92/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) 12 § 2 mom. samt 13 och 15 §§,

av dessa lagrum 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 15 december 1989 (1139/89) och 15 § sådan den lyder i lag av den 31 mars 1988 (300/88), samt

ändras 6 § 2 och 3 mom. och 26 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 och 3 mom. i lag av den 2 juni 1989 (513/89) och 26 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 31 mars 1988, som följer:

6 §
Utarbetandet av den riksomfattande planen

Den riksomfattande planen bereds av social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet samt miljöministeriet, vart och ett inom sitt förvaltningsområde.

Jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet samt miljöministeriet skall senast den 30 april tillställa social- och hälsovårdsministeriet sina förslag i fråga om den riksomfattande planen.

26 §
Föreskrifter

Ministeriet meddelar enligt vad som särskilt bestäms i den riksomfattande planen närmare föreskrifter om tillämpningen av de bestämmelser som ingår i den riksomfattande planen.

Länsstyrelsen skall, då den avgör ärenden som gäller social- och hälsovården, utöver de i 1 mom. nämnda föreskrifterna iaktta de allmänna föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet eller något annat ministerium har meddelat inom sitt verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Serviceproducenter som när denna lag träder i kraft är införda i den förteckning över serviceproducenter på riksnivå som nämns i 13 § anses även efter ikraftträdandet vara serviceproducenter på riksnivå enligt 6 § 6 mom. folkhälsoförordningen (205/72).

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.