100/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8, 9 och 11 §§ militärunderstödslagen av den 22 juli 1948 (566/48),

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § i lag av den 5 december 1968 (658/68), 9 § ändrad genom lagar av den 25 april 1958, den 28 januari 1977 samt den 17 september och den 3 december 1982 (175/58, 125/77 samt 708 och 881/82) samt 11 § ändrad genom nämnda lagar av den 25 april 1958 och den 17 september 1982, som följer:

8 §

Understöd enligt denna lag skall sökas hos socialnämnden i den kommun där den understödsberättigade har sitt egentliga bo och hemvist. Kan hans bonings- och hemkommun inte utredas eller har han inte sådan i landet, skall ansökningen riktas till socialnämnden i den kommun där den värnpliktige innan han inträdde i aktiv tjänst senast varit varaktigt bosatt eller, om inte heller denna kan utrönas, till den socialnämnd som social- och hälsovårdsministeriet på skriftlig framställning av sökanden, den värnpliktige eller socialnämnden bestämmer.

9 §

Socialnämnden skall

1) handlägga och avgöra ärenden som gäller militärunderstöd,

2) utbetala militärunderstöd,

3) föra förteckning över militärunderstödstagare och utbetalda militärunderstöd,

4) utan dröjsmål tillställa den grundenhet där den värnpliktige fullgör sin värnplikt meddelande om militärunderstöd som har beviljats den värnpliktige eller en anhörig till honom,

5) meddela understödssökanden behövliga råd och anvisningar samt sköta även andra åligganden i kommunen som gäller verkställigheten av denna lag, samt

6) tillställa länsstyrelsen och militärmyndigheterna av dem begärda utredningar och utlåtanden om militärunderstöd.

11 §

Socialnämnden skall på nytt uppta ett redan avgjort understödsärende,

1) om det tidigare beslutet grundar sig på en vilseledande uppgift,

2) om någon väsentlig ändring har inträffat i de förhållanden som inverkar på understödet, eller

3) om länsstyrelsen finner att grundad anledning föreligger.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.