111/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 14 och 19 §§ lagen om skydd för unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 6 mom. och 19 § 2 mom. lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67) som följer:

14 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet meddela närmare anvisningar om vad som skall beaktas vid läkarundersökningen.


19 §

Statsrådet får i fråga om unga arbetstagare som har fyllt femton år, av skäl som nämns i 1 mom., på framställning av arbetsrådet och sedan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behöriga centralorganisationer samt social- och hälsovårdsministeriet hörts, för ett visst arbete eller yrke medge allmänna avvikelser från de stadganden som nämns i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.