243/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 14 kap. 5 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 14 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1984 (643/84), samt

fogas till 14 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 24 augusti 1984 och lag av den 5 augusti 1983 (687/83), ett nytt 4 mom. som följer:

14 kap.

Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

5 §

Inom fyra månader efter att fusionsavtalets godkännande har registrerats, skall bolagen hos domstolen på det överlåtande bolagets hemort eller, i de fall som avses i 2 §, hos domstolen på den hemort som i bolagsordningen har bestämts för det övertagande bolaget, ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet, vid äventyr att fusionen annars förfaller. Till ansökan skall fogas en utredning om att avtalets godkännande har registrerats samt en förteckning över det överlåtande bolagets kända borgenärer med angivande av deras postadresser. I övrigt skall på motsvarande sätt tillämpas vad 6 kap. 3 § 2 och 3 mom. stadgar om det fall som där åsyftas. Domstolen skall utan dröjsmål sända ett meddelande till registreringsmyndigheten om ett beslut genom vilket tillstånd har beviljats eller vägrats.


Om företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/84) har fastställts i flera än ett av de bolags egendom som är med i fusionen, får anteckning om fusionen inte göras i handelsregistret förrän alla inteckningshavarna har avtalat om inteckningarnas förmånsrätt och en anteckning om regleringen av förmånsrätten på ansökan har gjorts i företagsinteckningsregistret.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 139/90
Lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 196/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.