170/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 50 § 2 mom. gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) och

fogas till lagen en ny 53 b § som följer:

50 §

Statsrådet kan bevilja finska medborgare eller registrerade finska sammanslutningar eller stiftelser tillstånd att inrätta privata gymnasier under förutsättning att ett utbildningsbehov kräver detta eller att det finns andra särskilda skäl.


53 b §

När förvaltningen och undervisningen vid ett privat gymnasium som inrättats efter 1990 organiseras kan, enligt vad som bestäms i skolans reglemente och läroplan, utan hinder av 52, 53 och 53 a §§ undantag göras från vad 6, 8 och 9 §§, 11 § 1 och 3 mom., 12 och 13 §§, 13 a § 2 mom. och 18-20 §§ stadgar och med stöd av dessa paragrafer bestäms om gymnasiets förvaltning och undervisning.

När ett privat gymnasium med stöd av 1 mom. avviker från stadgandena om läroplanen, skall skolans läroplan underställas skolstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 88/90
Kulturutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 282/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.