204/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om ändring av 5 a § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 a § lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1979 (939/79), som följer:

5 a §

Om beslut, som gäller tillämpningen av ett tjänstekollektivavtal eller tjänsteinnehavares lön eller andra anställningsvillkor, enligt kollektivavtalet får prövas av kommunen eller kommunalförbundet, kan kommunfullmäktiges eller förbundsfullmäktiges beslutanderätt utan hinder av 11 § 2 mom. kommunallagen (953/76) genom instruktion eller annars genom beslut av kommunfullmäktige eller förbundsfullmäktige överföras på någon annan kommunal myndighet.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 1991.

Regeringens proposition 181/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 26/90
Stora utsk. bet. 161/90

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.