234/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av förordningen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde fogas till förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/66) ett nytt 7 a § som följer:

7 a §

Statskontoret skall dra försorg om att till statens pensionsnämnd riktade handlingar tas emot och att nämndens handlingar expedieras samt om nämndens övriga kontorsarbeten.

De i 23 a § 1 mom. lagen om statens pensioner angivna mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare är Akava r.y., FTFC:s Fackorganisation för offentliga områden FTFC-O r.f., TOC-Staten r.f. och Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY r.y. Bland de personer som var och en av dem föreslår förordnas en till medlem i statens pensionsnämnd.

Medlemmarna i statens pensionsnämnd skall ha fyllt 25 år och de handlar under domaransvar. En medlem som inte tidigare har avlagt domared eller motsvarande försäkran skall avlägga den innan han tillträder uppdraget.

Avgår eller avlider medlem eller dennas personliga suppleant i statens pensionsnämnd under mandattiden, förordnar finansministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation som medlemmen eller suppleanten har förordnats i hans ställe en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Vid statens pensionsnämnd kan finnas föredragande både i huvudsyssla och i bisyssla. De anställs av statens pensionsnämnd. En föredragande skall ha avlagt juris kandidatexamen.

På medlemmarna och föredragandena i statens pensionsnämnd tillämpas stadgandena om domarjäv.

Beslut fattas vid meningsskiljaktighet med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, blir den åsikt gällande som ordföranden har omfattat.

Finansministeriet fastställer arbetsordningen för statens pensionsnämnd.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.