134/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Förordning om Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) och 5 § lagen den 17 januari 1991 om Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde (133/91):

1 §
Förbud

Inom Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde är det förbjudet

1) att uppföra byggnader och konstruktioner och att anlägga vägar,

2) att ta marksubstanser, att skada mark eller berggrund och att dika ut skog, kärr eller andra områden,

3) att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,

4) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur samt

5) att slå läger och att göra upp öppen eld.

Inom naturskyddsområdet är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

2 §
Tillåtna åtgärder

Inom Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde är det, i enlighet med syftet med inrättandet av naturskyddsområdet, tillåtet

1) att uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln, övervakningen och forskningen på området, för information till allmänheten, för friluftsliv och för besök på området,

2) att plocka bär och matsvamp,

3) att jaga och fiska i enlighet med vad som bestäms närmare i ordningsstadgan,

4) att idka renskötsel,

5) att på vederbörligt sätt återställa det naturtillstånd som en naturenlig utveckling på området förutsätter,

6) att restaurera och underhålla byggnader och konstruktioner,

7) att vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

8) att utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

Inom naturskyddsområdet är det tillåtet att tillfälligt slå läger och göra upp öppen eld på platser som anvisas i ordningsstadgan.

3 §
Åtgärder med tillstånd av forststyrelsen

Inom Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde är det, om syftet med inrättandet av naturskyddsområdet inte utsätts för fara, med tillstånd av forststyrelsen tillåtet

1) att för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte eller för undervisning avliva och fånga djur, ta mineralprov och samla kottar, frö och sådana andra delar av träd som behövs för skogsförädling samt andra växter och växtdelar och bon av djur,

2) att decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för mycket eller annars har blivit skadlig,

3) att bedriva geologisk forskning och malmletning, samt

4) att underhålla vägar, el- och telefonledningar samt el- och telefonanläggningar.

4 §
Underhålls- och dispositionsplan

En underhålls- och dispositionsplan skall göras upp för skötseln och användningen av Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde.

Grunderna för underhålls- och dispositionsplanen (stomplanen) fastställs av miljöministeriet. Ministeriet bestämmer samtidigt vilka av de specialplaner som utarbetas med stöd av stomplanen som skall underställas ministeriet för fastställelse.

5 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde medför inte för någon större rätt än vad han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 2 och 3 §§ nämnda åtgärder som inte strider mot syftet med inrättandet av naturskyddsområdet och som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av det.

6 §
Förvaltningen av naturskyddsområdet

Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde är i forststyrelsens besittning och vård.

7 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar för bestämmandet av gränserna för Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde meddelas av lantmäteristyrelsen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.