96/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (952/80), samt

ändras 3 § och 82 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 17 september 1982 och den 27 maj 1983 (702/82 och 484/83), som följer:

3 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av specialomsorgerna ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Ledningen av och tillsynen över den undervisning som hör till specialomsorgerna handhas av yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen, vardera inom sitt verksamhetsområde.

Inom länet ankommer planeringen, ledningen och övervakningen av specialomsorgerna på länsstyrelsen. Hör ett specialomsorgsdistrikt till två eller flera län, skall länsstyrelserna samarbeta med varandra.

Sakkunnigmyndighet för specialomsorgerna om utvecklingsstörda är social- och hälsostyrelsen, om vars uppgifter och rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).

82 §

Ändring i beslut av statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelsen och länsrätten får sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.