138/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Förordning om Punkaharju naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) och 5 § lagen den 17 januari 1991 om Punkaharju naturskyddsområde (137/91):

1 §
Förbud

Inom Punkaharju naturskyddsområde är det förbjudet

1) att uppföra byggnader eller konstruktioner samt att anlägga vägar,

2) att ta marksubstanser, att skada mark och berggrund samt att dika ut skog, kärr eller andra områden,

3) att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,

4) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller samla deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur,

5) att stiga i land, att ankra eller att förvara båt eller fartyg samt

6) att slå läger och att göra upp öppen eld.

Inom naturskyddsområdet är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

2 §
Tillåtna åtgärder

Inom Punkaharju naturskyddsområde är det, i enlighet med syftet med inrättandet av naturskyddsområdet, tillåtet

1) att uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln, övervakningen och forskningen på området, för information till allmänheten, för friluftsliv och för besök på området,

2) att plocka bär och matsvamp,

3) att på vederbörligt sätt sköta kulturlandskapet och återställa det naturtillstånd som en naturenlig utveckling på området förutsätter,

4) att underhålla järnvägar och allmänna vägar samt att restaurera och underhålla byggnader och konstruktioner,

5) att utföra forskningsarbete enligt fornminneslagen (295/63),

6) att vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

7) att utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

Inom naturskyddsområdet är det tillåtet att tillfälligt stiga i land, ankra eller förvara båt eller fartyg och göra upp öppen eld på platser som anvisas i ordningsstadgan.

Om en i 1 mom. 4 punkten avsedd byggnad är skyddad med stöd av förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/85) eller räknas upp i den förteckning som byggnadsstyrelsen upprätthåller över skyddsvärda byggnader får den restaureras eller ändras endast på ett sådant sätt som museiverket har godkänt.

3 §
Åtgärder med tillstånd av Skogsforskningsinstitutet

Inom Punkaharju naturskyddsområde är det, om syftet med inrättandet av naturskyddsområdet inte utsätts för fara, med tillstånd av Skogsforskningsinstitutet tillåtet

1) att för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte eller för undervisning avliva och fånga djur, ta mineralprov och samla kottar, frö och sådana andra delar av träd som behövs för skogsförädling samt andra växter och växtdelar och bon av djur,

2) att decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för mycket eller annars har blivit skadlig,

3) att fiska,

4) att bedriva geologisk forskning och malmletning samt

5) att underhålla vägar och farleder, vattentag och -ledningar, kablar, el- och telefonlinjer samt el- och telefonanläggningar.

4 §
Underhålls- och dispositionsplan

En underhålls- och dispositionsplan skall göras upp för skötseln och användningen av Punkaharju naturskyddsområde.

Grunderna för underhålls- och dispositionsplanen (stomplanen) fastställs av miljöministeriet. Ministeriet bestämmer samtidigt vilka av de specialplaner som utarbetas med stöd av stomplanen som skall underställas ministeriet för fastställelse.

5 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom Punkaharju naturskyddsområde medför inte för någon större rätt än vad han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 2 och 3 §§ nämnda åtgärder, som inte strider mot syftet med inrättandet av naturskyddsområdet, och som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av det.

6 §
Förvaltningen av naturskyddsområdena

Punkaharju naturskyddsområde är i Skogsforskningsinstitutets besittning och vård med undantag av allmänna vägar som är i vägverkets besittning och järnvägsområdet som är i Statsjärnvägarnas besittning.

7 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar om de förrättning genom vilken gränserna för Punkaharju naturskyddsområde bestäms meddelas av lantmäteristyrelsen.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Arrendeavtalen för arrenderade områden inom naturskyddsområdet förblir i kraft. Semesterbyn i Kaarnaniemi får fortsätta sin verksamhet tills det arrendeavtal som är i kraft när underhålls- och dispositionsplanen fastställs går ut. Kuntoutussairaalas bastu i Silvonniemi får fortsätta sin verksamhet i enlighet med det arrendeavtal som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt. Utan hinder av detta kan bastubyggnaden i Silvonniemi rivas eller förflyttas innan arrendeavtalet går ut om arrendehavaren till området och Skogsforskningsinstitutet kommer överens därom. Vägverket får bredda huvudväg 14 mot vattnet mellan Punkasalmi och Kuikonniemi och bygga en ny plananslutning på en plats som godkänts av miljöministeriet.

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.