182/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om utbildningsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Verksamhetsområde

För utvecklings- och förvaltningsuppgifter inom undervisningsväsendet finns utbildningsstyrelsen som ett centralt sakkunnigämbetsverk under undervisningsministeriet.

Genom förordning stadgas vilka skolor, läroanstalter och andra funktioner som hör till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

2 §
Uppgifter

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att svara för utvecklandet av utbildningen inom sitt verksamhetsområde, främja uppnåendet av goda resultat i utbildningen och ge akt på hur utbildningen ordnas.

Utbildningsstyrelsen skall sköta de uppgifter som särskilt stadgas eller bestäms för den samt utföra de uppdrag som undervisningsministeriet ger.

Undervisningsministeriet kan förbehålla sig rätten att avgöra utbildningspolitiskt viktiga ärenden som annars ankommer på utbildningsstyrelsen.

3 §
Direktion och plenum

Utbildningsstyrelsen har en direktion som består av sakkunniga inom utbildningen och om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande stadgas genom förordning.

Ärenden som hör till utbildningsstyrelsen som besvärsinstans behandlas vid plenum. Genom förordning stadgas om sammansättningen av plenum och om ordningen för behandlingen av ärendena.

4 §
Organisation

Vid utbildningsstyrelsen finns en linje för allmänbildande utbildning, en linje för yrkesutbildning, en linje för vuxenutbildning och en linje för svenskspråkig utbildning. Utbildningsstyrelsen har dessutom förvaltnings- och servicefunktioner samt en planeringsgrupp.

Om utbildningsstyrelsens verksamhetsenheter bestäms närmare i en arbetsordning.

5 §
Rätt att ingå avtal

Utbildningsstyrelsen kan enligt budgeten ingå avtal om utförande av sakkunniguppdrag inom sitt verksamhetsområde samt om samarbete med organisationer och personer som bedriver forskning som hör till styrelsens verksamhetsområde.

6 §
Avgifter

Utbildningsstyrelsen har rätt att för sina prestationer bära upp avgifter om vilka stadgas genom förordning med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73). Avgifterna för enskilda prestationer bestäms av direktionen. Avgifterna för enskilda prestationer kan fastställas så att de i genomsnitt täcker de kostnader som enligt förordningen avses bli täckta av uppdragsgivarna.

7 §
Rätt att få uppgifter

Utbildningsstyrelsen har rätt att få sådana uppgifter av andra myndigheter som behövs för att styrelsen skall kunna sköta sina åligganden.

8 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden och bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning och med stöd av den i ämbetsverkets arbetsordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 april 1987 om yrkesutbildningsstyrelsen och distriktsförvaltningen under den (488/87) samt lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

10 §
Övergångsstadganden

Vad som stadgas eller bestäms om yrkesutbildningsstyrelsen eller skolstyrelsen i ärenden som hör till utbildningsstyrelsens uppgifter gäller sedan denna lag har trätt i kraft utbildningsstyrelsen.

Handläggningen av ärenden som är anhängiga vid yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen överförs på utbildningsstyrelsen när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 225/90
Kulturutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 215/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.