146/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 4 § 3 mom., 12 och 26 §§ samt 40 § 6 mom.,

ändras 2 § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6-8 §§, 9 § 2 mom., 10 § 3 mom., 15 § 2 mom., 18 § 2 mom., 22 § 1 och 2 mom., 24 § 3 mom., rubriken för 7 kap., 30 och 31 §§, 32 § 2 mom., 38 § samt 40 § 1, 2 och 7 mom. samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 14 juli 1989 och den 31 augusti 1990 (673/89 och 764/90), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., till 20 § ett nytt 3 mom. och till 40 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3-6 och det ändrade 7 mom. blir 4-8 mom., som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Vid en yrkesläroanstalt kan även de former av läroanstalter som nämns i 1-12 punkten vara representerade (sammanslagen läroanstalt).


2 §
Yrkesläroanstalternas uppgifter

Vid en sådan yrkesläroanstalt kan också ordnas service och forskning som stöder den utbildning som ges vid läroanstalten eller har nära anknytning till den.

5 §
Ändring av verksamheten

För väsentlig ändring av en läroanstalts utbildningsuppgift samt för ändring av läroanstaltens förläggningsort, namn och undervisningsspråk skall tillstånd av undervisningsministeriet utverkas.

Med väsentlig ändring av en läroanstalts utbildningsuppgift avses inledande av utbildning på ett nytt utbildningsområde eller utbildningsstadium samt inrättande av en vuxenutbildningsavdelning eller en kursavdelning eller motsvarande inskränkning eller avslutande av utbildningen. Med väsentlig ändring av utbildningsuppgiften avses likväl inte överföring av ett utbildningsområde eller ett utbildningsstadium som redan finns vid en kommunal eller privat läroanstalt till någon annan läroanstalt med samma huvudman.


6 §
Överlåtelse och sammanslagning

Rätten att hålla en läroanstalt får med undervisningsministeriets tillstånd överlåtas. Om överlåtelse av en statlig läroanstalts fasta och lösa egendom gäller dessutom vad som särskilt stadgas om överlåtelse av statens fasta egendom och lösöre.

Med undervisningsministeriets tillstånd kan läroanstalter som får statsandel eller statsunderstöd sammanslås till en läroanstalt (sammanslagen läroanstalt) samt vid en läroanstalt ordnas utbildning som hör till en annan form av läroanstalter. I fråga om statliga läroanstalter fattar undervisningsministeriet beslut om åtgärder som avses i detta moment.

7 §
Direktionen

En yrkesläroanstalt har en direktion med uppgift att svara för läroanstaltens verksamhet och utvecklande samt övervakning av undervisningen och att fullgöra andra uppgifter enligt vad som stadgas i denna lag och i en förordning som givits med stöd av den samt vad som vid behov bestäms i en instruktion.

Om val av direktionen vid en läroanstalt med en statlig eller privat huvudman stadgas genom förordning. Om direktionen vid en läroanstalt vars huvudman är en kommun eller ett kommunalförbund samt om val av dess medlemmar och suppleanter gäller med nedan nämnda undantag kommunallagen (953/76).

Till direktionen vid en läroanstalt som ger grundläggande utbildning väljs, utöver de ordinarie medlemmarna, representanter så att lärarna i huvudsyssla bland sig väljer en representant, den övriga personalen en representant och studerandena två representanter. För var och en av dessa representanter utses en personlig suppleant. Representanterna har rätt att vara närvarande och yttra sig vid direktionens möten.

Har två eller flera läroanstalter samma huvudman, kan de eller en del av dem ha en gemensam direktion. Direktionen för en läroanstalt vars huvudman är ett kommunalförbund kan utgöras av förbundsstyrelsen.

Om rätten att vara närvarande och yttra sig vid direktionens möten stadgas genom förordning och bestäms vid behov i instruktionen.

8 §
Delegationen

För att främja verksamheten vid en yrkesläroanstalt samt upprätthålla och utveckla kontakterna mellan läroanstalten och arbetslivet samt andra nödvändiga kontakter kan läroanstalten ha en eller flera delegationer. Två eller flera läroanstalter kan även ha en gemensam delegation. Delegationen vid en statlig eller privat läroanstalt tillsätts av direktionen, om inte något annat bestäms i instruktionen.

9 §
Lärarkåren

Lärarkåren har till uppgift att planera och främja undervisningen, fostran och den övriga verksamheten vid läroanstalten samt att fullgöra andra uppgifter enligt med vad som stadgas genom förordning eller vid behov bestäms i instruktionen.

10 §
Rektor

Rektorn skall leda, styra och övervaka undervisningen och fostran, förvaltningen samt annan verksamhet vid läroanstalten samt fullgöra honom anförtrodda undervisningsuppgifter och andra uppgifter enligt vad som stadgas genom förordning och vid behov bestäms i instruktionen.

15 §
Instruktionen

Instruktionen för en statlig eller privat läroanstalt godkänns av direktionen.


18 §
Grunderna för ordnandet av undervisningen

Strukturen för den grundläggande yrkesutbildningen bestäms genom statsrådets beslut och med stöd därav genom undervisningsministeriets beslut enligt vad som stadgas genom förordning.


20 §
Läroplanerna

Läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning kan ha klubbverksamhet.

22 §
Intagning av studerande

Om grunderna för intagning av studerande vid en läroanstalt som meddelar grundläggande yrkesutbildning stadgas genom förordning och bestäms vid behov med stöd av den genom undervisningsministeriets beslut.

Angående gemensam elevansökan till yrkesläroanstalter och gymnasier stadgas genom förordning.


24 §
Tjänster och befattningar

I fråga om tjänsterna vid en kommunal läroanstalt samt om tjänsteinnehavare, dem som sköter en tjänst interimistiskt och timlärare gäller vad kommunallagen stadgar och med stöd av den bestäms, om inte något annat anges i denna lag eller en med stöd av den given förordning. På timlärare tillämpas de stadganden och föreskrifter som gäller kommunala tillfälliga tjänsteinnehavare, om inte något annat framgår av denna lag eller en med stöd av den given förordning.

7 kap.

Dimensionering av yrkesutbildningen och >behörighet för högskolestudier

30 §
Dimensionering av yrkesutbildningen

Sådan grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av utbildning på ungdomsstadiet vid yrkesläroanstalter dimensioneras så att alla som avslutar sina studier i grundskolan eller gymnasiet eller som på annat sätt har genomgått motsvarande utbildning har möjlighet till en yrkesinriktad utbildning eller högskolestudier.

Nybörjarplatser fördelas på olika utbildningsområden och utbildningsstadier genom en sammanjämkning av utbildningsbehoven i samhället, de krav arbetslivet och dess utvecklande ställer samt individens vilja att utbilda sig.

Om dimensioneringen av yrkesutbildningen bestäms genom statsrådets beslut och med stöd därav genom undervisningsministeriets beslut enligt vad som stadgas genom förordning.

Om dimensioneringen av varje enskild läroanstalt beslutar länsstyrelsen och huvudmannen med stöd av de beslut av statsrådet och undervisningsministeriet som avses i 3 mom. enligt vad som stadgas genom förordning.

31 §
Behörighet för högskolestudier

Sådana grundskolebaserade examina på institutnivå och inom yrkesutbildning på högre nivå som har avlagts vid yrkesläroanstalter ger samma behörighet för fortsatta studier vid högskolor som studentexamen.

8 kap.

Särskilda stadganden

32 §
Specialundervisning inom yrkesutbildningen

Vid en läroanstalt kan på de grunder som undervisningsministeriet bestämmer finnas skolgångsbiträden för gravt handikappade studerande.

38 §
Användning av namn på läroanstalt och examensbenämning

Benämningarna på de läroanstalter som avses i 1 § får endast användas om läroanstalter som har beviljats tillstånd eller grundats enligt 4 §. Detsamma gäller de examina som avläggs inom den grundläggande yrkesutbildningen vid de läroanstalter som avses i 1 §.

40 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som direktionen vid en statlig eller privat läroanstalt har fattat enligt denna lag eller den förordning som har givits med stöd av den söks genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I ett beslut som länsstyrelsen har fattat enligt denna lag eller så som lagen söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen en med stöd av den given förordning om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar.

I ett beslut som en kommunal läroanstalts direktion har fattat enligt denna lag eller en med stöd av den given förordning söks så som kommunallagen stadgar.

Ändring i ärenden som gäller en studerande och om vilka stadgas genom förordning skall med avvikelse från 1 och 2 mom. genom besvär sökas hos länsstyrelsen inom 14 dagar från delfåendet, varvid i övrigt skall iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.


Denna paragraf tillämpas inte på särskilda yrkesläroanstalter.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 juni 1978 om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78) jämte senare ändringar. Stadgandena om utvecklingsprogrammet i lagens 9 § skall dock tillämpas till utgången av 1991.

På en filialskola som har grundats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 252/90
Kulturutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 283/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.