229/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 14 § 2 mom. och 23 § 1-4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 2 mom. i lag av den 9 augusti 1985 (696/85), 23 § 1-3 mom. i lag av den 31 januari 1985 (91/85) och 23 § 4 mom. i lag av den 9 januari 1981 (11/81), samt

fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

14 §

Förhöjningen av pensionen skall räknas ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader har förflutit från utgången av den kalendermånad då förmånstagaren hos statskontoret framställt sina anspråk samt lämnat sådana uppgifter om pensionens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av statskontorets möjligheter att skaffa utredning. För ett pensionsbelopp som med stöd av ett och samma beslut skall betalas senare räknas dock förhöjningen från förfallodagen. Har ändring sökts i statskontorets beslut genom besvär, kan statens pensionsnämnd eller högsta förvaltningsdomstolen bestämma att förhöjningen skall beräknas från en senare tidpunkt, om statskontoret visar att i förmånstagarens förhållanden har inträffat en väsentlig förändring under den tid då ändringssökandet varit anhängigt.


23 §

Ändring i statskontorets beslut i pensionsärenden får sökas så som stadgas nedan. I ett beslut genom vilket förhandsbesked som avses i 22 § har förvägrats får ändring inte sökas.

Om en part är missnöjd med ett beslut som gäller en pensionsansökan eller har meddelats i något ärende som avses i 13 § eller 24 § 1 mom., får han söka ändring i det genom besvär hos pensionsnämnden. Besvärsskriften skall inges till pensionsnämnden inom trettio dagar från delfåendet. Till beslut i vilket ändring får sökas skall fogas anvisningar för ändringssökande.

Ändring i pensionsnämndens beslut samt i beslut av statskontoret i något annat ärende än ett som avses i 2 mom. söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Då ett beslut av statens pensionsnämnd eller statskontoret sänds till någon med posten anses han ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han har uppgivit om inte något annat visas i samband med besvären.


23 a §

Statens pensionsnämnd består av en ordförande och åtta andra medlemmar. Ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen samt vara förtrogen med tjänstemanna- och arbetsrätt. En av medlemmarna är vice ordförande i nämnden, och en av dem skall vara läkare. Av de övriga medlemmarna skall fyra förordnas bland personer som har föreslagits av de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare. Varje medlem har en personlig suppleant, för vilken gäller vad som stadgas om medlemmar.

Pensionsnämndens ordförande och övriga medlemmar förordnas av finansministeriet för tre år i sänder. Om deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt vad som stadgas om innehavare av domartjänst.

Statens pensionsnämnd kan vara uppdelad på sektioner. Nämnden och sektionerna är beslutföra, om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Nämnden eller en sektion är dock inte beslutför, om inte minst en medlem som utsetts bland personer föreslagna av de organisationer som nämns i 1 mom. och en medlem som inte hör till denna grupp är närvarande. Ett ärende vars avgörande på ett väsentligt sätt beror av medicinska frågor får inte avgöras, om inte en av de närvarande medlemmarna är läkare.

Om det när ändring söks läggs fram ny utredning som ändringssökanden inte känner till, skall han beredas tillfälle att bli hörd om den.

Ett lagakraftvunnet beslut av statens pensionsnämnd får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

Statens pensionsnämnd arbetar i anslutning till statskontoret.

Genom förordning kan närmare stadganden utfärdas om statens pensionsnämnd.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

De ärenden som då lagen träder i kraft är anhängiga vid rättelsenämnden överförs till statens pensionsnämnd för handläggning och avgörande. Tiden för sökande av ändring i beslut som statskontoret före ikraftträdandet har meddelat i ett pensionsärende eller ärende som avses i 13 § eller 24 § 1 mom. är sextio dagar från delfåendet.

Regeringens proposition 158/90
Socialutsk. bet. 36/90
Stora utsk. bet. 165/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.