241/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 18 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 29 april 1988 (390/88), ett nytt 4 mom. som följer:

18 §

Har företagsinteckning fastställts i näringsidkarens egendom, får registermyndigheten inte på basis av ett meddelande eller en anmälan som den erhållit anteckna att näringsverksamheten har upphört eller att sammanslutningen har upplösts, förrän företagsinteckningen dödats eller förvärvaren av företaget åtagit sig att svara för inteckningen enligt med 10 § företagsinteckningslagen, om det inte är fråga om en anmälan eller ett meddelande som avses i 27 § 1 mom. företagsinteckningslagen (634/84).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 139/90
Lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 196/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.