136/1991

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) och lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

För behandling av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde finns vid ministeriet

1) en skolavdelning samt en högskole- och vetenskapsavdelning, som tillsammans bildar en linje för utbildnings- och vetenskapspolitik, samt

2) en kulturavdelning samt en idrotts- och ungdomsavdelning, som tillsammans bildar en linje för kulturpolitik.

Vid ministeriet finns dessutom en allmän avdelning, en avdelning för internationella ärenden, en ekonomiförvaltningsenhet, ett planeringssekretariat samt tjänstemän som inte är placerade vid dem eller vid de avdelningar som nämns i 1 mom.

2 §

Avdelningarna och ekonomiförvaltningsenheten vid ministeriet kan indelas i underenheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning. En enhet kan även bestå av tjänstemän som inte är placerade vid avdelningarna, ekonomiförvaltningsenheten eller planeringssekretariatet.

Skolavdelning

Skolavdelning handlägger ärenden som gäller

1) utbildning på förskole- och grundskolestadiet samt gymnasie- och yrkesutbildning,

2) studentexamen samt

3) vuxenutbildning till den del den inte hänförs till högskoleundervisning.

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen samt distriktsförvaltningen under dem, samt

2) statens audivisuella central.

Högskole- och vetenskapsavdelningen
4 §

Högskole- och vetenskapsavdelningen handlägger ärenden som gäller

l) vetenskaplig forskning,

2) högskoleundervisning samt

3) arkivväsendet.

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) högskoleväsendet och bildkonstakademin,

2) Finlands Akademi,

3) freds- och konfliktforskningsinstitutet,

4) forskningscentralen för de inhemska språken,

5) riksarkivet och landsarkiven samt

6) Depåbiblioteket.

Kulturavdelningen
5 §

Kulturavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) konst,

2) det allmänna biblioteksväsendet,

3) museiväsendet,

4) mediekultur, kulturtradition och andra uppgifter på kulturens område samt

5) upphovsrätt.

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länskonstkommissioner,

2) biblioteket för synskadade,

3) museiväsendet och statens konstmuseum,

4) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

5) Finlands filmarkiv samt

6) statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd.

Idrotts- och ungdomsavdelningen
6 §

Idrotts- och ungdomsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) idrottskultur samt sport- och idrottsverksamhet samt

2) ungdomsarbete samt planering och samarbete inom ungdomspolitiken.

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) sport- och idrottsinstitut med undantag av den yrkesutbildning som ges vid dem samt läger- och kurscentraler för ungdom,

2) statens idrottsråd, statens idrotts vetenskapliga råd och statens ungdomsråd samt

3) länsidrottsnämnderna och länsungdomsnämnderna.

Allmänna avdelningen
7 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) personalen och den interna förvaltningen vid ministeriet,

2) samordning och utvecklande av förvaltningen och av ärenden som angår anställningsförhållanden samt byggande, lokaler och fastigheter,

3) studiestödsfrågor i samarbete med avdelningarna vid linjen för utbildnings- och vetenskapspolitik,

4) den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religiösa samfund samt den kyrkliga indelningen samt

5) andra ärenden till den del de inte hör till andra avdelningar eller ekonomiförvaltningsenheten.

Till avdelningen hör dessutom ärenden som gäller

1) statens studiestödscentral,

2) domkapitlen samt

3) Oy Veikkaus Ab.

Ekonomiförvaltningsenheten
8 §

Ekonomiförvaltningsenheten handläggs ärenden som gäller

1) budgetförslaget, planen på medellång sikt och samordning av dem tillsammans med avdelningarna samt övrig ekonomiplanering,

2) uppgifter i egenskap av räkenskapsverk samt intern revision,

3) övervakning av hur statsunderstöd används och ekonomiinspektion,

4) redovisning och utveckling av finansieringssystem samt

5) samordning av planeringen och utvärderingen i fråga om verksamhet och ekonomi.

Avdelningen för internationella ärenden
9 §

Avdelningen för internationella ärenden handlägger ärenden som gäller

1) allmän utveckling och samordning av ministeriets internationella kontakter,

2) internationella organisationer inom under visning, vetenskap och kultur samt Nordisk. ministerrådet,

3) kulturavtal, utbytesprogram och kultur fonder mellan Finland och andra länder samt

4) deltagande i annat internationellt samarbete på kulturens område, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller enhet.

Till avdelningen hör dessutom de ärenden som gäller Sovjetinstitutet.

Planeringssekretariatet
10 §

Planeringssekretariatet har till uppgift att

1) framlägga planer, prognoser och utredningar som behövs för ministeriets verksam hetsområde,

2) svara för den allmänna utvecklingen av planeringen samt av planerings- och utvärderingsmetoderna samt

3) i samarbete med avdelningarna utföra uppgifter som hör till planeringen av utbildning.

Linjerna
11 §

Avdelningarna vid linjerna enligt 1 § 1 mom. utgör funktionella helheter för beredning och samordning av gemensamma utvecklingsprojekt och andra projekt som gäller en linjes avdelningar.

Inom en linje kan tillfälliga enheter bildas för vissa utvecklingsuppgifter och andra uppgifter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Ämbetsverk och inrättningar på ministeriets förvaltningsområde
12 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) yrkesutbildningsstyrelsen,

2) skolstyrelsen,

3) statens audivisuella central,

4) universiteten och högskolorna,

5) bildkonstakademin,

6) Finlands Akademi,

7) freds- och konfliktforskningsinstitutet,

8) forskningscentralen för de inhemska språken,

9) riksarkivet och landskapsarkiven,

10) Depåbiblioteket,

11) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länskonstkommissioner,

12) biblioteket för synskadade,

13) museiverket,

14) statens konstmuseum,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Finlands filmarkiv,

17) statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd,

18) länsstyrelserna när de sköter uppgifter på undervisningsministeriets förvaltningsområde,

19) domkapitlen,

20) ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse,

21) statens studiestödscentral samt

22) Sovjetinstitutet.

Ministeriets tjänstemän och behörighetsvillkor för tjänsterna
13 §

Vid ministeriet finns en kanslichef. Varje avdelning har en avdelningschef. Chef för kulturavdelningen är dock en överdirektör.

Vid ministeriet finns dessutom andra ordinarie tjänstemän. Ministeriet kan ha annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar vid behov om vid vilken avdelning eller enhet en sådan tjänst skall placeras som har inrättats som gemensam eller överförts som gemensam vid ministeriet.

14 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högskoleexamen och förtrogenhet med undervisnings- och bildningsväsendet samt med förvaltning,

2) för avdelningscheferna vid skolavdelningen samt högskole- och vetenskapsavdelningen högskoleexamen och tillräcklig förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt med förvaltning,

3) för överdirektören samt avdelningschefen vid idrotts- och ungdomsavdelningen högskoleexamen och tillräcklig förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt med förvaltning,

4) för avdelningschefen vid allmänna avdelningen juris kandidatexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

5) för avdelningschefen vid avdelningen för internationella ärenden högskoleexamen och förtrogenhet med internationella frågor,

6) för ekonomichefen, planeringschefen, biträdande avdelningscheferna och de högskoleråd som är biträdande avdelningschefer högskoleexamen och förtrogenhet med arbetsuppgifter som hör till tjänsten,

7) för en byråchef, ett undervisningsråd, högskoleråd, kulturråd och en konsultativ tjänsteman högskoleexamen och förtrogenhet med arbetsuppgifter som hör till tjänsten,

8) för ett regeringsråd och en regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet,

9) för ett lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt den förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning,

10) för en överingenjör och byråingenjör vid högskola avlagd diplomingenjörs- eller arkitektexamen,

11) för redovisningschefen, en överinspektör, äldre kultursekreterare, kultursekreterare, ekonomisekreterare, vetenskapssekreterare, informationsekreterare, datachefen, en specialforskare, forskare, planerare, föredragande, bibliotekarie, kamrer och ekonomiinspektör högskoleexamen,

12) för en översättare för tjänsten lämplig examen och den språkkunskap som behövs för att tjänsten skall kunna skötas,

13) för en notarie högskoleexamen,

14) för en registrator högskoleexamen eller studentexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

15) för en arkivarie högskoleexamen eller studentexamen och arkivvårdsexamen,

16) för en revisor och en inspektör examen på institutnivå samt

17) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Tjänstemännen vid avdelningen för internationella ärenden skall utöver de övriga behörighetsvillkoren inneha sådan språkkunskap som tjänsten kräver.

15 §

Avdelningscheferna för skolavdelningen samt högskole- och vetenskapsavdelningen har titeln överdirektör, avdelningschefen vid allmänna avdelningen titeln regeringsråd, biträdande avdelningscheferna vid skolavdelningen titeln undervisningsråd. Chefen för den enhet som behandlar byggnadsärenden och som nämns i arbetsordningen har titeln byggnadsråd.

Besättande av tjänster och övriga stadganden om anställningsförhållandet
16 §

Republikens president utnämner på föredragning av statsrådet de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 1–8 punkten.

Statsrådet utnämner den tjänsteman som nämns i 14 § 1 mom. 9 punkten.

Ministern utnämner de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 10–12 punkten.

17 §

Kanslichefen utnämner en notarie, registrator, arkivarie, inspektör, biträdande inspektör, ministersekreterare och avdelningssekreterare. Kanslichefen anställer även de tillfälliga tjänstemän som kan jämställas med de tjänstemän och den personal i arbetsavtalsförhållande som avses i 16 § samt fastställer deras lön, om inte annat stadgas eller föreskrivs.

Chefen för allmänna avdelningen utnämner de övriga ordinarie tjänstemännen samt anställer de övriga tillfälliga tjänstemännen och den övriga personalen i arbetsavtalsförhållande samt fastställer deras lön.

18 §

De tjänster som nämns i 14 § 1 mom. 1–6 punkten besätts utan att de ledigförklaras.

Kanslichefen bestämmer längden på ansökningstiden för de tjänster som nämns i 14 § 1 mom. 7–12 punkten. Chefen för allmänna avdelningen bestämmer ansökningstiden för de övriga tjänsterna.

19 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller statens tjänstekollektivavtal eller motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av den chef för en enhet vid allmänna avdelningen som anges i arbetsordningen.

Kortvarig tjänstledighet för högst åtta vardagar eller motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande på grund av sjukdom eller i statens tjänstekollektivavtal avsedd nära anhörigs eller barns sjukdom beviljas dock av chefen för den enhet som anges i arbetsordningen.

20 §

Annan tjänstledighet eller befrielse än vad som nämns i 19 § beviljas

1) en tjänsteman som utnämnts av republikens president, för högst ett år av ministern och för längre tid än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som utnämnts av statsrådet, av ministern,

3) en tjänsteman som utnämnts av ministern, av kanslichefen,

4) andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande av den som har utnämnt personal eller anställt dem.

21 §

Beslut om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet fattas av den som enligt 20 § beviljar tjänstledigheten.

22 §

Om semester samt fastställande av och avvikelse från tiderna för semester bestäms i ministeriets arbetsordning.

23 §

Beslut i frågor som gäller bisyssla enligt 24 § statstjänstemannalagen (755/86) fattas av kanslichefen. I fråga om den personal som nämns i 17 § 2 mom. fattas dessa beslut dock av chefen för allmänna avdelningen.

24 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör frågor som gäller betalning av lön till personalen vid studier eller domstolspraktik.

25 §

Vad som stadgas i 21–24 §§ om tjänster och tjänstemän skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om dem som står i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstemännens uppgifter
26 §

Utöver vad som stadgas i reglementet för statsrådet har kanslichefen i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare till uppgift att

1) leda verksamheten vid ministeriet,

2) samordna arbetet vid de olika linjerna och avdelningarna,

3) följa och bedömma utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde och ta behövliga inititativ till lagstiftningsreformer och andra reformer,

4) handlägga de ärenden som ministern på grund av deras art har ålagt honom samt

5) avgöra de ärenden som hör till hans befogenhet.

Kanslichefen kan förbehålla sig rätten att handlägga ett ärende som enligt denna förordning eller ministeriets arbetsordning hör till någon annan tjänsteman vid ministeriet.

27 §

Chefen för en avdelning eller någon annan enhet har till uppgift att

1) leda verksamheten vid sin enhet och se till att de uppgifter som ankommer på enheten sköts med framgång,

2) följa och bedöma utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ till reformer,

3) bereda och föredra de viktigaste av de ärenden som hör till enheten samt de ärenden som han har förbehållit sig att handlägga,

4) avgöra ärenden som hör till hans befogenhet samt

5) svara för personalutvecklingen vid enheten.

28 §

Chefer för linjerna är cheferna vid vederbörande avdelningar i enlighet med den arbetsfördelning som ministeriet fastställer.

29 §

Om kanslichefens, avdelningschefernas och de övriga tjänstemännens vikarier bestäms i ministeriets arbetsordning.

30 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som ingåtts med stöd av den.

Beredning och avgörande av ärenden
31 §

De tjänstemän som republikens president har utnämnt och de tjänstemän vid ministeriet som statsrådet har utsett till extraordinarie föredragande skall i statsrådet och för ministern föredra de ärenden som ålagts dem, om de inte har anförtrotts att avgöra dem.

Ärenden som skall avgöras i ministeriet föredras även av de tjänstemän som nämns i 14 § och av de tjänstemän till vilkas åligganden detta enligt något särskilt stadgande hör samt av de tjänstemän som ministeriet har förordnat till föredragande.

32 §

Kanslichefen, chefen för en avdelning samt andra tjänstemän avgör i 33–42 §§ nämnda ärenden i vilka beslut skall fattas av ministeriet. Om avgörande av ärenden som gäller besättande av tjänster vid ministeriet och tjänsteförhållanden stadgas i 16–25 §§.

Om ett ärende som en tjänsteman enligt denna förordning får avgöra är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om utlåtande av statsrådets finansutskott måste begäras, skall ärendet avgöras av ministern.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. I enskilda fall har kanslichefen eller chefen för en avdelning samma rätt beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

33 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden i ärenden som hör till flera än en avdelnings verksamhetsområde samt

2) beviljande av tjänstledighet för högst ett år för en chef eller direktör för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet samt anställning av personer att sköta dessa tjänster interimistiskt för högst ett år eller skötseln av dessa tjänster under tjänstledighet som varar högst ett år.

Kanslichefen avgör dessutom till ministeriets interna förvaltning hörande ärenden som gäller

1) anslag som anvisats för gemensam användning inom ministeriet samt fördelningen av dem på avdelningarna och enheterna,

2) förordnande om utrikestjänsteresor för den personal som fastställs i ministeriets arbetsordning samt

3) övrig intern förvaltning och ordning vid ministeriet, om ärendet är av principiell betydelse eller annars viktigt.

34 §

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden om ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) användningen av anslag som anvisats avdelningen eller ställts till enhetens förfogande,

3) förordnande om tjänsteresor för enhetens personal,

4) betänkanden av kommittéer inom avdelningens verksamhetsområde, kommittéernas arvoden och kostnadsersättningar samt andra medel som ställs till deras förfogande med undantag av lönerna för den personal som har uppdraget som huvudsyssla, om inte ärendet skall avgöras av kommittén i fråga,

5) godkännande av redovisningar och redogörelser för statsunderstöd och stipendier som beviljats enskilda personer eller sammanslutningar,

6) beviljande av undantag från sysselsättningsvillkor för byggnadslån som beviljats av ministeriet eller av ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet,

7) donationer till allmännyttigt ändamål av lös egendom som tagits ur bruk,

8) tillstånd som avses i 20 § lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) samt

9) sådana ärenden som annars skall avgöras vid förhinder för en underlydande tjänsteman.

Chefen för en avdelning avgör dessutom, om inte annat stadgas i denna förordning eller föreskrivs med stöd av den, de ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som gäller personalen eller den interna förvaltningen i underlydande ämbetsverk eller inrättningar.

Den beslutanderätt som chefen för en avdelning har enligt 1 mom. 1 och 3–9 punkten samt 2 mom. kan genom arbetsordningen ges åt någon annan tjänsteman vid avdelningen. Vidare kan beslutanderätten genom arbetsordningen överföras på chefen för en underenhet i ärenden som gäller användningen av anslag som anvisats enheten.

35 §

Ekonomichefen och planeringschefen avgör i sina enheter de ärenden som nämns i 34 § 1 mom. 1–3 och 9 punkten. Beslutanderätten i dessa ärenden kan genom arbetsordningen ges åt någon annan tjänsteman vid enheten.

36 §

Chefen för skolavdelningen avgör utöver de ärenden som nämns i 34 § ärenden som gäller

1) behörighetsintyg på grundval av lärarutbildning i de nordiska länderna,

2) den tid som av särskilda skäl räknas till godo för tjänstetillägg åt tjänsteinnehavare vid grundskolor, gymnasier och kvällsgymnasier,

3) ändring av gymnasiers och kvällsgymnasiers verksamhetsformer,

4) beviljande av tillstånd för fyra dagars arbetsvecka vid kvällsgymnasier,

5) beviljande av undantag enligt 12 § förordningen om kvällsgymnasier från stadgandena om läroplaner för kvällsgymnasier,

6) beviljande av tillstånd att överlåta rätten att upprätthålla skolor, privata gymnasier och kvällsgymnasier som ersätter grundskolan,

7) beviljande av undantag från det elevantalet som förutsätts för att en klasslärartjänst på lågstadiet skall kunna inrättas och bibehållas,

8) beviljande av undantag enligt 5 a och 5 b §§ förordningen om statsandelar och statsunderstöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek om antalet statsandelsberättigade tjänster som lärare och elevhemsföreståndare samt

9) beviljande av undantag från villkoren för gymnasier, gymnasiers kvällslinjer och kvällsgymnasier att erhålla statsandelar och statsunderstöd enligt 5 c § förordningen om statsandelar och statsunderstöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek.

37 §

Avdelningschefen vid högskole- och vetenskapsavdelningen avgör utöver de ärenden som nämns i 34 § ärenden som gäller

1) fastställande av studentkårernas medlemsavgifter,

2) jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som har bedrivits i Finland samt

3) utfärdande av ministeriets beslut angående verksamheten vid övningsskolorna med stöd av förordningen om övningsskolor.

38 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör utöver de ärenden som nämns i 34 § ärenden som gäller

1) den interna förvaltningen och ordningen vid ministeriet, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen,

2) användning av odelade anslag som anvisats ministeriet för allmänna konsumtionsutgifter samt för anskaffning av inventarier och anordningar samt

3) avskrivningar av inventarier och därmed jämförbar egendom som tillhör ministeriet.

39 §

Den chef för en enhet vid allmänna avdelningen som anges i arbetsordningen avgör ärenden som gäller

1) ålderstillägg eller tjänsteårstillägg för ministeriets tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande samt semesterersättningar och andra lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänste- och arbetskollektivavtal och på stadgandena eller bestämmelserna om anställningsvillkoren,

2) utfärdande av intyg när någon som tillhör personalen vid ministeriet säger upp sig eller när ett tjänsteförhållande upphör,

3) registrering, avsändande och arkivering av handlingar samt fastställande av blanketter och andra formulär som behövs vid ministeriet samt

4) uppgifter som ankommer på ministeriet enligt sjukförsäkringslagen (364/63).

40 §

Regeringssekreterarna vid allmänna avdelningen avgör utan föredragning de ärenden som gäller anteckning i registret över religiösa samfund.

41 §

Ekonomichefen avgör utöver de ärenden som avses i 35 § ärenden som gäller anvisningar om ansökningar, redogörelser och redovisningar i fråga om statsunderstöd och stipendier samt fastställande av blanketter och formulär som härvid skall användas.

Ekonomichefen avgör dessutom, om inte annat bestäms i arbetsordningen eller redovisningsreglementet, ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

2) tillstånd för ministeriets personal att använda egen bil under tjänsteresor,

3) avskrivningar i bokföringen för ministeriet och för de ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet,

4) bibehållande av utgiftsrester i bokföringen samt

5) betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år ur anslaget för det löpande räkenskapsåret.

42 §

Chefen för avdelningen för internationella ärenden avgör utöver de ärenden som nämns i 34 § ärenden som gäller

1) avgivande av redogörelser till Förenta Nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och kultur samt till andra internationella eller utländska organisationer och institutioner samt

2) bevilja utlänningar stipendier inom ramen för fastställda program för stipendiatutbyte.

Särskilda stadganden
43 §

Kompletterande bestämmelser om arbetsfördelningen mellan avdelningarna och enheterna, linjernas och avdelningarnas interna organisationer samt samarbetet mellan linjerna meddelas i ministeriets arbetsordning, som ministern fastställer.

Kanslichefen bestämmer vid behov till vilken avdelning eller enhet handläggningen av ett ärende skall höra.

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra också ett ärende som annars skulle handläggas av någon annan tjänsteman.

44 §

Om inte något annat stadgas i denna förordning, tillämpas reglementet för statsrådet.

Ikraftträdande
45 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 februari 1974 om undervisningsministeriet (171/74) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

46 §

När denna förordning träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid undervisningsministeriets olika avdelningar till den avdelning eller övriga enhet som enligt denna förordning skall handlägga dem.

En arbetsordning som har utfärdats med stöd av den förordning som upphävs är till den del den inte strider mot denna förordning fortfarande i kraft tills den nya arbetsordning som skall utfärdas med stöd av denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.