202/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Förordning om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 73 § patentlagen av den 15 december 1967 (550/67), sådan den lyder i lag av den 10 maj 1985 (387/85), 58 § varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64), 47 § mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71) och 11 § 1 mom. lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) samt 1 § lagen den 15 december 1967 om patentombud (552/67):

Tillämpningsområde
1 §

För patent- och registerstyrelsens prestationer uppbärs avgifter enligt denna förordning.

Patentärenden
2 §

I ärenden som angår ansökan om patent skall utöver i 3 § stadgade årsavgifter följande avgifter betalas:

mk
Ansökningsavgift enligt 8 § 6 mom. patentlagen för finsk patentansökan:
grundavgift 1 100
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 100
Avgift för internationell patentansökan i enlighet med 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. patentlagen 1 100
Ansökningsavgift enligt 8 § 6 mom. patentlagen för varje internationell patentansökan som fullföljs i enlighet med 31 § patentlagen eller för patentansökan som inges i enlighet med 38 § patentlagen:
grundavgift anses erlagd då avgift enligt 31 och 38 §§ patentlagen har inbetalts
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 100
särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 1 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell nyhetsgranskning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100
särskild tilläggsavgift när ansökan fullföljs i enlighet med 31 § 2 mom. patentlagen och den omfattar en uppfinning vilken inte genomgått internationell förberedande patenterbarhetsprövning och 36 eller 37 § patentlagen inte skall tillämpas 1 100
Tilläggsavgift för en ytterligare frist i enlighet med 31 § 3 mom. patentlagen 500
Avgift för befattning med ansökan i enlighet med 46 2 mom. 4 punkten patentförordningen (669/80) 700
Avgift för prövning i enlighet med 36 eller 37 § patentlagen 1 100
Återupptagningsavgift i enlighet med 15 § 3 mom. och 20 § 1 mom. patentlagen 300
då ansökningen återupptagits till behandling redan tidigare 600
Utläggningsavgift i enlighet med 20 § 1 mom. patentlagen
grundavgift för tryckning 550
tilläggsavgift för tryckning för varje sida som ansökningen omfattar utöver sex sidor; antalet sidor beräknas enligt de för tryckning avsedda handlingarna 50
tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 100
Avgift för befordrande av prioritetshandling i enlighet med 47 § patentförordningen, utöver den stämpelskatt som skall betalas för intyget 100
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 100
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 100
Beställningsavgift för befordrande av referenshandlingar vid föreläggande i två kopior 150

Patentverket meddelar närmare föreskrifter om hur befrielse enligt 20 § 2 mom. patentlagen från erläggande av utläggningsavgift skall sökas.

3 §

För patentansökningar och patent skall följande årsavgifter betalas:

mk
1-3 avgif tsåret 700
4 ,, 500
5 ,, 600
6 ,, 700
7 ,, 850
8 ,, 1 000
9 ,, 1 200
10 ,, 1 400
11 ,, 1 650
12 ,, 1 900
13 ,, 2 200
14 ,, 2 500
15 ,, 2 800
16 ,, 3 100
17 ,, 3 400
18 ,, 3 700
19 ,, 4 000
20 ,, 4 300

En årsavgift som enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen betalas efter förfallodagen för årsavgiften skall betalas förhöjd med 20 procent.

4 §

I ärenden som angår patent skall följande avgifter betalas:

mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § 2 mom. patentlagen 1 100
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 200

Anmälan om att rätt som antecknats i patentregistret har upphört är avgiftsfri.

5 §

För översättning till finska eller svenska av beskrivningen av uppfinningen, patentkraven och sammandraget skall som översättningsavgift enligt 8 § 5 mom. patentlagen betalas 200 mark för varje sida eller del av sida av den text som översätts.

Vid beräkning av sidantalet anses som en sida en maskinskriven sida, som har högst 30 rader och på varje rad i medeltal högst 25 stavelser.

6 §

Ovan i denna förordning nämnda avgifter som inte har betalts i rätt tid eller som har betalts till otillräckligt belopp så att betalningen inte kan godtas skall återbetalas.

Avslås en framställning som avses i 71 a § 2 mom. patentlagen, återbetalas en sådan förhöjd årsavgift som betalts enligt 3 §.

7 §

För utredningar och nyhetsgranskningar som är oberoende av patentansökningar och som utförs på begäran vid patent- och registerstyrelsens patentavdelning betalas staten i ersättning för de vid patent- och registerstyrelsen för uppdraget använda arbetstimmarna 230 mark per timme.

För en av patent- och registerstyrelsen utförd prövning genom vilken med hjälp av prioritetsdata i för ändamålet avsedda mikrokort utreds i vilka länder patentansökan som angår en bestämd uppfinning har inlämnats är ersättningen 250 mark per prövning.

För en av patent- och registerstyrelsen utförd prövning genom vilken med hjälp av för ändamålet avsedda mikrokort på basis av sökandens eller uppfinnarens namn utreds vilka patentansökningar som gjorts i ifrågavarande sökandes eller uppfinnares namn i olika länder eller vilka patentskrifter som publicerats i någon i det internationella patentklassifikationssystemet ingående patentklass är ersättningen 200 mark per prövning. I denna avgift ingår i fråga om prövning som utförs på basis av uppfinnarens namn en ersättning för papperskopior på högst 10 sidor och i fråga om andra prövningar en ersättning för papperskopior på högst 20 sidor. Tilläggsavgift för prövning vid vilken sidantalet överstiger de ovannämnda är i fråga om prövningar som utförs på basis av uppfinnarens namn 20 mark per sida och i fråga om andra 10 mark per sida.

För varje övervakningsuppdrag som patent- och registerstyrelsen åtagit sig att utföra med hjälp av för ändamålet avsedda mikrokort på basis av sökandens namn eller någon i den internationella patentklassifikationen ingående patentklass uppbärs i ersättning 100 mark per månad, i vilken avgift ingår en ersättning för papperskopior på högst 10 sidor. Tilläggsavgift för övervakningsuppdrag vid vilket sidantalet överstiger 10 sidor i månaden är 10 mark per sida.

Varumärkesärenden
8 §

När ansökningar i ärenden som gäller varumärken lämnas in skall följande avgifter betalas:

mk
Avgift för ansökan om registrering av varumärke 870
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering 930
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 1 000
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke 1 150
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke 1 300
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökan lämnas in efter registreringsperiodens utgång 1 400
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 320
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 500
Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § varumärkeslagen (7/64) 210
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 200
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 200

Framställs anhållan om ändring i registrerat märke eller om annan anteckning som skall göras i varumärkesregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av varumärke, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent.

Anmälan om att rätt som antecknats i varumärkesregistret har upphört är avgiftsfri.

9 §

Avgifter för förnyelse av registrering av varumärke återbetalas, ifall ansökan om förnyelse inte har inlämnats inom den tid som anges i 22 § 3 mom. varumärkeslagen.

10 §

För preliminär prövning enligt 20 § varumärkesförordningen (296/64) uppbärs, när förfrågan görs, i ersättning 150 mark per klass.

Mönsterrättsärenden
11 §

I ärenden som gäller registrering av mönster skall följande avgifter betalas:

mk
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen (221/71) 780
Tilläggsavgift i samband med ansökan klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänförs, utöver den första 200
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 420
förvaringsavgift för varje modell 200
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 180
12 §

I ärenden som gäller registrerat mönster skall följande avgifter betalas:

mk
Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen
för första gången 1 150
för andra gången 1 650
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänförs, utöver den första 200
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 420
förvaringsavgift för varje modell 200
om förnyelseavgift betalas efter utgången av den löpande registreringsperioden 200
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 200

Framställs anhållan om anteckning i mönsterregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av mönster, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent.

Anmälan om att rätt som antecknats i mönsterregistret har upphört är avgiftsfri.

13 §

Återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen uppbärs till ett belopp av 200 mark.

14 §

Avgift som i ärenden angående mönsterrätt inte har betalts i rätt tid eller som har betalts till otillräckligt belopp så att betalningen inte kan godtags skall återbetalas.

Avgifter för sökande av ändring
15 §

Söks hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning ändring med stöd av 4 § 1 mom. lagen om patent- och registerstyrelsen, skall ändringssökanden före utgången av den stadgade besvärstiden betala en besvärsavgift vars storlek i ärenden som avses i 25 § patentlagen är 1 000 mark och i övriga ärenden som angår patent 700 mark, i ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen 780 mark och i övriga ärenden som angår mönsterrätt 500 mark samt i ärenden som angår varumärke 870 mark och i ärenden som angår anmälan till handelsregistret 870 mark.

16 §

Det intyg som utfärdats över att besvärsavgiften har betalts skall fogas till besvärshandlingarna.

Patentombudsregister
17 §

I samband med ansökan som gäller antecknande av patentombud i patentombudsregistret skall en registreringsavgift om 1 200 mark betalas. För ändring i patentombudsregistret och för annan separat anmälan skall en avgift om 250 mark betalas.Anmälan om avlägsnande av anteckning ur patentombudsregistret är avgiftsfri.

Mikrofilmkopior
18 §

För sådana index över i handelsregistret införda firmor som har framställts genom automatisk databehandling och för de tillägg till och ändringar i indexen som görs under året uppbärs i ersättning sammanlagt 3 800 mark per år.

För mikrofilmkopior av handelsregister jämte däri gjorda tillägg och ändringar uppbärs i engångsersättning 16 000 mark samt därutöver i årsersättning för varje år 6 400 mark.

För mikrofilmkopior som innehåller bokslutshandlingar som tillställts patent- och registerstyrelsen år 1976 och därefter uppbärs för kopior av bokslutshandlingar som lämnats in under åren 1976-1980 sammanlagt 10 000 mark och för kopior av därefter årligen inlämnade bokslutshandlingar 8 000 mark för varje år.

Tidskrifter
19 §

Publikationer som avses i 21 § 3 mom. och 26 § 1 mom. patentlagen kostar 15 mark per exemplar. Priset på ett lösnummer av den veckoförteckning som nämns i 8 § patentförordningen är 15 mark och årsabonnemangspriset 400 mark.

Publikationer och tidningar som tillställs internationella organisationer eller utländska ämbetsverk inom ramen för den praxis som grundar sig på internationell reciprocitet är avgiftsfria.

Kopior
20 §

För en ostyrkt kopia av storlek A 4, som är elektrostatisk kopia, termokopia eller därmed jämförbar kopia och som utgivits av patent- och registerstyrelsen uppbärs i avgift 2 mark per sida.

Blanketter
21 §

Blanketter och instruktioner enligt formulär som handelsregistermyndigheten fastställt är avgiftsfria.

Andra prestationer
22 §

För patent- och registerstyrelsens andra prestationer än ovan åsyftade publikationer, tryckalster och audiovisuella prestationer samt för sådana av patent- och registerstyrelsen överlåtna uppgifter som produceras genom automatisk databehandling bestäms avgiften separat för varje prestation så att den motsvarar de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkat staten, dvs. prestationens självkostnadsvärde.

De arbetskostnader och övriga kostnader som självkostnadsvärdet omfattar beräknas på följande sätt:

1) Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av antalet arbetstimmar som använts för utförandet av prestationen samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att månadsavlöningen för den som deltagit i arbetet jämte normala tillägg divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2) Kostnaderna för maskiner och anordningar beräknas genom att timpriset för maskinen eller anordningen multipliceras med den tid som maskinen eller anordningen använts för utförande av prestationen samt genom att alla övriga direkta kostnader som maskinens funktion eller användning förorsakar beaktas. Timpriset fås genom att månadshyran för maskinen eller anordningen eller den kalkylerade månadshyran samt reparations-, service- och andra underhållskostnader för en köpt maskin eller anordning divideras med talet 130.

3) Övriga kostnader. Betalningar som patent- och registerstyrelsen erlagt för tjänster som köpts hos utomstående och som hänför sig till utförandet av prestationen och för anskaffningar som gjorts för prestationen samt för resekostnader beaktas separat till fullt belopp. Såsom sådana indirekta kostnader som avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) uppbärs ett belopp som är 46 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

Uppbörd av avgift
23 §

Räkningar som företes av patent- och registerstyrelsen skall betalas inom 14 dagar från det räkningen har sänts per post eller annars tillställts betalaren. En räkning som har sänts per post anses ha kommit betalaren till handa den sjunde dagen efter den då räkningen postades.

Sker betalningen inte inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsräntan kan lämnas oindriven, om beloppet understiger 20 mark.

Avgifter som avses i denna förordning får indrivas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Erläggande av avgift
24 §

En för patent- och registerstyrelsen avsedd, genom post- eller bankgiro inom Finland erlagd avgift anses ha betalts då inbetalaren erhåller kvitto över inbetalning på patent- och registerstyrelsens konto eller då betalarens konto har debiterats med gireringsbeloppet.

Närmare bestämmelser
25 §

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande
26 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991. Förordningens 19 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 oktober 1986 om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen (769/86) jämte senare ändringar.

Angående de patent på vilka tillämpas patentlagens stadganden om årsavgifter, sådana de lydde innan lagen den 10 maj 1985 om ändring av patentlagen (387/85) trädde i kraft, avses med avgiftsår i 3 § i denna förordning detsamma som med patentår i den tidigare förordningen.

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.