189/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 12 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), samt

fogas till 22 § ett nytt 3 mom. och till 26 § ett nytt 2 mom. som följer:

12 §

Stats- och kommunalombud samt skattestyrelsens, länsskatteverkens och skattebyråernas behöriga tjänstemän samt av nämnden kallade sakkunniga har rätt att närvara vid skattenämndens sammanträde och delta i diskussionen. Obehöriga får inte vara närvarande.

22 §

En behörig tjänsteman vid skatteförvaltningen har för att övervaka beskattningen och för att utreda beskattningsförslaget rätt att delta i länsskattenämndens sammanträden och diskussioner.

26 §

En behörig tjänsteman vid skatteförvaltningen har för att övervaka beskattningen och för att utreda beskattningsförslaget rätt att delta i prövningsnämndens sammanträden och diskussioner.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 160/90
Statsutsk. bet. 68/90
Stora utsk. bet. 229/90

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.