strid med namnskicket här i landet,

2) allmänt används såsom förnamn, eller som

3) har bildats genom att förena två släktnamn.

12 §
Skyddade namn och kännetecken

Såsom nytt släktnamn kan inte godkännas släktnamn som i Finland finns antecknade i befolkningsregistret, och inte heller namn som enligt vad som är allmänt känt är vedertagna i en viss inhemsk eller utländsk släkt, om det inte finns synnerliga skäl till godkännande.


17 §
Utlåtande av nämnden för namnärenden och sökandens hörande

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall länsstyrelsen begära utlåtande av nämnden för namnärenden om ändringen av släktnamnet och om det nya släktnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock stadgas att utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras om ansökningar som nämns i förordningen.


18 §
Kungörande av ansökan

Ansökan kungörs dock inte i den officiella tidningen, om det genom förordning stadgas att utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras om ansökan.

22 §
Sökande av ändring

Sökanden har rätt att till den del ansökan har blivit avslagen överklaga länsstyrelsens beslut. Den som med anledning av ansökan har framställt anmärkning enligt 19 § har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut, om ansökan godkänns. Ändring söks enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

26 §
Tillämplig lag vid förvärv av släktnamn

Har den som skall förvärva släktnamn hemvist i Finland när grunden för förvärvet av släktnamn uppkommer eller när anmälan om släktnamn görs, skall finsk lag tillämpas på förvärvet av släktnamn. En isländsk medborgare som har hemvist i Finland har dock rätt att kräva att hans namn bestäms enligt namnsystemet på Island på det sätt som isländsk lag stadgar.


6 a kap.

Förnamn

32 a §
Anmälan och antagande av förnamn

Varje barn skall efter födseln ges ett förnamn. Högst tre förnamn får ges. De givna förnamnen skall anmälas till befolkningsregisterföraren när barnet anmäls till befolkningsregistret.

Om någon vars födelse inte är antecknad i befolkningsregistret inte har ett förnamn när han i Finland antecknas i befolkningsregistret, skall han anmäla till befolkningsregisterföraren vilket förnamn han antar. Högst tre förnamn får antas.

Ett förnamn som har antecknats i befolkningsregistret får ändras endast så som anges nedan.

32 b §
Allmänna hinder för godkännande av förnamn

Såsom förnamn kan inte godkännas namn som är olämpliga eller vilkas användning annars kan medföra uppenbar olägenhet.

Såsom förnamn kan inte utan skäl som nämns i 3 mom. godkännas

1) namn som i fråga om form eller skrivsätt står i strid med namskicket här i landet,

2) kvinnonamn för pojkar eller mansnamn för flickor,

3) släktnamn, om det inte är fråga om ett namn som har härletts från faderns eller moderns förnamn och som slutar med ordet son eller dotter och används efter ett annat förnamn, eller

4) namn som förut bärs av ett syskon eller halvsyskon, utom vid sidan av ett annat förnamn.

Ett förnamn som inte uppfyller kraven i 2 mom. kan dock godkännas

1) på grund av religiös sed,

2) om personen i fråga på grund av sin nationalitet, sina familjeförhållanden eller någon annan särskild omständighet har anknytning till en främmande stat och det föreslagna förnamnet motsvarar det namnskick som iakttas i denna stat, eller

3) om något annat giltigt skäl prövas föreligga.

32 c §
Anmälan om ändring av förnamn

Förnamn kan i följande fall ändras genom skriftlig anmälan till behörig befolkningsregisterförare:

1) om någon har färre än tre förnamn, kan han ta så många namn att de sammanlagt är högst tre,

2) om någon har flera än ett förnamn, kan han avstå från sina förnamn så att han har kvar minst ett förnamn,

3) om någon har flera än ett förnamn, kan han ändra deras inbördes ordningsföljd,

4) bindestreck mellan två förnamn kan tillfogas eller slopas.

Förnamn kan dock enligt 1 mom. ändras endast i det fall att förnamnet inte tidigare har ändrats. Förnamn kan ändras endast en gång med stöd av denna paragraf.

32 d §
Ansökan om ändring av förnamn

Ett förnamn kan ändras till ett nytt förnamn, om namnet står i strid med 32 b § eller om sökanden anför något annat giltigt skäl för att ändra namnet och det inte finns något hinder för att godkänna det nya förnamn som sökanden föreslår.

Beträffande ansökan om ändring av förnamn gäller i tillämpliga delar 14-16 och 20-22 §§.

Om ansökan inte skall hänskjutas till en annan myndighet, avvisas utan prövning eller genast avslås, skall länsstyrelsen begära utlåtande av nämnden för namnärenden om det nya förnamn som sökanden föreslår. Genom förordning kan dock stadgas om de fall då utlåtande av nämnden för namnärenden inte skall begäras. Om nämnden för namnärenden har ansett att det föreslagna förnamnet inte kan godkännas, skall länsstyrelsen ge sökanden tillfälle att skriftligen bemöta utlåtandet.

32 e §
Tillämplig lag och finska myndigheters behörighet i ärenden som gäller förnamn

Har den vars förnamn det är fråga om hemvist i Finland, skall 25-28 §§ på motsvarande sätt tillämpas på anmälan, tagande och ändring av förnamn.

32 f §
Giltigheten i Finland av förvärv av förnamn och erkännande av sådana beslut om ändring av förnamn som meddelats i en främmande stat

Har ett nytt förnamn tagits i bruk eller ett förnamn ändrats i en främmande stat utan beslut av en myndighet eller har ett förnamn ändrats genom en myndighets beslut, skall 29-31 §§ på motsvarande sätt tillämpas på förnamnet.

7 kap.

Särskilda stadganden

33 §
Minderårigas rätt att besluta om sina namn. Omyndigas talerätt

Ett minderårigt barns släktnamn eller förnamn kan inte utan barnets samtycke ändras enligt 2, 4 eller 6 a kap., om barnet har fyllt 12 år. Samtycke krävs dock inte, om barnet till följd av sjukdom eller handikapp inte kan uttrycka sin vilja. Släktnamnet eller förnamn för barn som är yngre än 12 år kan inte heller mot barnets vilja ändras enligt 4 eller 6 a kap., om barnet är så utvecklat att avseende kan fästas vid dess vilja.


I fråga om förande av den omyndiges talan i ärenden som avses i 4 och 6 a kap. gäller i övrigt 12 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ rättegångsbalken.

34 §
Bemyndigande att utfärda förordning och meddela föreskrifter

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur lagstiftningen och namnskicket i främmande stater skall beaktas vid tillämpningen av denna lag.


1. Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 november 1991.

2. Stadganden som upphävs. Genom denna lag upphävs lagen den 20 december 1945 om förnamn (1265/45).

3. Tillämpning av lagen om förnamn. Om ett förnamn inte har antecknats i befolkningsregistret innan denna lag träder i kraft och ett lagakraftvunnet beslut, genom vilket ett nytt förnamn har godkänts med stöd av lagen om förnamn, har meddelats före ikraftträdandet, skall lagen om förnamn tillämpas.

4. Ändring av tidigare erhållna förnamn. Vid ändring av förnamn skall 6 a kap. i denna lag också tillämpas när förnamnet har antecknats i befolkningsregistret innan lagen träder i kraft samt när ett förnamn som avses ovan i 3 mom. har antecknats i befolkningsregistret efter att lagen har trätt i kraft.

5. Övergångsstadganden för 6 a kap. Vad 32 e § stadgar om finska myndigheters behörighet skall också tillämpas i ärenden som har gjorts anhängiga innan lagen träder i kraft, om beslut i saken inte har meddelats före ikraftträdandet. Beträffande tillämpning av stadgandena i 32 f § på förnamn som har tagits i bruk i en främmande stat och på erkännande av beslut om ändring av förnamn gäller i tillämpliga delar 39 § 1 mom.

Regeringens proposition 140/90
Lagutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 226/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.