206/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Förordning om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och verksamhetsområden (78/22), lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22) samt statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

Ministeriets verksamhetsidé
1 §

Ministeriet har till uppgift

1) att främja en aktiv och balanserad regional och administrativ utveckling genom att stärka på självstyrelse baserade kommuner, stöda utvecklingsverksamheten i regionerna och sörja för att det finns serviceförmåga inom den statliga regional- och lokalförvaltningen,

2) att upprätthålla och förbättra befolkningens säkerhet, den allmänna ordningen samt skyddet av egendom och miljön, samt

3) att handha arrangemang som gäller inresa till och utresa ur landet, utlänningars vistelse i landet och finskt medborgarskap.

Ministeriets organisation
2 §

Vid ministeriet finns en administrativ avdelning, en avdelning för kommunala ärenden och regional utveckling, en polisavdelning, en räddningsavdelning, en gränsbevakningsavdelning och en utlänningscentral.

3 §

Vid avdelningarna och utlänningscentralen kan finnas verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i avdelningens eller utlänningscentralens arbetsordning.

Ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet
4 §

Underställda ministeriet är länsstyrelserna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan, polishundsinrättningen, polisdepån, räddningsförvaltningens utbildningscentral och gränsbevakningsväsendet.

Administrativa avdelningen
5 §

Administrativa avdelningen drar försorg om de allmänna verksamhetsförutsättningarna för och det allmänna utvecklandet av förvaltningsområdet och ministeriet, utvecklandet av det statliga lokal- och regionalförvaltningssystemet, utvecklandet av länsförvaltningen och registerförvaltningen samt sköter de uppgifter som inte ankommer på ministeriets övriga avdelningar eller på utlänningscentralen.

Avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling
6 §

Avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling behandlar ärenden som gäller kommunalförvaltningen, kommunernas ekonomi och kommunindelningen, främjar utvecklingen i de olika regionerna, sköter systemet med kostnadsfördelning mellan kommunerna och staten, samordnar de statliga åtgärder som inverkar på kommunalförvaltningen, kommunernas ekonomi och den regionala utvecklingen samt samordnar frågor som gäller samerna.

På avdelningen ankommer dessutom de ärenden som gäller kommunala arbetsmarknadsverket och kommunala pensionsanstalten.

Polisavdelningen
7 §

Polisens högsta ledning, om vars ställning och uppgifter stadgas särskilt, utgörs av polisavdelningen.

Polisavdelningen handhar ledningen av polisen samt sköter utvecklandet av polisförvaltningen och drar försorg om förutsättningarna för dess verksamhet.

8 §

På polisavdelningen ankommer utöver de ärenden som nämns i 7 § 2 mom. ärenden som gäller passgranskning, finska medborgares rätt att resa ut ur landet, utlämning av brottslingar, tillsynen över idkande av vissa särskilt reglerade näringar, verksamhet och penninginsamlingar som nämns i lotterilagen (491/65), skjutvapen och skjutförnödenheter, hittegods, beslut om att i statens bruk ta egendom som har dömts förverkad och om inlösning av skjutvapen till staten samt utländska soldaters gravar.

Räddningsavdelningen
9 §

Räddningsavdelningen handhar ledningen och utvecklandet av brand- och räddningsväsendet, därtill hörande räddningstjänst samt befolkningsskyddet och drar försorg om förutsättningarna för deras verksamhet.

Avdelningen behandlar dessutom de ärenden som gäller beredskapsplanering.

Gränsbevakningsavdelningen
10 §

Gränsbevakningsavdelningen utgörs av staben för gränsbevakningsväsendet, om vars uppgifter, organisationsform, tjänster, tjänstemäns uppgifter och avgörande av ärenden stadgas eller bestäms särskilt.

Utlänningscentralen
11 §

Utlänningscentralen sköter ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa till landet, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl.

Ministeriets tjänstemän
12 §

Vid ministeriet finns en kanslichef.

Chef för en avdelning är en avdelningschef, chef för polisavdelningen dock en polisöverdirektör som avdelningschef och chef för räddningsavdelningen en räddningsöverdirektör som avdelningschef. Chef för utlänningscentralen är en direktör.

Vid ministeriet finns konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning.

Vid ministeriet finns dessutom tjänster med följande beteckningar: polisöverinspektör, regionutvecklingsråd, ekonomidirektör, teknisk direktör, regeringsråd som byråchef, regeringsråd, lagstiftningsråd, konsultativ tjänsteman, byråchef samt datachef.

Vid ministeriet finns även andra ordinarie tjänstemän. Ministeriet kan ha annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

13 §

Chefen för den verksamhetsenhet vid polisavdelningen som svarar för trafiken är chef för rörliga polisen och en av överinspektörerna vid verksamhetsenheten biträdande chef för rörliga polisen.

14 §

Om placering av ministeriets gemensamma tjänster samt tillfälliga personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid någon avdelning eller vid utlänningscentralen samt om överföring av en tjänst inom ministeriet enligt 8 § statstjänstemannalagen bestämmer kanslichefen.

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen avgör dock frågor som avses i 1 mom., om lön till vederbörande betalas högst enligt löneklass A 20 eller S 20.

15 §

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen samt avdelningschefen vid avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling har titeln överdirektör.

Tekniska direktören och chefen för räddningsavdelningens tekniska verksamhetsenhet har titeln överingenjör.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
16 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, ledarerfarenhet och förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde,

2) för polisöverdirektören som avdelningschef juris kandidatexamen, ledarerfarenhet och förtrogenhet med polisväsendet,

3) för räddningsöverdirektören som avdelningschef, avdelningschef och direktören för utlänningscentralen högre högskoleexamen, ledarerfarenhet och förtrogenhet med ifrågavarande enhets verksamhetsområde,

4) för en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten,

5) för en polisöverinspektör, juris kandidatexamen och förtrogenhet med polisväsendet,

6) för ett regionutvecklingsråd, ekonomidirektören, tekniska direktören, datachefen, en konsultativ tjänsteman och en byråchef högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

7) för lagstiftningsrådet juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedningsarbete,

8) för ett regeringsråd som byråchef, ett regeringsråd och en regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

9) för biträdande direktören och en överinspektör vid utlänningscentralen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten,

10) för en överinspektör som är en sådan polisman som nämns i 36 § polisförordningen, enligt uppgifternas art antingen juris kandidatexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl eller vicenotarieexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till verksamhetsområdet samt

11) för en inspektör som är en sådan polisman som nämns i 36 § polisförordningen högskoleexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl eller vicenotarieexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Om behörighetsvillkor för en överkommissarie och en kommissarie stadgas särskilt.

Besättande av tjänster
17 §

Kanslichefen, polisöverdirektören som avdelningschef, räddningsöverdirektören som avdelningschef, en avdelningschef, en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning, direktören för utlänningscentralen, en polisöverinspektör, ett regionutvecklingsråd, ekonomidirektören, tekniska direktören, ett regeringsråd som byråchef, ett regeringsråd, en byråchef och en regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Tjänsterna som kanslichef, polisöverdirektör som avdelningschef, räddningsöverdirektör som avdelningschef, avdelningschef, konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning och direktör för utlänningscentralen besätts utan att de ledigförklaras.

18 §

Andra konsultativa tjänstemän än de som avses i 17 §, datachefen, lagstiftningsrådet och biträdande direktören för utlänningscentralen utnämns av statsrådet.

19 §

Andra tjänstemän än de som nämns i 17 och 18 §§ utnämns eller anställs av ministeriet.

20 §

Ministern utnämner eller anställer en tjänsteman som avses i 19 §, om hans lön betalas minst enligt löneklass A 24 eller S 24.

Kanslichefen utnämner eller anställer en tjänsteman, om hans lön betalas minst enligt löneklass A 21 eller S 21.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören.

Tjänstledighet
21 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal samt annan tjänstledighet för högst fjorton dagar beviljas av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas

1) en tjänsteman som utnämnts av republikens president, för högst ett år av kanslichefen och för längre tid än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som utnämnts av statsrådet och ministern, av kanslichefen samt

3) andra tjänstemän av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören.

Cheferna för, den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna och inspektören vid de verksamhetsenheter som svarar för avdelningarnas och utlänningscentralens förvaltning avgör jämte chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen i 1 mom. åsyftade ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

22 §

Vikarier och de som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs

1) i fråga om tjänster till vilka republikens president utnämner, av ministern för högst ett år och av statsrådet för längre tid än ett år,

2) i fråga om tjänster till vilka statsrådet utnämner, av kanslichefen för högst ett år och av ministern för längre tid än ett år,

3) i fråga om tjänster till vilka ministern utnämner, av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören för högst ett år och av kanslichefen för längre tid än ett år samt

4) i fråga om andra tjänster, av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören.

Personal i arbetsavtalsförhållande
23 §

Vad som stadgas i 19-22 §§ om tjänster och tjänstemän skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om personer i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstemännens uppgifter
24 §

Kanslichefen skall som ministerns närmaste medhjälpare

1) leda ministeriets verksamhet,

2) samordna och övervaka verksamheten vid ministeriets enheter,

3) följa verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet,

4) delta i planeringen, genomförandet och uppföljningen av vittsyftande eller annars viktiga ärenden, samt

5) behandla de ärenden som ministern på grund av deras art har ålagt honom.

Kanslichefen skall dessutom utföra de uppgifter om vilka stadgas i reglementet för statsrådet.

25 §

Chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen skall som ministerns medhjälpare leda verksamheten vid sin enhet, se till att de uppgifter som ankommer på enheten sköts med framgång, följa och bedöma utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde samt ta initiativ till reformer.

I fråga om uppgifterna för chefen för en verksamhetsenhet gäller beträffande hans enhet vad som stadgas i 1 mom. om uppgifter som ankommer på chefen för en avdelning.

26 §

Av de konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning har den ena till uppgift att delta i planeringen, genomförandet och uppföljningen av viktiga projekt som gäller den regionala utvecklingen samt att samordna förvaltningsområdenas åtgärder som på olika förvaltningsnivåer inverkar på den regionala utvecklingen.

Den andra konsultativa tjänstemannen har till uppgift att delta i utvecklandet av kommunalförvaltningen samt följa den internationella utvecklingen på kommunalförvaltningens område och bereda specialfrågor på området.

De konsultativa tjänstemännen skall dessutom vid behov utföra andra specialuppdrag, som ministeriet ålägger dem.

Arbetsordningar
27 §

Om avdelningarnas och utlänningscentralens uppgifter samt om behandlingen av ärendena vid ministeriet utfärdas närmare bestämmelser i ministeriets arbetsordning, som fastställs av ministern.

Om indelning av avdelningarna och utlänningscentralen i verksamhetsenheter, om verksamhetsenheternas uppgifter samt om behandlingen av ärenden vid avdelningarna och centralen bestäms vid behov i avdelningens eller centralens arbetsordning, som fastställs av chefen för respektive avdelning och vid utlänningscentralen av direktören.

Vikariat
28 §

Om ställföreträdare vid förhinder för kanslichefen, chefen för en avdelning, en konsultativ tjänsteman som inte är placerad vid någon avdelning och direktören för utlänningscentralen bestäms i ministeriets arbetsordning.

Om ställföreträdare för övriga tjänstemän bestäms vid behov i avdelningens eller utlänningscentralens arbetsordning.

Samarbete
29 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som överenskoms i avtal som ingåtts med stöd av den.

Avgörande av ärenden
30 §

Om ett ärende som en tjänsteman annars får avgöra är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om utlåtande av statsrådets finansutskott måste begäras, skall ärendet avgöras av ministern.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. I enskilda fall har kanslichefen, chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen samma rätt beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

31 §

Ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs på föredragning.

I ministeriets arbetsordning kan dock bestämmas att tjänstemännen avgör ärenden som avses i 21 § 3 mom., 33 §, 34 §, 35 § 2 mom., 36 § 2 mom., 37 § 2 mom., 38 § 2 mom. och 39 § 2 mom. utan föredragning.

32 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hänför sig till flera än en avdelnings verksamhetsområde,

2) semester för avdelningscheferna, de konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning, direktören för utlänningscentralen och ställföreträdare för dem,

3) förordnande om utrikestjänsteresor för avdelningscheferna, de konsultativa tjänstemän som inte är placerade vid någon avdelning och direktören för utlänningscentralen,

4) ministeriets interna förvaltning och ordning, om frågan är principiellt viktig och vittsyftande samt

5) utvisning av utlänningar ur landet.

Den avdelningschef som är ställföreträdare för kanslichefen avgör jämte kanslichefen i 1 mom. nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

33 §

Chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen avgör ärenden som gäller

1) meddelande av föreskrifter och anvisningar som hänför sig till enhetens verksamhetsområde,

2) information som hänför sig till enhetens verksamhetsområde,

3) avgivande av utlåtande i ärenden som hänför sig till enhetens verksamhetsområde,

4) användning av medel som ställts till enhetens förfogande eller anvisats för dess verksamhetsområde,

5) förordnande om tjänsteresor för enhetens tjänstemän,

6) tillstånd för ministeriets personal att använda egen bil under tjänsteresor,

7) semestrar för enhetens tjänstemän och övriga personal,

8) bisysslotillstånd för tjänstemän som avses i 20 § 3 mom.,

9) utfärdande av intyg när en tjänsteman som avses i 20 § 3 mom. säger upp sig eller när tjänsteförhållandet upphör,

10) betänkanden som uppgjorts av en kommitté som hör till enhetens verksamhetsområde samt arvoden och ersättningar till den samt

11) avgörande som avses i 8 § lagen om allmänna handlingars offentlighet och tillstånd som avses i 20 § nämnda lag.

Chefen för en avdelning avgör dessutom, om inte annat stadgas i denna förordning, sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som gäller personalen eller den interna förvaltningen i underlydande ämbetsverk eller inrättningar.

34 §

Förutom av chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen avgörs ärenden som avses i 33 § enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning

1) vid administrativa avdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna, informationschefen, överinspektörerna, utvecklingschefen, inspektören och sekreteraren för internationella ärenden,

2) vid avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling av cheferna för verksamhetsenheterna och den konsultativa tjänstemannen vid den verksamhetsenhet som svarar för förvaltningen,

3) vid polisavdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna,

4) vid räddningsavdelningen av cheferna för verksamhetsenheterna och överinspektören vid den verksamhetsenhet som svarar för förvaltningen, samt

5) vid utlänningscentralen av cheferna för verksamhetsenheterna och inspektören.

35 §

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller

1) ministeriets interna förvaltning och ordning, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen,

2) utvecklande av personalen,

3) dataadministration som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde,

4) ingående av avtal som avses i 30 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) med statstjänstemän vid ministeriet,

5) bisysslotillstånd för andra än i 20 § 3 mom. åsyftade tjänstemän,

6) utfärdande av intyg när någon annan än i 20 § 3 mom. åsyftad tjänsteman säger upp sig eller tjänsteförhållandet upphör,

7) ålderstillägg eller tjänstgöringstillägg för ministeriets tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande samt semesterersättningar och andra lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektiv- och kollektivavtal,

8) registrering, expediering och arkivering av handlingar samt fastställande av formulär för ministeriets blanketter och andra handlingar,

9) ministeriets fastigheter, lokaler och materialförvaltning,

10) fördelning och användning av anslag som anvisats för ministeriets allmänna konsumtionsutgifter samt för anskaffning av inventarier och anordningar,

11) uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

12) uppgifter som ankommer på ministeriet enligt sjukförsäkringslagen (364/63),

13) avskrivningar i bokföringen för ministeriet,

14) bibehållande av utgiftsrester i bokföringen, samt

15) betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret.

Cheferna för verksamhetsenheterna, informationschefen, överinspektörerna, utvecklingschefen, kamreren, inspektören och sekreteraren för internationella ärenden avgör jämte avdelningschefen i 1 mom. 2-15 punkten nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

36 §

Avdelningschefen vid avdelningen för kommunala ärenden och regional utveckling avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden i vilka beslut skall fattas vid ministeriet och som gäller kommunala arbetsmarknadsverket och kommunala pensionsanstalten.

Chefen för den verksamhetsenhet som svarar för kommunala ärenden avgör jämte avdelningschefen i 1 mom. åsyftade ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

37 §

Polisöverdirektören som avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som ankommer på avdelningen i dess egenskap av polisens högsta ledning samt ärenden som gäller

1) polispersonalens utbildning,

2) polisens internationella samarbete,

3) tilldelande av polisbefogenheter,

4) användning av polisens emblem,

5) utlämning av brottslingar,

6) tillstånd för import av skjutvapen och skjutförnödenheter,

7) fastställande av formulär för polisens blanketter och andra handlingar,

8) beslut om att i statens bruk ta egendom som dömts förverkad och om inlösning av skjutvapen till staten,

9) utländska soldaters gravar,

10) arbetarskydd,

11) klagomål.

12) polisens fastigheter, lokaler och materialförvaltning,

13) polisens dataadministration,

14) polisidrott,

15) planering och forskning,

16) lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektiv- eller kollektivavtal,

17) tillstånd till besättande av polistjänster,

18) tillstånd till undantag enligt 46 § 2 mom. förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (34/33), samt

19) arkivering av polisens handlingar.

Cheferna för verksamhetsenheterna, datachefen, den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna, överingenjören, utbildningschefen, överkommissarierna och byråingenjörerna avgör jämte polisöverdirektören ärenden som nämns i 1 mom. samt ärenden som gäller polisdepån enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

38 §

Räddningsöverdirektören som avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller

1) statsandelar och statsunderstöd samt inom ramen för dispositionsplanen användningen av anslag som beviljats för andra ändamål,

2) allmän organisering av utbildningen samt genomförande av den och av utbildningsprogrammen,

3) organisering, styrning samt planering av verksamheten inom brand- och räddningsväsendet, räddningstjänsten och befolkningsskyddet samt förordnande av ledare för räddningsverksamheten i enlighet med 29 § lagen om brand- och räddningsväsendet,

4) upplysning och rådgivning,

5) förebyggande brandförsvar,

6) godkännande av materiel, anordningar och redskap, kvalitets- och typkrav samt lagring och användning av material,

7) övervaknings- och alarmsystem samt skyddsåtgärder,

8) mindre ändringar i distriktsindelningen inom räddningsförvaltningen,

9) tekniskt genomförande av alarmerings- och signalverksamheten,

10) skyddsrum och andra skyddskonstruktioner samt anordningar i dem,

11) undantag och lättnader i fråga om skyldighet att bygga skyddsrum och beträffande tekniska bestämmelser,

12) tillstånd till undantag enligt 14 § förordningen om biografföreställningar (809/78), samt

13) arbetarskydd.

Cheferna för verksamhetsenheterna, överinspektörerna och överingenjören avgör jämte räddningsöverdirektören i 1 mom. nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

39 §

Direktören för utlänningscentralen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller

1) sökande av rättelse enligt 32 § utlänningslagen i en polismyndighets eller passgranskares beslut,

2) avvisning av utlänningar vid gränsen,

3) främlingspass och resedokument för flyktingar,

4) förbud för utlänningar att lämna landet,

5) utlänningars inresa till och utresa ur landet samt vistelse och arbete i landet, samt

6) anmälan om medborgarskap.

Biträdande direktören, cheferna för verksamhetsenheterna, överinspektörerna och inspektörerna avgör jämte direktören för utlänningscentralen i 1 mom. nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Särskilda stadganden
40 §

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har chefen för en avdelning och direktören för utlänningscentralen i ett ärende som annars skulle behandlas av en tjänsteman som lyder under någon av dem.

41 §

Om inte något annat stadgas gäller om ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
42 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 april 1988 om inrikesministeriet (369/88) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

43 §

När denna förordning träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid inrikesministeriets olika avdelningar till den avdelning som enligt denna förordning skall behandla dem.

44 §

När denna förordning träder i kraft överförs rörliga polisens ledning till inrikesministeriets polisavdelning.

45 §

Den första innehavare av polisöverinspektörstjänsten som förordnats till chef för den verksamhetsenhet vid polisavdelningen som svarar för trafiken har titeln polisråd.

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.